İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2016-2017 Vize Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Abbâsîler'de emirülümerâlık müessesesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Askeri ve idari bürokratlar arasındaki mücadele müessesenin kurulmasına yol açmıştır.
B
Râzi-Billâh döneminde kurulmuştur.
C
Halifeler tüm yetkilerini emirülümerâlara bırakmıştır.
D
Devlet otoritesini yeniden tesis etmeleri için görevlendirilmişlerdir.
E
Sadece Türk kökenli kumandanlar bu göreve tayin edilmiştir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk askerlerini dengelemek üzere kurulan birliklerden biridir?

A
Meğâribe
B
Hürremiyye
C
Kârimiyye
D
Kârinîler
E
Zutlar
Soru 3

Abbâsî İhtilali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Emevîlerin Arap milliyetçiliğine dayalı politikası ihtilalin sebeplerinden biri olmuştur.
B
Hareketin liderliğini Ebu Cafer Mansur yapmıştır.
C
ihtilal süresince Şifler ve Abbâsoğulları ittifak kurmuşlardır.
D
Emevî Halifeliği'nin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır.
E
ihtilalin en önemli merkezi Kûfe'dir.
Soru 4

Halife Me'mun ve dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiîlik ile yakın ilişkiler kurup kendisine hanedan dışından bir kişiyi veliaht tayin etmiştir.
B
Horasan valisi tarafından Tahirîler hanedanı kurulmuştur.
C
Saltanatının son yılları Bizans'a karşı mücadeleyle geçmiştir.
D
İranlIların yönetimde etkili olması isyanlara neden olmuştur.
E
Mutezile hareketinin yayılmasına karşı sert tedbirler alınmıştır.
Soru 5

Mu'tez-Billah döneminde Abbâsîler'e bağlı olmak üzere Mısır ve Suriye'de yarı bağımsız kurulan Türk hanedanlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahirîler
B
Sâmânoğulları
C
ihşîdîler
D
Tolunoğulları
E
Fâtımîler
Soru 6

Halife Ebu Cafer Mansur döneminde halifeyi ilah, kumandan Ebu Müslim'i ise peygamber olarak kabul eden isyancı grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecusîler
B
Ravendîler
C
Mevâlîler
D
Karmatîler
E
ismailîler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin Emevilerden Abbasîlere geçmesi ile meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

A
Saltanat usulünün sona ermesi
B
Devlet bürokrasisi ve ordunun yapısında değişikliklerin olması
C
Devlet merkezinin Suriye'den Irak'a nakledilmesi
D
Bilim ve kültür alanında ilerlemelerin olması
E
Araplar ve Mevâlî arasındaki ayrımın ortadan kalkması
Soru 8

Müstekfî-Billâh döneminde Bağdat'ı işgal ederek Abbâsî Devleti'ni tahakkümü altına alan hanedan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirdâsîler
B
Ağlebîler
C
İhşîdiler
D
Büveyhîler
E
Sâmânîler
Soru 9

Kimya biliminin kurucusu olarak kabul edilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Haldun
B
Ebu'l-Kasım ez-Zehrâvî
C
Câbir ibn Hayyân
D
Zekeriya er-Râzî
E
İbnü'l-Heysem
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Abbâsîler döneminde İran coğrafyasında kurulmuş İslam devletlerinden biri değildir?

A
Midrarîler
B
Saffârîler
C
Tahirîler
D
Büveyhîler
E
Sâmânîler
Soru 11

Mağrib bölgesinde Şiî inancının hakim olmasında ve yayılmasında etkili olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büveyhîler
B
Mirdâsîler
C
Rüstemîler
D
Ressîler
E
idrisîler
Soru 12

İslam kültür ve medeniyetinin Batı'ya etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
¡|k Batılı bilginlerin bir kısmı eğitimlerini Endülüs ve Kuzey Afrika ülkelerinde yapmışlardır.
B
Batı'ya taşınan İslam medeniyetinin birikimi Avrupa'yı rönesans ve reform çağına hazırlamıştır.
C
Batı'nın felsefe ve bilimi yeniden keşfinde İslam medeniyeti etkili olmuştur.
D
İslam bilginlerinin Batı'ya yaptıkları seyahatler Avrupa'da bilim ve felsefeye duyulan ilgiyi artırmıştır.
E
X. yy'dan itibaren İslam dünyasındaki felsefi ve bilimsel düşünceler çeşitli yollarla Avrupa'ya aktarılmıştır.
Soru 13

Abbasîlerin Bağdat'ta hüküm süren son halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustasım-Billah
B
Emin
C
Mutazıd
D
Harun Reşid
E
Mütevekkil
Soru 14

İslam dünyasında esnaf ve zanaatkârların örgütlendiği teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berîd
B
Ahilik
C
Suffâ
D
Hisbe
E
Menzil
Soru 15

Aynîcâlut Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Seyfeddin Kutuz döneminde kazanılmıştır.
B
1260 yılında gerçekleşmiştir.
C
Moğolların İslam topraklarında yenildikleri ilk savaştır.
D
Moğolların bölgeden atılma süreci bu savaşla başlamıştır.
E
Savaşta büyük başarı gösteren Baybars, Halep valiliğine tayin edilmiştir.
Soru 16

Eyyûbîlerin iktisadi faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haçlılar ile savaş durumunda olunması nedeniyle uluslararası ticaret zayıflamıştır.
B
Güçlü bir mali teşkilat oluşturulmuştur.
C
Pek çok Avrupa ülkesiyle ticari antlaşmalar yapılmıştır.
D
Halk üzerindeki ilave vergiler kaldırılmıştır.
E
Mısır ve Suriye transit ticaretin merkezi durumuna getirilmiştir.
Soru 17

Sâmânîler'in egemenliğine son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büveyhîler
B
Moğollar
C
Karahanlılar
D
Gazneliler
E
Selçuklular
Soru 18

İslam dünyasında ilk uçuş denemelerini gerçekleştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hezarfen Ahmed Çelebi
B
Abbas ibn Firnas
C
Ebû Nasr İsmail Cevherî
D
Lagarî Haşan Çelebi
E
Ebü'l izze el-Cezerî
Soru 19

Fâtımîler Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şîa'nın ismâilî koluna dayanmaktadır.
B
ilk halifesi Ubeydullah el-Mehdî'dir.
C
Kuruluş döneminde Harîciler ile mücadele etmişlerdir.
D
ilk başkenti Fustat'tır.
E
909 yılında kurulmuştur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Memlük-Osmanlı ilişkilerinin bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Cem Sultan'ın Memlüklere sığınması
B
Osmanlı Devletinin doğuya açılma politikası
C
Osmanlıların Memlûk hilafetini tanımaması
D
Anadolunun güneyindeki Türkmen beylikler üzerindeki nüfuz mücadelesi
E
Hac yolundaki su havuzlarının bakımı meselesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x