İtibar Yönetimi 2019-2020 Vize Ünite 4 Sınavı

İtibar Yönetimi 2019-2020 Vize Ünite 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi süreçler bağlamında değerlendirildiğinde şirketin yöneticilerinin görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Yönetici kurumsal değerleri, kendi bölümünün iş politika ve süreçlerine indirger.
B
Yönetici performans değerlendirmelerinde çalışma arkadaşlarının şirketin itibarına katkı sağlayan hususlarını önemsemez.
C
Yönetici şirketin itibarına katkı sağlayan davranışları onurlandıran bir sistem kurar.
D
Yönetici, sosyal ortaklardan gelen şikâyet, öneri, temenni ve diğer bilgileri şirketin itibar yönetimi anlayışı süzgecinden geçirir ve çalışma arkadaşlarıyla bu içerikte paylaşır.
E
Yönetici şirkette yapılan itibar yönetimi odaklı çalışmalardan bir mesai arkadaşınıgörevlendirmiş bile olsa kendini ana sorumlu hisseder.
Soru 2

Şirketler itibar yönetimi performansının Ana Performans Göstergeleri arasına girmesi için aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri yapılmalıdır?
I. Şirketin Yönetim Kurulu/İcra Kurulu/Yönetim Komitesi, itibar kriterlerinin şirket yöneticilerinin Ana Performans Göstergeleri arasında değerlendirileceğine dair bir karar almalı.
II. Alınan bu karar, itibar göstergelerinin 100 birimlik toplam değerlendirmenin ne kadarını kapsayacağını tanımlamalı. (Başlangıçta 5’ten düşük olmamalı)
III. Bağımsız bir şirkete, itibar araştırmaları bölümünde tanımladığımız kapsamda bir araştırma yaptırılmalı.

A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 3

“Yönetim Kurullarına 12 Önemli Taktik” başlıklı tavsiyeler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Adam Smith
B
John Keynes
C
Milton Friedman
D
David Ricardo
E
Roger Haywood
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi süreçler bağlamında şirket yöneticilerinin itibar yönetimi kapsamında görev ve sorumluluklarından biri değildir?

A
Yönetici kurumsal değerleri, kendi bölümünün iş politika ve süreçlerine indirger
B
Yönetici kendi bölümünün itibarını itina ile yönetir
C
Karar süreçlerinde kurumsal değerlerin bir kontrol listesi gibi kullanılmasını sağlar
D
Şirketin itibarına katkı sağlayan davranışları onurlandırır
E
Yönetici itibar yönetiminde ana sorumlu olarak birini görevlendirir
Soru 5

Harley Davidson efsenesini yaratan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Smith
B
J. Bleustein
C
B. Linder
D
R. Haywood
E
A. Marshall
Soru 6

Şirket içerisinde itibar yönetim süreci kapsamında oluşturulacak bir komite/kurul/çalışma grubunun sahip olması gereken özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çalışmalar için komite ve kurul oluşturulurken katılımcıların hiyerarşik yapıdan bağımsız temsili önem taşımaktadır.
B
Şirketin vizyonu, misyonu ve değerleri bu oluşumun rehberi olacaktır.
C
Kurumsal iletişimden sorumlu yöneticinin koordinasyonu bu platformun etkin çalışmasını sağlayacaktır.
D
Bu platformda her bir departmanı temsil edecek kişilerin günlük iş sıfatlarıyla(müdür, şef, genel müdür yardımcısı vb.) toplantılara katılımı sağlanmalıdır.
E
Platformun gündeminde zaman zaman, itibarını iyi yöneten şirketlerin uygulamalarından örneklerin bulunması, kıyaslamaların yapılması performansınartırılması açısından önem taşımaktadır.
Soru 7

I. Liderliğini yaptıkları şirketin yarınlarını tanımlamak
II. Liderliğini yaptıkları şirketin döviz hesaplarını takip etmek
III. Liderliğini yaptıkları şirketi yarınlara taşıyacak olan nitelikli insan kaynaklarını seçmek
IV. Liderliğini yaptıkları şirketin itibarını yönetmek
Yukarılardan hangisi/hangileri çağdaş yönetimde liderlerin görev ve sorumlulukları arasında tanımlanmaktadır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II, III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

İtibarı iyi olan CEO’ların temsil ettikleri şirketin pazar değerine katkısı yüzde kaç olarak ortaya çıkmaktadır?

A
$
B
4
C
D
D
T
E
d
Soru 9

I. Aşırı vaatlerde bulunmak
II. Çalışanlarınızı rastgele seçmek
III. İtibarı pazarlama departmanına bırakmak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Prof. Dr. Gary Davies'ın itibar yönetiminde kaçınılması gereken hata olarak nitelediklerindendir?

A
I
B
II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

I. Şirket aşırı derecede finansal sonuçlara odaklı olduğundan kararlar finansal getirisi yüksek odaklı verilir. Finansal başarılar her zaman itibar riski taşır!
II. Şirket itibarı bir felsefe değil bir“proje” olarak görür. Durum böyle olunca da itibar yönetimi adı altında yapılacak işler “teknik bir proje” olarak değerlendirilir. İtibarlı olmak iddiasıyla yapılmak istenen projelerin kendisi birer itibar riskidir!
III. Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili kaynak ayırmak, proje yapmak ya da sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek olmak “itibarın yönetilmesi” şeklinde değerlendirilir. Büyük bir yanılgıdır!
IV. İtibarın davranışlara indirgenmiş bir felsefe olduğu içselleştirilmemiştir.
Durum böyle olunca da bir santral görevlisinin, resepsiyonistin, satış mümessilinin, şirket dışında toplantı yapan yöneticinin aslında şirketin itibarını temsil etmekte olduğu ile ilgili bir algı yerleşmemiştir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri itibar krizini irdelediğimiz zaman şirketlerin temel hataları olarak ortaya çıkar?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi itibar kaybeden şirketlerin yaptığı hatalardandır?

A
Şirketin itibarı bir felsefe olarak görmeyip bir proje olarak görmesi
B
Kurumsal itibarın sahiplenilmesi
C
Personel alırken kurum değerlerine uygun personellerin seçilmesi
D
İtibar araştırmaları sonuçlarını doğru şekilde değerlendirmesi
E
CEO’nun itibarı sahiplenmesi
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi itibar kaybetmeyen şirketlerin doğru yaptığı uygulamalardan biridir?

A
İtibar yönetimi meselesini bir felsefe olarak benimsemek
B
Vefat ilanlarında logo kullanmak
C
Çalışan mutsuzluğunu görmezden gelip sadece müşterilere odaklanmak
D
Toplumsal sorumluluklara önem vermemek
E
Sadece finansal sonuçlara odaklanmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketteki itibar komitesinin görev ve sorumluluklurından biri değildir?

A
Şirketin sosyal ortaklar haritasını hazırlamak
B
Şirketin itibar risklerini gündeme getirmek ve çözümler üretmek
C
İtibar araştırması sonuçlarını şirket içinde ilgili departmanlardan gizli tutmak
D
Şirketin hangi sosyal ortaklarda temsil edileceğini belirlemek ve buna göre görev dağılımı yapmak; özellikle sivil toplum ve meslek kuruluşlarında görev verilen yöneticilerin raporlarını almak
E
Hangi sosyal ortakların şirket içinde nasıl temsil edileceğini belirlemek ve sosyal ortakların beklentilerini gündeme getirmek ve çözümler üretmek
Soru 14

CEO Jeffrey L. Bleustein’in yarattığı Harley Davidson markasını ve markanın itibarını başarılı kılan en önemli noktanın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Sosyal ortaklarını birleştiren stratejisi
B
Kaliteye öncelik vermesi
C
Pazarlama stratejileri
D
Dijital mecrayı kullanması
E
Farklı örgüt yapısı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin itibar krizleriyle sonuçlanan hataları arasında yer almaz?

A
Aşırı derecede finansal sonuçlara odaklı olmak
B
İtibarı bir felsefe değil bir proje olarak görmek
C
Etik sorunlarda itibarın değerlendirilmesini arka plana itmek
D
İtibarın, davranışlara indirgenmiş bir felsefe olduğunu içselleştirmek
E
Çalışanların mutsuzluğunu görmezden gelmek
Soru 16

Roger Haywood’un Yönetim Kurullarına verdiği taktiklerden bazıları şöyledir; yönetim kurulu düzeyinde bulunan birini itibardan sorumlu olarak atayın, itibar yönetimi ile ilgili konuları düzenli olarak yönetim kurulunun gündemine alın. Müşterilerinizi, çalışanlarınızı, hissedarlarınızı, tedarikçilerinizi, kısacası tüm paydaşlarınızı yaptığınız işler hakkında bilgilendirin. Kötü haberlere hazırlıklı olun ve bu gibi durumlarda iletişime geçmek, açıklama yapmak için erken davranın.
Yukarıda yer alan Haywood'un tavsiyeleri yöneticilere hangi konuda ipucu vermektedir?

A
Finansal sağlamlığın artırılması
B
Kurumsal reklamlar
C
Çalışan mutluluğuna yönelik stratejiler
D
Pazar payının artırılması
E
Kurumsal itibarın yönetilmesi
Soru 17

Yönetim Kurullarına 12 Önemli Taktik başlıklı tavsiyeler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
D. Ricardo
B
M. Friedman
C
A. Smith
D
R. Haywood
E
A. Marshall
Soru 18

Kurumsal itibarın yönetimi, şirketin ___________ yönetimidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Bugünün gündeminin
B
Fiyatlandırmasının
C
Pazarlamasının
D
Yarının gündeminin
E
Finansının
Soru 19

Şirketler için çalışan meselesi hangi yılların sonunda personelden insan kaynaklarına geçiş ile bir dönüşüm yaşadı?

A
1960 ların
B
1970 lerin
C
1980 lerin
D
1990 ların
E
2000 lerin
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x