Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Grunig ve Hunt’ın geliştirdikleri ve yaygın olarak kabul gören ilk halkla ilişkiler modelidir?

A
İki yönlü simetrik model
B
İki yönlü asimetrik model
C
Basın ajansı/Tanıtım modeli
D
Kamuyu bilgilendirme modeli
E
Pragmatik halkla ilişkiler modeli
1 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler 4 temel model çerçevesinde hareket etmektedir. Grunig ve Hunt’un geliştirdikleri ve yaygın kabul gören “Basın Ajansı/ Tanıtım modeli, Kamuyu bilgilendirme modeli, İki yönlü asimetrik model ve İki yönlü simetrik model” farklı kullanım alanları ve hedefleri açısından birbirlerinden ayrılmaktadır. Grunig ve Hunt’un geliştirdikleri modellerden ilki olan basın ajansı/tanıtım modelinin özü, kamunun ilgisini çekerek bir konunun tanıtılması esasına dayanmaktadır.
Soru 2

“Bir öğ reti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymacadır.” İfadesi neyi tanımlamaktadır?

A
İletişim
B
Sosyal medya
C
Propaganda
D
Halkla ilişkiler
E
Basın açıklaması
2 numaralı soru için açıklama 
Propaganda, Bir öğ reti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymacadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin dört önemli modelinden biri değildir?

A
Kamuyu bilgilendirme modeli
B
İki yönlü asimetrik model
C
Basın ajansı/tanıtım modeli
D
İki yönlü simetrik model
E
Uluslararası bilgilendirme modeli
3 numaralı soru için açıklama 
İletişimin yönetilmesinde görev alan halkla ilişkiler, kuruma ait bilgileri hedef kitlelere aktarıp kalıcı bir kurumsal imaj oluşturulmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda hedef kitlelerden gelen bilgileri de analiz edip iletişim stratejilerinin belirlenmesinde kullanmaktadır. Halkla ilişkiler bu görevini yaparken 4 temel model çerçevesinde hareket etmektedir. Grunig ve Hunt’un geliştirdikleri ve yaygın kabul gören modeler arasında uluslararası bilgilendirme modeli yer almamaktadır.
Soru 4

Geçen yüzyılda ülkelerin elindeki en önemli stratejik araç olan propagandanın yerini alan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu diplomasisi
B
Demokratik katılım
C
Seçim kampanyaları
D
Halkla ilişkiler
E
Basın tanıtımı
4 numaralı soru için açıklama 
Soğuk savaş döneminde “devletten - devlete” yürütülen diplomatik ilişkiler, paradigma değişimi ile birlikte “toplumdan - topluma” yürütülen bir ilişki biçimine dönüşmüştür. Yeni uluslararası düzende medya, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar gibi pek çok yeni aktör sahneye çıkmış ve bunlar karar alıcıları doğ rudan etkilemeye başlamıştır. Kamu diplomasisi; dış politikanın biçimlendirilmesi ve uygulanması için kamunun tutumlarını etkileme amacı taşımaktadır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi ile ilişkili disiplinlerden biri değildir?

A
Kültürel çalışmalar
B
Bilgisayar bilimleri
C
Siyaset bilimi
D
Psikoloji
E
Fen bilimleri
5 numaralı soru için açıklama 
Kamu diplomasisine katkıda bulunan disiplinler şu şekilde sıralanmaktadır: iş yönetimi, pazarlama, medya etkileri,kamunun görüşü, retorik, kültürel çalışmalar, bilgisayar bilimler teknoloji, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih, halkla ilişkiler ve markalama. Fen bilimleri bu disiplinler arasında yer almamaktadır.
Soru 6

I. Kültür, bir toplum için anlam yaratan değerler ve pratikler bütünüdür.
II. Edebiyat, eğitim, sanat alanları popüler kültür olarak adlandırılır.
III. Kültür, yabancı halkların “kalplerini ve zihinlerini” kazanmada kamu diplomasisinin uygulama alanları arasında yer alır.
IV. Bir ülkenin kültürü ve ideolojisi etkileyiciyse, diğer ülkeler de onları kendi istekleriyle takip eder.
Kültürle ilgili numaralı açıklamalardan doğru olanların tamamını içeren seçenek hangisidir?

A
I., II., III, IV
B
I., II., III.
C
II. IV.
D
I., III., IV
E
I., II., IV.
6 numaralı soru için açıklama 
Genel olarak edebiyat, sanat ve eğitim gibi seçkinlere hitap eden yüksek kültür ve kitle eğlencesine odaklanan popüler kültür olarak ayrılmaktadır. Buna göre, II. İfade yanlıştır. Diğer ifadeler doğrudur.
Soru 7

Gilboa’ya göre kamu diplomasisi araştırmaları genellikle hangi tarihsel olay ile ilgilidir?

A
I. Dünya Savaşı
B
II. Dünya Savaşı
C
ABD Soğuk Savaşı
D
Fransız Devrimi
E
Sanayi Devrimi
7 numaralı soru için açıklama 
Kamu diplomasisi konusundaki mevcut araştırmaların zayıflıklarına değinen Gilboa’ya göre, çoğu çalışma tarihsel ve çoğunlukla da Amerika Birleşik Devletleri’nin Soğuk Savaş deneyimleri ile ilgilidir.
Soru 8

Eytan Gilboa’nın kamu diplomasisi modellerini ayırmak için kullandığı değişkenler nelerdir?

A
Baş aktörler, öncüler, hedefler, medya türü, araç ve teknikler
B
Baş aktörler, öncüler, hedefler, medya türü
C
Öncüler, hedefler, medya türü, araç ve teknikler
D
Medya türü, araç ve teknikler
E
Baş aktörler, öncüler, hedefler, araç ve teknikler
8 numaralı soru için açıklama 
Eytan Gilboa, modelleri ayırmak için beş farklı değişken kullanmıştır. Bunlar; baş aktörler, öncüler, hedefler, medya türü, araçlar ve tekniklerdir.
Soru 9

Uluslararası İlişkiler kürsüsü ilk defa hangi ülkede üniversite kürsüsü olarak açılmıştır?

A
Almanya
B
Galler
C
ABD
D
Fransa
E
SSCB
9 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası İlişkiler 1919’da Galler’deki Aberystwyth Üniversitesi’nde bu isimle açılan ilk kürsüdür.
Soru 10

Tarihsel olarak kamu diplomasisi kavramı ilk olarak hangi tarihte kullanılmıştır?

A
1965
B
1956
C
1865
D
1996
E
2001
10 numaralı soru için açıklama 
1965
Soru 11

Seçeneklerden hangisi diplomatların görevleri arasında yer almaz?

A
Görevlendirildikleri ülkenin iç politikası hakkında bilgi toplamak
B
Uluslararası örgütler nezdinde ülkelerini temsil etmek
C
Uluslararası anlaşmaları yürürlüğe koymak
D
Kendi ülkelerinin dışişleri bakanlığına bilgi aktarmak
E
Görevlendirildikleri ülkenin askeri kapasitesi hakkında bilgi toplamak
11 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası anlaşmaları yürürlüğe koymak
Soru 12

1. ülke hakkında olumlu bir imaj ve algı yaratmak
2. yabancı kamuoyunun görüş ve tutumlarını etkilemek
3. Ülkedeki mevcut kitle iletişim araçlarından geliştirmek
verilenlerden hangileri kamu diplomasinin temel amaçlarındandır?

A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1 ve 2
E
2 ve 3
12 numaralı soru için açıklama 
Kamu diplomasinin temel amacı olan ülke hakkında olumlu bir imaj ve algı yaratıp yabancı kamuoyunun görüş ve tutumlarını etkilemek amacıyla ülkeler kitle iletişim araçlarından yararlanmaktadır. Yanıt D.
Soru 13

Sosyal ağlar kamu diplomasisinde verilen amaçlardan hangisine hizmet etmektedir;
1. daha çok dünya kamuoyunun ilgisinin kazanılması
2. hedeflere ulaşabilmek için hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
3. yaratılan olumlu algının pekiştirilmesi

A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1 ve 2
E
1, 2 ve 3
13 numaralı soru için açıklama 
Örgütlenme, kamuoyu yaratma ve gündem değiştirme amaçları ile kullanılan sosyal ağlar; kamu diplomasisinde daha çok dünya kamuoyunun ilgisinin kazanılması, hedeflere ulaşabilmek için hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ve çeşitli alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar aracılığıyla yaratılan olumlu algının pekiştirilmesi amaçları kapsamında kullanılmaktadır. Yanıt E.
Soru 14

Kamu diplomasisi faaliyetleri ilk kez hangi ülke tarafından yürütülmeye başlanmıştır?

A
ABD
B
Almanya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Çin
14 numaralı soru için açıklama 
Kamu diplomasisi faaliyetleri ilk kez ABD tarafından yürütülmeye başlanmamıştır. Ancak bu kavram, ABD tarafından Soğuk Savaş boyunca avantaj sağlayacak bir enstrüman olarak kullanılmıştır. Yanıt A.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasinin özelliklerinden biridir?

A
Bilgi paylaşımı bakımından şeffaf değildir
B
Faaliyetleri diplomatik ve/ya siyasi elitler arasında yürütülür
C
Hedef kitlesi belirli bir ülkenin veya bütün dünyadaki ülkelerin vatandaşlarıdır
D
Bir ülkedeki diplomatlar, yönetici elit ve en fazla işadamları gibi belirli bir kesim ile temastadır
E
Faaliyetleri, temelde muhatap olunan ülke hükümetlerinin yaklaşımları ve politikalarını etkilemeye yöneliktir
15 numaralı soru için açıklama 
Kamu diplomasisinin en önemli özellikleri şeffaflığı ve geniş kitlelere yönelik tasarlanmasıdır. Resmi diplomasi ise, bilgi paylaşımı bakımından şeffaf değildir çünkü resmi diplomasi faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve elde edilen verilerin paylaşılması ancak sınırlı bir grup içinde gerçekleştirilir. Resmi diplomatik faaliyetler, diplomatik ve/ya siyasi elitler arasında yürütülürken kamu diplomasisinin hedef kitlesi ise belirli bir ülkenin veya bütün dünyadaki ülkelerin vatandaşlarıdır. (Wolf Jr.&Rosen, 2004: 4). Resmi diplomasi faaliyetleri, temelde muhatap olunan ülke hükümetlerinin yaklaşımları ve politikalarını etkilemeye yönelik olarak yürütülürler. Kamu diplomasisi ise halkların düşünce ve tutumlarını etkilemeyi hedefler. Resmi diplomasi bir ülkedeki diplomatlar, yönetici elit ve en fazla işadamları gibi belirli bir kesim ile temasta olup ve onların tutumlarını etkilemeye çalışır. Kamu diplomasisinin hedefinde ise hedef ülkedeki bütün kesimler yer alabilmekle beraber öncelik halktır. Yani iki diplomasi tarzı arasında göze çarpan ilk farklar, şeffaflık ve hedef kitlenin büyüklüğüyle ilgilidir.
Soru 16

Kamu diplomasisi veya kültürel diplomasi adı verilen faaliyet, sadece ABD’ye özgü olmayıp teknolojik ve maddi olanaklara sahip pek çok ülke, bu alana yatırım yaparak dış politikasında etkin bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Örneğin, kendi dilinin ve edebiyatının yurtdışında öğretilmesi adına 1883’te Alliance Française adlı sivil toplum kuruluşu hayata geçirildi. Bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
İtalya
C
Fransa
D
Britanya
E
Almanya
16 numaralı soru için açıklama 
Kamu diplomasisi veya kültürel diplomasi adı verilen faaliyet, sadece ABD’ye özgü olmayıp teknolojik ve maddi olanaklara sahip pek çok ülke, bu alana yatırım yaparak dış politikasında etkin bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Örneğin, Fransız dilinin ve edebiyatının yurtdışında öğretilmesi adına 1883’te Alliance Française adlı sivil toplum kuruluşu hayata geçirildi. Benzer biçimde Almanya, iki Dünya Savaşı sonrasında imajını düzeltmek amacıyla kurduğu Goethe Enstitüleri ve Akademik Değişim Servisi (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD ) ve Deutsche Welle (DW) adlı medya kuruluşu ile kültürel alanda kendini ifade etmeye çalıştı. Benzer biçimde Britanya, British Council ve BBC aracılığıyla kültürel diplomasi faaliyetleri yürüttü; hedef kitle adına dil, edebiyat, kültür ve düşünce dünyası üzerinde bir çekim merkezi oluşturmaya çalıştı.
Soru 17

“Dış politikanın biçimlendirilmesi ve uygulanması için kamunun tutumlarını etkileme çabası” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

A
Küreselleşme
B
Kamu diplomasisi
C
Halkla ilişkiler
D
Yönetim fonksiyonu
E
İletişim
17 numaralı soru için açıklama 
“Dış politikanın biçimlendirilmesi ve uygulanması için kamunun tutumlarını etkileme çabası” olarak değerlendirilen kamu diplomasisi, geleneksel diplomasinin dışında kalan, hükümetlerin diğer ülkelerde kamuoyu oluşturma çabalarını, ülkeler arasında sivil toplum örgütlerinin etkileşim içinde olmasını ve kültürel iletişim süreçlerini kapsamaktadır
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi hakkında yanlış bir bilgidir?

A
Dış politikanın biçimlendirilmesi ve uygulanması için kamunun tutumlarını etkilemeyi amaçlar.
B
Geleneksel diplomasinin dışında kalan, hükümetlerin diğer ülkelerde kamuoyu oluşturma çabalarını kapsar.
C
Ülkeler arasında sivil toplum örgütlerinin etkileşim içinde olmasını sağlar.
D
Kamu diplomasisi anlayışında geleneksel diplomasiden farklı olarak başka ülkelerin hükümetleri hedeflenmektedir.
E
Yabancı kamuoylarını bilgilendirmek ve etkilemek amaçları arasında yer almaktadır.
18 numaralı soru için açıklama 
Kamu diplomasisi anlayışında geleneksel diplomasiden farklı olarak başka ülkelerin hükümetleri değil, hükümet dışı aktörleri ve kamuoyları hedeflenmektedir. Ülkeler, kamu diplomasisi vasıtasıyla yabancı ülke vatandaşları ile kendi vatandaşları ve kurumları arasındaki diyalogu yaygınlaştırma imkânı bulmaktadır.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x