Kamusal Halkla İlişkiler 2017-2018 Final Sınavı

Kamusal Halkla İlişkiler 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal web siteleri tasarlanırken ve kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Kamu kurumunun başarılı çalışmalarının duyurulması
B
Kurumsal itibar çalışmalarının tamamının operasyonel maliyetleri düşürdüğünden dolayı buradan sürdürülmesi
C
Kamu kurumunun verdiği hizmetlerin, bu hizmetlerin alınma biçimlerinin ayrıntılı fakat basit bir biçimde verilmesi
D
Kamu kurumun mesajının sade bir tasarım ve kullanım kolaylığı içerisinde sergilenmesi
E
Kurumun kimliği, kurum tarihi, kurum felsefesi, vizyon ve misyon bilgilerinin web sitesinde yer alması ve bu bilgilere ayrıntılı bir biçimde ulaşımın sağlanması
Soru 2

Medya ile ilişkiler konusunda basın toplantıları sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Ancak basın toplantısı düzenlemeden önce bazı hususlara özen gösterilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?

A
Basın toplantısının toplantısının yapılacağı zamanın elverişli ve uygun olması
B
Basın görevlilerinin haber toplarken gereksinim duyduğu teknik ihtiyaçların giderilmesi
C
Halkla ilişkilerde görev tanımlaması yaparak bu görev için gerekli insan gücü nitelikleri belirlenmelidir.
D
Toplantının zamanında başlatılıp, zamanında bitirilmesi
E
Basın toplantısının yapılacağı yerin merkezi ve ulaşım zorluğu olmayan bir mekân olması
Soru 3

Bünyesinde hem kendinden önceki iletişim araçlarını barındıran hem de devamlı kendini yenileyen internet kamusal halkla ilişkiler için çok önemli bir ortam haline gelmiştir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi internetin kamusal halkla ilişkilere sağladığı olanaklardan biridir?

A
imajını güçlendirmesi
B
Stratejik planlarını daha kolay hayata geçirebilmesi
C
Kurumsal itibar inşasını kolaylaştırması
D
Sosyal medya sayesinde hedef kitle ile iletişimi kolaylaştırması
E
iletişim maliyetlerinin azalması
Soru 4

Kamusal halkla ilişkiler faaliyetlerini etkileyen faktörlerden biri olan aşırı bürokrasi sorununun altında yatan temel neden nedir?

A
Maliyetler
B
Yetki karmaşası
C
Aşırı merkezi yapı
D
Çalışan fazlalığı
E
Yönetişim
Soru 5

Bir problemin varlığında ya da bir problemi tespite yönelik nitel ve nicel yöntemler kullanılarak sistematik bilgi toplanması süreci, kamusal halkla ilişkiler uygulamalarında halkın beklentilerini belirlemeye yönelik yapılacak çalışmalardaki hangi aşamayı ifade eder?

A
Karar Aşaması
B
Analiz Aşaması
C
Raporlama Aşaması
D
Yorumlama Aşaması
E
Araştırma Aşaması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kurumların dış paydaşlara yönelik kullandığı halkla ilişkiler faaliyetlerinden biridir?

A
Açık Kapı Günleri
B
ilan Tahtaları
C
Kurum içi Yayınlar
D
Bilgilendirici Notlar
E
El Kitapları ve Kitapçıklar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal web sitelerinin medya ile ilişkiler bağlamında kullanım amaçlarından biri olarak gösterilemez?

A
Bütün hedef kitle ile günü gününe iletişim kurmak
B
Farklı hedef kitle hakkında bilgi toplamak
C
Medya ile ilişkiler konusunda maliyetleri düşürmek
D
Kurum imajını geliştirmek
E
Çalışanlarla iletişim sağlamak
Soru 8

__________ bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini sağlamaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşğıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kamu yönetimi
B
Stratejik iletişim
C
Kamusal iletişim
D
Halkla ilişkiler
E
Ticari ilişkiler
Soru 9

Yasalara ve yönetmeliklere bağlı olma durumu, kamu kurumlarında teknik bir dilin ağır basmasına neden olur. Bu teknik dil, kamu kurumlarında verilen hizmetin esnek olmamasına, karmaşık ve sıkıntılı algılamasına neden olur.
Bu durumun sonucunda ortaya çıkan, kamusal halkla ilişkileri etkileyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşırı bürokrasi sorunu ve gecikmeler
B
Halkın kamu uygulamalarından habersiz kalması
C
Kamuda çalışanların halkın beklentilerini anlayamamaları
D
Halkla ilişkiler birimlerinde örgütlenme sorunu
E
Yetki sorunu
Soru 10

Kullanıcılarına web 2.0 teknolojisi ile birlikte enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım olanağı sağlayarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve internet siteleri için kullanılan genel amaçlı ortak terime ne ad verilir?

A
Blog
B
Dijital sözlük
C
internet
D
Network
E
Sosyal medya
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi internet ile birlikte halkla ilişkilerin kullanım alanına giren ortamlardan biri olarak gösterilebilir?

A
Gazete ve dergiler
B
Cep telefonu mesajları
C
Podcast
D
Sanal basın odaları
E
Radyo
Soru 12

Halkla ilişkiler basın faaliyetlerini kapsar ancak ondan çok daha fazlasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler biriminin iş alanlarından biri değildir?

A
Yapılan planları tepe yöneticisinin onayını alarak uygulamak
B
Konuya odaklı araştırmalar yapmak
C
Analizlere uygun iletişim planları yapmak
D
Araştırmada elde edilen verileri analiz etmek
E
Stratejik planı hazırlamak
Soru 13

Sosyal medyanın farklı türlerini, kullanım özelliklerine ve konu başlıklarına göre ayırmak ve sınıflandırmak mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi bir blog örneğidir?

A
My Yahoo
B
Live Journal
C
Linkedln
D
Vimeo
E
SlideShare
Soru 14

Medya ile ilişkilerde halkla ilişkiler yönetimin ilişki kurduğu iki tür medya vardır. Bunlar, kontrollü medya ve kontrolsüz medyadır.
Aşağıdakilerden hangisi kontrollü medyaya örnek gösterilebilir?

A
Çalışanlara yönelik çıkarılan gazete ya da dergi
B
Kamuya yayın yapan radyo
C
internet
D
Kamuya yayın yapan televizyon
E
Kamuya yönelik hazırlanan gazete ve dergi
Soru 15

Yönetişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yönetişim; tek yönlü iletişimin hakimiyeti ve hükmetme kavramı ile ilgilidir.
B
Yönetişim, postmodern dünya düzeninde yaşanan krizler ve bunların neden olduğu tartışmalara yeni çözüm önerileri üreten güncel bir yönetim teorisidir.
C
Yönetişim kavramını ilk ortaya atan ve uygulamaya geçiren Dünya Bankası'dır.
D
Yönetişim kavramı İngilizce Good Govarnance ifadesinin karşılığı olarak ilk defa 1996 tarihli İstanbul Habitat II Konferansı'nda Türkçe'ye kazandırılmıştır.
E
Yönetişimin sistemsel, siyasal ve yönetimsel boyutları vardır.
Soru 16

Medya mensupları kurumların paydaş gruplarından birini oluşturur. Medya, kamu kurumunun hizmetlerini geniş kitlelere tanıtacak ve duyuracak dağıtım ağlarına sahiptir.
Bu nedenle kamu kurumlarının halkla ilişkiler teknikleri arasında medya organlarına yönelik özel uygulamalar yer alır.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biridir?

A
Basın toplantıları
B
Afişler
C
E-Dergi
D
Kurum içi yayınlar
E
Bilgilendirici notlar
Soru 17

Shoemaker ve Reese medya içeriğinin belirlenmesinde beş düzey olduğunu ileri sürer. Kitle iletişim araçlarında çalışanların kişisel özelliklerine dayanan ve tecrübelerinden oluşan düzey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal Düzey
B
Medya Rutinleri Düzeyi
C
Bireysel Düzey
D
Medya Dışı Düzey
E
ideolojik Düzey
Soru 18

Kurum içindeki gündelik akıştaki ani değişimlerden ve bu değişimlerle ilgili sonuçlardan çalışanları haberdar etmek açık sistemli kurumların önemli görevlerinden biridir. Bunun için kurum içinde kullanılan halkla ilişkiler tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıllıklar
B
El kitapları ve kitapçıklar
C
ilan tahtaları
D
Bilgilendirici notlar
E
Kurum içi yayınlar
Soru 19

Understanding Media adlı kitabında kabile yaşamının ve geleneksel sözsel iletişimin egemen olduğu toplumun Yazı-Öncesi Toplum, yazının ve baskı tekniklerinin egemen olduğu toplumun Yazı toplumu, elektronik iletişim araçlarının egemen olduğu toplumun Bilgi Toplumu olduğunu ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Daniel Bell
B
Marshall McLuhan
C
Rex Harlow
D
Alvin Toffler
E
Walter Lippman
Soru 20

Kamu kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetleri nasıl bir yönetim fonksiyonu olarak işlev görür?

A
Hizmetlerin bürokratik bağlamda daha merkezi hale getirmek
B
Kamu kurulularının yönetimini kolaylaştırarak, ortaya çıkan sorunların hedef kitlece görülmesini engellemek
C
Kamu kurulularının denetimini kolaylaştırmak
D
Bir yönetişim aracı olarak stratejik planın kolaylıkla hayata geçmesini sağlamak
E
Kamu kurumlarının hem iç hem de dış paydaşları arasında karşılıklı anlayış, iş birliği ve güvene dayalı olumlu ilişkiler inşa etmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x