Kamusal Halkla İlişkiler 2017-2018 Vize Sınavı

Kamusal Halkla İlişkiler 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerinin en önemli ürünü olan bankalar, mağazalar, devlet daireleri, komşu evler ve iş yerleriyle bağlantılı bilgisayarların yalnız üretimden perakende satışına kadar iş hayatını değil işin niteliğini, hatta aile yapısını değiştireceğini ileri sürer?

A
Yoneji Masuda
B
Walter Banjamin
C
Marshall McLuhan
D
Alvin Toffler
E
Daniel Bell
Soru 2

Kurumların nasıl yönetildiği ve denetlendiğini, kurumun farklı paydaşlarının, haklarının ve sorumluluklarının belirlenip, netleştirilmesini sağlayan, kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde ortaklarına ekonomik değer yaratmasına imkân sağlayan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
iyi Yönetişim
B
Demokratik Yönetişim
C
Kamu Yönetişimi
D
Kurumsal Yönetişim
E
Yönetişim
Soru 3

Kamuoyu kavramındaki bileşenlerden biri olan oy kavramı neyi ifade eder?

A
Yönetişim
B
iletişim
C
Akıl yürütme
D
Kanaat
E
Davranış
Soru 4

Kamusal halkla ilişkilerin en temel amacı nedir?

A
Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak
B
Kamuoyunu aydınlatmak, kurumun izlediği politikayı halka anlatmak ve benimsetmek
C
Hizmetlerin götürülmesinde halkla işbirliğini sağlamak
D
Alınacak kararların daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri halktan edinme
E
Halkta yönetime karşı olumlu bir algı oluşturmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin yapısal yönünü temsil eder?

A
Yasalar
B
Kamu politikalarının yürütülmesi
C
Devletin örgütsel görünümü
D
Kamu politikalarının belirlenmesi
E
Kamu politikası kararları
Soru 6

Avrupa Birliği'ne göre iyi yönetişim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şeffaflık, sorumluluk, tutarlılık, adillik
B
Hesap verme zorunluğu, etkinlik, açıklık, adillik, sorumluluk
C
Açıklık, etkinlik, tutarlılık, adillik
D
Katılım, sorumluluk, adillik, etkinlik, tutarlılık
E
Açıklık, katılım, hesap verme sorumluluğu, etkinlik, tutarlılık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin şeffaflık ilkesini açıklar?

A
Bütün faaliyetlerde pay ve menfaat sahiplerine eşit davranılması
B
Ticari sır dışındaki şirket ile ilgili bilgilerin zamanında, doğru ve eksiksiz biçimde kamuoyuna duyurulması
C
Kâr amacı gütmek yerine hedef kitlenin çıkarlarının gözetilmesi
D
Yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine hesap verme zorunluluğu
E
Şirket yönetiminin bütün faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olması ve bunun denetlenmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel olarak halkla ilişkilerin bir uygulama alanı olarak ortaya çıkışına zemin hazırlayan gelişmelerden biridir?

A
Kurumların, kuruluşların ve markaların kendilerini tüketicilere tanıtma isteği
B
Finansal zorunluluklar
C
itibar çalışmalarına verilen önemin artması
D
Eski Mısır, Mezopotamya ve İran uygarlıklarında yöneticilerin uygulamaları anlatmak üzere yaptıkları çalışmalar
E
Toplumdaki değişim, çatışma ve yüzleşmenin artması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yönetişime özgü bir özelliktir?

A
Hesap sorucu
B
Yatay örgütlenme
C
Otoriter
D
Merkezilik
E
Dikey örgütlenme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Atabek'e göre bir grubun ya da topluluğun kamu olarak ifade edilmesi için gerekli olan özelliklerden biridir?

A
Politik bir içeriği içinde barındırır.
B
Devlet kurumlan ile ilişkilidir.
C
Kamu sorunla birlikte ortaya çıkar ve sorunla birlikte kaybolur.
D
Sayısı en az üç-dört kişiden oluşur.
E
Homojen bir yapı içinde hareket eder.
Soru 11

kurum tarafından üretilen veya dışarıdan sağlanan her türlü açık ve örtülü bilginin tespiti, toplanması, kaydedilmesi, ilgililerine iletilmesi ve depolanmasını, en etkin, ekonomik ve hızlı bir biçimde yerine getiren sistemdir.
Yukarıdaki paragraftaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yönetim bilimi
B
Stratejik Yönetim
C
Kurumsal yönetim
D
Kamu yönetimi
E
Bilgi yönetimi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamalarında çıkan sorunlardan biri olan örgütlenme ve personel sorununu aşmak için yapılacaklardan biridir?

A
Operasyon maliyetleri dikkate alınmamalıdır.
B
Gerekli insan kaynağı sağlanana kadar değişime devam edilmelidir.
C
Halkla ilişkilerde görev tanımlaması yaparak bu görev için gerekli insan gücü nitelikleri belirlenmelidir.
D
Kurumsal olarak önemsenmelidir.
E
Finansal olarak diğer birimlerden daha fazla yatırım yapılmalıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kamusal halkla ilişkiler konusunda ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

A
Maliyeti artırması nedeniyle kârlı bir alan olarak görülmemesi
B
Halkın kamu kurulularının çalışmalarından habersiz oluşu
C
Kamu kurulularının halkın isteklerinden habersiz oluşu
D
Kamu kurumlarında halkla ilişkilerin değerinin yeterince anlaşılamaması
E
Halkın kamu kurumlarına yanlış müracaat etmesi
Soru 14

Kamuda bilgi yönetimi uygulamalarını kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı bazı etmenlerden söz edilir. Bilgi yönetiminin başarısı insanların motivasyonlarına, ne kadar istekli olduklarına, başkalarıyla bilgiyi paylaşma ve başkalarının bilgisini kullanabilme yeteneğine bağlıdır.
Yukarıdaki paragrafta kamu sektöründe bilgi yönetimi etmenlerinden hangisi açıklanmıştır?

A
Teknoloji
B
Yönetişim
C
insan kaynağı
D
Bilgi yönetim süreci
E
Örgüt kültürü
Soru 15

Geleneksel devlet anlayışı ile e-devlet anlayışını karşılaştırdığımızda, bilgi yönetimi açısından aşağıdakilerden hangisi e-devlete özgü bir özelliktir?

A
Vatandaş odaklıIık-bireysel inisiyatif
B
Koordinasyonsuz-mükerrer iş süreçleri
C
Katı, merkeziyetçi hiyerarşik bürokrasi
D
Bağlantısız bilgi teknolojileri kullanımı
E
Manuel-zaman alıcı süreçler
Soru 16

Medya içeriğinin belirlenmesinde yer alan beş düzeyden biri olan ve kitle iletişim araçlarına çeşitli politik ya da apolitik gruplardan gelen yönlendirme ve etkileme durumunu içeren düzey aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideolojik düzey
B
Kurumsal düzey
C
Medya rutinleri düzeyi
D
Medya dışı düzey
E
Bireysel düzey
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında yayınlanan “Yönetişim ve Kalkınma” isimli raporda yer alan yönetişimin Dünya Bankası’nın göreviyle uyumlu dört temel alanından biri değildir?

A
Sürdürülebilir kalkınma
B
Hesap verilebilirlik
C
Kamu yönetiminin iyileştirilmesi
D
Kalkınma için yasal çerçevenin oluşturulması
E
Bilgi ve şeffaflık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş gündem belirleme süreci olarak adlandırılan model içinde yer alan kamu gündemini belirleyenlerden biri değildir?

A
Aile, grup ve arkadaşlar
B
Bürokrasi
C
Çıkar grupları
D
Kamu meseleleri
E
Etkili kişiler
Soru 19

Gündem belirleme alanında yapılan çalışmaların ilk[ olarak anılan Puplic Opinion adlı çalışmanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Walter Lippmann
B
Maxwell McCombs
C
Robert Park
D
James W. Dearing
E
Everett M. Rogers
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi hiyerarşisi sıralaması birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Akıl-Bilgi-Enformasyon-Veri
B
Bilgi-Akıl-Enformasyon-Veri
C
Enformasyon-Veri-Akıl-Bilgi
D
Veri-Bilgi-Enformasyon-Akıl
E
Veri-Enformasyon-Bilgi-Akıl
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,60. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x