Kamusal Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı

Kamusal Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Geleneksel yönetim ile yönetişim arasındaki temel farklar düşünüldüğünde aşağıdaki özelliklerden hangisi yönetişime özgüdür?

A
Paydaş hakimiyeti
B
Dikey örgütlenme
C
Merkezilik
D
Hesap sorucu
E
Gizlilik
Soru 2

Halkla ilişkilerde sıklıkla kullanılan La masion de verre (cam ev) ifadesi demokrasilerdeki açıklık ve şeffaflık ilkelerinin bir karşılığıdır. Burada halkla ilişkilerin hangi kavramla ilişkisine dikkat çekilmektedir?

A
Açık toplum
B
Yönetişim
C
Hukukun üstünlüğü
D
Kamu yönetimi
E
Kurumsal iletişim
Soru 3

Walter Lippmann, ________ ya da diğer manasıyla kanaati akıldaki resimler olarak ifade etmektedir. ________ aynı zamanda bir davranış biçimi veya refleksi olarak da ifade edilebilir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Algı yönetimi
B
Kamusal hakla ilişkiler
C
Stratejik iletişim
D
Oy
E
Gündem belirleme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası'na göre iyi yönetişimde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir düzen
B
Açık ve öngörülebilir bir karar alma süreci
C
Profesyonel bir bürokratik yönetimin eylem ve işlerinden sorumlu bir hükümet
D
Kamusal sürece aktif bir biçimde katılımı olan sivil toplum kuruluşları
E
Bireylerin çıkarlarını koruyan bir devlet mekanizması
Soru 5

Çerçevesini çizdiği bilgi toplumu kuramında, iletişim ağları ve bankalardan oluşan hizmetlerin artarak başat endüstri haline geleceğini ve gelişen teknoloji sayesinde doğrudan yönetime dahil olacak vatandaşların katılımcı demokrasiyi artıracağını ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ivy Lee
B
Yoneji Masuda
C
Marshall McLuhan
D
Daniel Bell
E
Karl Marx
Soru 6

1960’lı yıllarda yoğun biçimde tartışılmaya başlanan, ABD ekonomisindeki sanayi dışı ekonomik faaliyetlerin, ekonomik yapının neredeyse yarısına denk gelmesiyle birlikte toplum bilimlerinin odağına oturan ve teknolojik gelişmelere paralel bir biçimde ortaya çıkan toplumsal durumu tanımlamak üzere kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
internet
B
Bilgi toplumu
C
Kapital
D
Sanayi toplumu
E
Refah toplumu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel devlet anlayışı ile e-devlet anlayışı arasında kamusal halkla ilişkiler açısından e-devlete özgü bir farklılıktır?

A
Katı-merkeziyetçi hiyerarşik bürokrasi
B
Koordinasyonsuz mükerrer iş süreçleri
C
Manuel-zaman alıcı süreçler
D
Bağlantısız bilgi teknolojileri kullanımı
E
Vatandaş odaklıIık-bireysel inisiyatif
Soru 8

insanların yaşantılarında hangi konular üzerinde düşündükleri, tartıştıkları, hangi konulara üzüldükleri ya da sevindikleri, özellikle kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı ile birlikte medyanın yansıttığı ve üzerinde durduğu konulara göre belirlenmektedir. Buna iletişim çalışmalarında ________ denir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Gündem belirleme
B
Kurumsal iletişim
C
Algı yönetimi
D
Halkla ilişkiler
E
Yönetişim
Soru 9

Editörler her gün meydana gelen ve muhabirlerce kaydedilen olaylar dışında, kendilerince daha önemli ya da diğerlerinden daha ilginç buldukları belli konuları yayımlamak için seçerler. Diğerlerini de çöp sepetine atarlar. Her gün bu şekilde büyük oranda öldürülen haber vardır. Gündem belirleme konusunda çalışan ve yukarıdaki sözleri ile medyanın gücüne dikkat çeken kuramcı kimdir?

A
James W. Dearing
B
Maxwell McCombs
C
Walter Lippmann
D
Robert Park
E
Everett M. Rogers
Soru 10

Bilgi hiyerarşisinde yer alan, sayı, renk, rakam, harf gibi semboller ile temsil edilen ve hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ve işlenmek üzere bekleyen ham haldeki gerçekliklere ne ad verilir?

A
Akıl
B
Enformasyon
C
Veri
D
Anlayış
E
Bilgi
Soru 11

Medya içeriğinin belirlenmesinde gerçek yaşamda gerçekleşen olayların etkisinin ne kadar olduğu, medya gündemi ile gerçek yaşamda gerçekleşen olayların örtüşüp örtüşmediği medya gündeminin belirlenmesinde cevap aranan temel sorulardan biridir. ________ , yapmış olduğu 10 yıllık çalışması ile gündemin her zaman gerçek olaylardan türemediği ve yapay gündemin de var olabileceği gerçeğine ulaşmıştır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Lippmann
B
Funkhouser
C
McCombs
D
Shoemaker
E
Rogers
Soru 12

________ , postmodern dünya düzeninde yaşanan krizler ve bunların neden olduğu tartışmalara yeni çözüm önerileri üreten güncel bir yönetim teorisidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Gönüllük
B
Şeffaflık
C
iletişim
D
Sivil toplum kuruluşları
E
Yönetişim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dünyada halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkili biçimde bilimsel olarak incelenen bir uygulama alanı olarak ortaya çıkışını etkileyen gelişmelerden biri değildir?

A
Büyük şirketlerin gelişmesi
B
Toplumdaki değişim, çatışma ve yüzleşmenin artması
C
Yöneticilerin halka tanıtılması ihtiyacının doğuşu
D
iletişimde yaşanan teknolojik gelişmelerin sonucu olarak dünya üzerindeki insanların farkındalıkları ve düşüncelerinin artması
E
21. yüzyılda kamuoyunun gücünün artması
Soru 14

Gündem belirleme konusunda iki temel belirleyiciden biri olan ve kitle iletişim araçlarında neyin, ne şekilde ve hangi bilginin aktarılacağını tespit eden ve karar veren birey ya da gruba ne ad verilir?

A
Yönetim
B
Halkla ilişkiler uzmanı
C
Muhabir
D
Eşik bekçisi
E
Editör
Soru 15

iş dünyasında yaşanan değişimlerle birlikte 20. yüzyılın ¡kinci yarısından itibaren özellikle sanayi ve ticaret alanında kendine has özellikleri olan yeni bir döneme girilmiştir. Bu süreçte 1960'lı yıllardan itibaren ortalama her 10 yılda bir rekabet unsuru önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede 1990'h yıllarda eklenen rekabet unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güç
B
Üretim
C
Hız
D
Maliyet
E
Kalite
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin işlevsel yönünü temsil eder?

A
Anayasa ve yasalarla belirlenen işlevleri yerine getirme
B
Devlet ve toplum düzeninin temel dayanağını oluşturma
C
Ulusal ve yerel düzeyde örgütlenmeler
D
Devletin örgütsel görünümü
E
Kamu politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi süreci
Soru 17

Örtük ve açık bilgi arasındaki farklılıklar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi örtük bilgi içerisinde yer alır?

A
Basit
B
Deneyime dayalı
C
Belgelenmiş
D
Dijital
E
Gözlemlenebilir
Soru 18

Bir kuruluş ile hedef kitle arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkileri sürdürmeye yönelik, önceden planlanmış çabalara ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Stratejik plan
C
Kurumsal iletişim
D
Yönetişim
E
Yönetim
Soru 19

Yönetişim kavramı ilk defa aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmış ve uygulamaya geçirilmiştir?

A
UNICEF
B
UNESCO
C
İstanbul Habitat Konferansı
D
Dünya Bankası
E
Birleşmiş Milletler
Soru 20

I. Kamuoyunu aydınlatmak, örgütün izlediği politikayı halka benimsetmek
II. Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak
III. Yönetim ile olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak
IV. Alınacak kararların yerinde olmasını sağlayacak bilgilerin halktan edinilmesini sağlamak
Uygulama amaçlarından bazıları yukarıda verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamusal halkla ilişkiler
B
Kurumsal iletişim
C
Kamu yönetimi
D
Kamu hizmeti
E
Yönetişim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x