Kent Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Kent Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kearns ve Padison'a göre, yönetimden yönetişime geçişin nedenlerinden biridir?

A
Tarımda makineleşme
B
Doğal afetler
C
Sosyo-ekonomik ve siyasi küreselleşme
D
Ortalama yaşam süresinin uzaması
E
Uluslararası göç hareketleri
Soru 2

Kenti; nüfusun büyüklüğü, yoğunluğu ve çeşitliliği değişkenleriyle açıklayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Louis Wirth
B
Roderick McKenzie
C
Max Weber
D
Robert Ezra Park
E
Ernest Burgess
Soru 3

Klasik Roma'da şehir merkezine ne ad verilir?

A
Forum
B
Agora
C
Civic
D
Polis
E
Hinderland
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Friedmann'ın yaptığı sınıflamaya göre, merkez ülkelerdeki birincil dünya kentlerinden biri değildir?

A
Frankfurt
B
Madrid
C
Londra
D
New York
E
Tokyo
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ravenstein'ın göç kanunlarından biridir?

A
Göçün küreselleşmesi
B
Yaşanan yerle ilgili faktörler
C
Göç ve basamakları
D
Yapısal faktörler
E
Bireyin hareketliliği
Soru 6

Temenos alanı nedir?

A
Kale ve benzeri savunma yapılardır.
B
Sağlıkla ilgili kentsel odaklardır.
C
Ticaret alanlarını içeren kentsel alandır.
D
Tapınak ve kült yerlerini içeren kutsal alanıdır.
E
Tarımsal arazilerdir.
Soru 7

Türkiye’deki hızlı kentleşme ve spekülasyon sonucunda, şehrin planlanan bölümlerindeki toprak değerlerinin aşırı yükselmesine bağlı olarak 1954 yılında getirilen çözüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kat mülkiyeti
B
Arsa yatırımları
C
Konut projeleri
D
Kent planlaması
E
Gecekondu inşası
Soru 8

Şenyapılı’ya göre, gecekondulaşma ile ilgili devlet politikalarında ilk kırılma noktası hangi parti döneminde gerçekleşmiştir?

A
Demokrat Parti
B
Doğru Yol Partisi
C
Cumhuriyet Halk Partisi
D
Anavatan Partisi
E
Milli Selamet Partisi
Soru 9

1928 yılında Ankara'nın imarı için düzenlenen uluslararası planlama yarışmasını kazanan şehir plancısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bruno Taut
B
Joseph Brix
C
Theodor Post
D
Herman Jansen
E
Leon Jausseley
Soru 10

Küçük meta üretiminin kapitalist ilişkilerden bağımsız olarak var olma olasılığının olduğunu ileri süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Karl Marks
B
Alexander V. Chayanov
C
Chauncey Harris
D
A.Gunder Frank
E
Kari Kautsky
Soru 11

1940-1945 döneminde Türkiye'deki tarım sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlet, savaş yıllarında köylünün elindeki fazla ürün ve malzemeye el koymuştur.
B
Devlet, ticaret hadleri yoluyla ekonomik artığa egemen olmuştur.
C
Orta çiftçinin devlet ile olan işbirliği artmıştır.
D
Devlet, buğday üreticisi köylü ile yeni bir ittifak yaparak sanayi kurmuştur.
E
Devlet, 1943'de şiddetli vergiler ve zorla satın alma programı uygulamıştır.
Soru 12

Aynı bölgeden, ilden, ilçeden veya köyden göç eden insanların kentte aynı mahalleye yerleşmelerine ne ad verilir?

A
Mecburiyet
B
Kümelenme
C
Hemşehrilik
D
Sosyal ilişkiler ağı
E
Efendi-bağımlı ilişkisi
Soru 13

Kapitalizmin tarıma girişi ve yayılmasının Latin Amerika’da farklılaşması ile ortaya çıkan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Az gelişmişliğin neo-marksist kuramı
B
Modernleşme kuramı
C
ikili yapı kuramı
D
Kapitalist gelişme kuramı
E
Yapısal-tarihsel kuram
Soru 14

1970’li yıllarda Türkiye’deki kentlerin gelişimini etkileyen ulaşım ile ilgili en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Semt dolmuşlarının işletilmesi
B
Banliyö tren hatlarının değişmesi
C
Belediye otobüslerinin azaltılması
D
Vapur işletmeciliğinin başlaması
E
Özel araba sahipliğinin yaygınlaşması
Soru 15

“Kişinin yaşamını belirleyebilme ve kendi tercihlerini yapabilme gücüne ulaşmasına” ne ad verilir?

A
Güvenlik
B
Toplumsal eşitlik
C
Toplumsal kapanma
D
Güçlendirme
E
Toplumsal adalet
Soru 16

1980'li yıllarda Türkiye'de, büyük sermayenin üretimden çok kentsel rantlar ve finans sektörü gibi yeniden üretim alanlarına yönelmesiyle karakterize olan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kentlerin mimari gelişimi
B
Kentlerin metalaşması
C
Kırsal rantın kente taşınması
D
Kentsel devrim
E
Sermayenin kentleşmesi
Soru 17

Kentsel dönüşümün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadınların iş yaşamında etkin olmaya başlamasıdır.
B
Yeni orta sınıfın kent merkezlerindeki etkinliğidir.
C
Tarihi alanların korunmasıdır.
D
Kent merkezlerinde kültür ve sanat etkinliklerinin artmasıdır.
E
Bir kentsel alanda yitirilen ekonomik ve mekânsal etkinliğin yeniden kazanılmasıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 2010 İnsani Gelişme Raporu'nda yer alan gelişmişlik göstergelerinden biri değildir?

A
Eğitim
B
Sağlık
C
Toplumsal dışlanma
D
Cinsiyet
E
Savunmasızlık
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1982 kararlarıyla birlikte gündeme gelen neo-liberal ekonominin yol açtığı gelişmelerden biri değildir?

A
Sendikal faaliyetlerin askıya alınması ve ücretlerin dondurulması
B
Devlet müdahaleciliğinden vazgeçilip, serbest ve dışa açık piyasa anlayışına geçilmesi
C
Finans piyasalarının serbestleştirilmesi
D
Sosyal güvenlik konusundaki hakların genişletilmesi
E
Sermaye hareketleri ve ithalat rejiminin serbestleştirilmesi
Soru 20

19. yüzyılın ortalarında kamusal alanların artırılması ve kente doğanın getirilmesi amacıyla uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emek Hareketi
B
Kadın Hareketi
C
Konut Hareketi
D
Park Hareketi
E
Kent Hareketi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x