Kent Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Kent Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir grubun tanrı ya da tanrılarla ilgili inançlarını ve ayin gibi dini eylemlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tören
B
Kutlama
C
Hurafe
D
ibadet
E
Kült
Soru 2

İlk kentlerin ortaya çıktığı ve aynı zamanda devlet örgütlenmesinin de ilk kez gerçekleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tunç Çağı
B
Mezolitik Çağ
C
Paleolitik Çağ
D
Kalkolitik Çağ
E
Demir Çağı
Soru 3

Antik Yunan şehir devletlerine ne ad verilir?

A
Agora
B
Polis
C
Civis
D
Yasak
E
Forum
Soru 4

Osmanlı kentlerinde, varlıklı kişilerin özellikle taşınmaz mallarının gelirlerini ve mülklerini dini ve sosyal amaçlı hizmetlerde kullanmak amacıyla kurdukları kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakıf kurumlan
B
Enderun kurumu
C
Dini kurumlar
D
Hassa Mimarlar Ocağı
E
Eğitim kurumlan
Soru 5

Selçuklu dönemi kentleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kentlerin bir sur sistemi vardır.
B
Hanlar kent ticaretinin organize edildiği yerlerdir.
C
Kentin ticaret alanlarında bedesten, hanlar, dükkânlar ve ulu cami vardır.
D
Mescitler namaz kılmanın yanı sıra, mahallinin toplandığı ve sosyalleştiği yerlerdir.
E
Eğitim yapılarının kent içinde önemli bir yeri vardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yeni kent sosyolojisinin yaklaşımlardan biridir?

A
Şehirlerin sadece doğal süreçlerin bir ürünü olması
B
insanların yaşadıkları yerleri seçmesinde kültürel süreçlerin daha etkili olması
C
Ekonomik yeniden yapılanmanın yerel toplulukları etkileyen önemli bir faktör olması
D
Vatandaşların, kentin planlanmasında yerel düzeydeki aktörler olması
E
Yerel yönetimin ve siyasetin, kentsel kaynakların eşit ve adaletli kullanıldıkları birimler olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’e göre, ideal tip olarak kentlerde olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Vatandaşlık haklarının gelişmiş olması
B
Siyasi olarak özerk bölgeler olması
C
Kapitalist girişimciliğin geliştiği mekân olması
D
Ussallığın (rasyonalitenin) önemli rol üstlenmesi
E
ideal olarak işçi sınıfına uygun işler barındırması
Soru 8

Sanayileşmenin köy nüfusunu azaltarak kasaba ve kente göçü artıracağını ve bu tür mekânsal değişimlerin proleterya kültürünü oluşacağını düşünen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
George Simmel
B
Max Weber
C
Ernest Burgess
D
Karl Marx
E
Louis Wirth
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisi göç olgusu için kullanılan temel ikiliklerden biridir?

A
Kir - Kent
B
Kent - Ülke
C
Yapı - Kent
D
Devlet - Ulus
E
Kapital lizm - Sosyalizm
Soru 10

Kenti oluşturan temel süreçleri, sırasıyla; yoğunlaşma, merkezileşme, ayrılma, istila ve tamamlanma olarak açıklayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Harvey
B
Ernest Burgess
C
Georg Simmel
D
LouisVVİrth
E
Roderick McKenzie
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Castles ve Miller'a göre, çağımızdaki göç olgusunu tanımlayan temel eğilimlerden biridir?

A
Göçün toplumsallaşması
B
Göçün kadınlaşması
C
Göçün bireyselleşmesi
D
Göçün ideolojikleşmesi
E
Göçün gruplaşması
Soru 12

Everett Lee’nin 1966 yılında içeriğini ve formülünü yazdığı kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göç kanunları
B
Kesişen fırsatlar kuramı
C
Göç zincirleri kuramı
D
itme çekme kuramı
E
Göçmen ağı kuramı
Soru 13

Kentin mevcut ayrımsal mekânsal yapısını doğal ve değişmez gördüğü ve kent süreçlerini etkileyen kültürel faktörlere yeterince yer vermediği için eleştirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel kuram
B
Marksist kuram
C
Çağdaş kent kuramı
D
Ekolojik kuram
E
Ekonomi politik kuram
Soru 14

Alfa dünya kentleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Londra, Paris, New York, Tokyo
B
Londra, Moskova, New York, Tokyo
C
New York, Paris, Roma, Tokyo
D
New York, Dallas, Moskova, Londra
E
Londra, Paris, New York, İstanbul
Soru 15

İstanbul, küresel kent bağlanırlığı sıralamasında kaçıncı kenttir?

A
11.
B
22.
C
35.
D
40.
E
46.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Friedmann'ın vurguladığı dünya kentlerinin özellikleri arasında yer almaz?

A
Uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve biriktiği önemli merkezler olması
B
Büyümelerinin, hükümetlerin mali kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratması
C
iç göçün ve dış göçün yöneldiği önemli çekim merkezleri olması
D
Turizm sektörünün önemli çekim merkezleri olması
E
Küresel kontrol fonksiyonunun direkt olarak bu kentlerin üretim sektörü, istihdam yapısı ve dinamikleri tarafından yansıtılması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Kentsel Rejim kuramının temelini de oluşturan Sistemik İktidar yaklaşımını ifade eder?

A
iktidar, sadece uzmanların kullanabileceği bir siyasi güçtür.
B
iktidar, ancak seçimlere dayalı bir siyasal meşruiyet bağlamında tesis edilebilir.
C
iktidar, sosyo-ekonomik ve politik ilişkilerle biçimlenen kaynak dağılımına bağlı olarak oluşur.
D
iktidar, zora dayalı bir güç ilişkisidir.
E
iktidarın temelinde gelenekler yatar.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın (AYYÖŞ) yerel özerklik için gerekli gördüğü koşullardan biri değildir?

A
Yerel yönetimlerin yargısal işlevleri üstlenmesi
B
Yerel yönetimlerin yasal ve anayasal güvenceye sahip olması
C
Yerel yönetimlere, yetki ve sorumluluklarına uygun mali kaynaklar sağlanması
D
Yerel yönetimlerin yargıya başvurma haklarının olması
E
Yerel yönetimlerin, işleyişleri için gerekli gördükleri personeli istihdam edebilmesi
Soru 19

Yerel yönetimleri açıklayan çoğulcu yaklaşımın temsilcilerinden biri olan Robert Dahl’ın New Haven şehrine özel olarak yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapital
B
Mekânın Üretimi
C
Kim Yönetiyor?
D
Yerel Demokrasi
E
intihar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Henry Pirenne’ye göre, 11. ve 15. yüzyılda Avrupa’daki ticaretin canlanmasının nedenlerinden biridir?

A
Uzun mesafeli ticaret
B
Üst sınıf
C
Savaş ve istilalar
D
Zanaat üretimi
E
Kısa mesafeli ticaret
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x