Kentsel ve Çevresel Koruma 2015-2016 Final Sınavı

Kentsel ve Çevresel Koruma 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihi kent veya kentsel alt bölgenin günümüz kent gereksinimlerine cevap verememe durumuna ne ad verilir?

A
Kültürel eskime
B
Tarihi eskime
C
işlevsel eskime
D
Fiziksel eskime
E
Ekonomik eskime
Soru 2

Kimlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyin içinde yaşadığı topluluğun gelenek, inanç ve beklentileri kimliğini biçimlendirir.
B
Durağan bir yapıya sahiptir.
C
Bireyin kimliği yaşadığı çevre içinde olgunlaşır.
D
Beşeri kimliği oluşturan unsurlar birey ve toplumdur.
E
Canlılar ya da nesneler için farklılık yaratan özelliklerdir.
Soru 3

Restorasyon Kartası (Carta Del Restaura)’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
19. yüzyılda restorasyon alanında alınan ilk resmi kararları içermesi
B
Koruma olgusunda, tek yapı ölçeğinden kentsel ölçeğe geçişin başlangıcı olarak kabul edilmesi
C
Anıtsal yapıların restorasyonları üzerine alınan ilk kararları içermesi
D
Koruma anlayışının gelişmesi üzerine Avrupa’da yapılan ilk toplantı olması
E
Sivil yapıların restorasyon dışı kalması gerekliliğini savunması
Soru 4

Özellikle planlama tekniği ve yapım süreci bakımından doğrudan korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını ve sit alanlarında gerçekleştirilecek olan koruma amaçlı uygulama imar planı süreçlerini yapılandıran ana kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu
B
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
C
3194 Sayılı imar Kanunu
D
5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
E
5272 Sayılı Belediye Kanunu
Soru 5

Toplumsal, ekonomik, kültürel ve doğal koşullara göre yaratılan değerlerin insanlığa aktarılması amacı ile ortaya çıkan ve günümüzde ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşınmış olan olguya ne ad verilir?

A
Medeniyet
B
Kimlik
C
Küreselleşme
D
Bellek
E
Koruma
Soru 6

Printice’ın fonksiyona dayalı miras turizmi sınıflandırmasına göre katedraller aşağıdaki sınıflardan hangisinde yer alır?

A
Askeri çekicilikler
B
Yapısal çekicilikler
C
Sanatsal çekicilikler
D
Sosyo kültürel çekicilikler
E
Manzara çekicilikleri
Soru 7

Miras alanının çevresi ile birlikte algılanmasına olanak tanıyan, miras alanını gören ve miras alanından görülen etkilenme alanına ne ad verilir?

A
Sit alanı
B
Doğal miras alanı
C
Etkileşim alanı
D
ikincil koruma bölgesi
E
Tampon bölge
Soru 8

Dünya Miras Listesi’nde yer alacak varlıklar için aranan kriterler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Üstün evrensel değer-Bütünlük-Özgünlük
B
Ulusal değer-Anıtsallık-Özgünlük
C
Tarihi değer-Anıtsallık-Özgünlük
D
Soyut ulusal değer-Sürdürebilirlik-Eskilik
E
Eski ilk-Anıtsall ı k-Özgünlük
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Miras Listesi seçiminde kullanılan kültürel kriterlerden biridir?

A
Olağanüstü doğal güzelliği olan alanları içermesi
B
insanlık tarihinin önemli evrelerini gösteren peyzaj ya da mimari yapının seçkin bir örneği olması
C
Biyolojik çeşitliliği doğal ortamında muhafaza edilen doğal yaşam alanı olması
D
Yeryüzü şekillerinin gelişiminde önemli olan jeolojik, jeomorfik ya da fizyografik özellikleri temsil etmesi
E
Karasal, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemlerinin gelişimindeki biyolojik ve ekolojik örnekleri temsil etmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi etkileme geçiş alanlarından biri değildir?

A
Sit alanı ile aynı yönetim alanına sahip yapılar
B
Sit bölgeleri arasında kalmış ve sitleri doğrudan etkileyen alanlar
C
Sit alanı dışında tutulmuş korunacak sokak, meydan ve yapılar
D
Sit alanı içindeyken bozulmuş alanlar
E
Sit alanı içindeyken sit alanı dışına çıkartılmış alanlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin yapması gerekenlerden biri değildir?

A
Kültürel ve doğal mirasın korunmasını kapsamlı planlama programlarına dahil etmeyi amaçlayan genel bir politika benimsemek
B
Mirasın saptanması, korunması, yenileştirilmesi için gerekli yasal, bilimsel ve idari önlemleri almak
C
Kültürel ve doğal mirasın korunması konularında eğitim yapan ulusal veya bölgesel merkezlerin kurulmasını desteklemek
D
Mirasın bulunduğu alanı turizm açısından çekici ve canlı bir merkez haline getirmek
E
Mirası tehdit eden tehlikelere karşı harekete geçmeye olanak sağlayacak yöntemleri mükemmelleştirmek
Soru 12

Kültürel varlığın üretildiği dönemden değişmeden ya da az oranda değişerek günümüze ulaşması aşağıdaki somut kültürel miras korunma değer ölçütlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Ekonomik değeri
B
Geleneksel değer
C
Özgünlük değeri
D
Enderlik değeri
E
Süreklilik değeri
Soru 13

Eş Güdüm ve Denetleme Kurulunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belediye Başkanı
B
Alan Başkanı
C
Başbakan
D
Kültür ve Turizm Bakanı
E
Vali
Soru 14

Korumada yapılan ilk işlemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Koruma Amaçlı imar Planı - Tescil
B
Sit Alanı ilanı - Tescil
C
Sit Alanı ilanı - Tespit
D
Koruma Amaçlı imar Planı - Sit Alanı ilanı
E
Tespit - Tescil
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tarihi şehirlerde koruma ve turizmin bir arada yürütülmesine ilişkin stratejilerden biri değildir?

A
Mevcut turizm olanaklarının kullanılabilmesi için geliştirme siyasetinden çok düzenlemenin benimsenmesi
B
Ziyaretçi sayısına sınırlamalar getirilmesi
C
Mevcut tarihi dokunun sürekli yenilenmesi
D
Şehirsel açık alanların korunması
E
Yayalara ayrılmış yol ve zonların oluşturulması
Soru 16

Bir topluluğun ya da ulusun tarihini, kimliğini, doğal ve kültürel zenginliğini gösteren alanlara yapılan turizme ne ad verilir?

A
Destinasyon turizmi
B
Kültür turizmi
C
Doğa turizmi
D
Miras turizmi
E
Koruma turizmi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi koruma amaçlı imar planlarından biri değildir?

A
Geliştirme amaçlı imar planı
B
ilave koruma amaçlı imar planı
C
Çevre düzenleme projesi
D
Koruma amaçlı imar planı değişikliği
E
Revizyon koruma amaçlı imar planı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir taşınmazın endüstri mirası niteliği kazanabilmesi için gerekli olan ölçütlerden biri değildir?

A
Yapı ya da yapı grubunun dönemindeki teknolojik gelişmeye öncü olması
B
Endüstri devriminin oluşması ve gelişmesinde önemli rol oynaması
C
Döneminde dünyanın önde gelen üretim yerlerinden biri olması
D
Endüstri alanında daha sonra yapılan yapılara örnek olması
E
Endüstri alanının kent yaşamının dışında olması
Soru 19

1972 yılında UNESCO, dünyanın en çok dikkat çeken doğal ve kültürel miras alanlarını korumak üzere aşağıdakilerden hangisini oluşturmuştur?

A
Europa Nostra
B
Avrupa Kültür Konvansiyonu
C
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
D
Dünya Miras Konvansiyonu
E
Uluslararası Doğa Koruma Birliği
Soru 20

Türkiye’de kültürel ve doğal değerlerin korunmasına yönelik görevler aşağıdaki bakanlıklardan hangisine verilmiştir?

A
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
B
Orman ve Su işleri Bakanlığı
C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D
Kalkınma Bakanlığı
E
Kültür ve Turizm Bakanlığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x