Kentsel ve Çevresel Koruma 2015-2016 Vize Sınavı

Kentsel ve Çevresel Koruma 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihsel özelliğini yitirmiş eski kent mekânlarının farklı fonksiyonlar ve farklı kullanıcılar için yeniden üretilme sürecine ne ad verilir?

A
Kentsel yeniden canlandırma
B
Kentsel sağlıklaştırma
C
Kentsel yenileme
D
Kentsel temizleme
E
Kentsel dönüşüm
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz kültür varlıklarından biridir?

A
Heykel
B
Sikke
C
ikona
D
Anıt
E
Çini
Soru 3

“Tarihi anıt kavramı sadece mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir uygarlığın, önemli gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi kapsar. Bu kavram yalnız büyük sanat eserlerini değil, ayrıca zamanla kültürel anlam kazanmış basit eserleri de kapsar.”
Tarihi anıt kavramını bu şekilde tanımlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi
B
Venedik Tüzüğü
C
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Sözleşmesi
D
ikinci Uluslararası Tarihi Anıtlar Raporu
E
Amsterdam Bildirgesi
Soru 4

17 Aralık 1975 tarihinde yürürlüğe giren ve “insanlığın ortak mirası” kavramının uluslararası toplumda kabul edildiği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amsterdam Sözleşmesi
B
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Sözleşmesi
C
Dünya Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi
D
Venedik Sözleşmesi
E
Uluslararası Tarihi Anıtlar Sözleşmesi
Soru 5

Koruma kavramı ile ilgili ilk yazılı belgelerden biri olan “Mimarlık
Hakkında On Kitap” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marcus Vitruvius Pollio
B
Mosfie Safdie
C
Camillo Sitte
D
Viollet Le Due
E
Helmuth Von Moltke
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bina ölçeğinde koruma teknik ve yöntemlerinden biri değildir?

A
Temizleme
B
Taşıma
C
Sağlamlaştırma
D
Yenileme
E
Sağlıklaştırma
Soru 7

Korunacak özellikleri bulunan doğal veya insan yapısı ya da ikisinin ortak ürünü olan alanlara ne ad verilir?

A
Anıt
B
Kentsel alan
C
Tarihi eser
D
Sit
E
Arkeolojik alan
Soru 8

Askeri ve milli açıdan önemli olayların geçtiği ve doğal yapısı ile birlikte korunma zorunluluğu olan sit alanlarına ne ad verilir?

A
Kültürel sit alanları
B
Tarihi sit alanları
C
Kentsel sit alanları
D
Doğal sit alanları
E
Arkeolojik sit alanları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi küresel boyutlu uluslararası antlaşmalardan biri değildir?

A
Kuşların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
B
Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Sözleşme
C
Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Dair Sözleşme
D
Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Sözleşme
E
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi
Soru 10

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi somut olmayan kültürel miras kapsamında yer almaz?

A
Ören yerleri
B
Festivaller
C
Ritüeller
D
Gösteri sanatları
E
El sanatları gelenekleri
Soru 11

Osmanlı İmparatorluğu’nda kültür ve tabiat varlıklarını koruma faaliyetlerine yönelik olarak 1869 yılında yapılan ilk yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülhane Hattı Hümayunu
B
I. Asar-ı Atika Nizamnamesi
C
Ebniye Kanunu
D
Şehremaneti Nizamnamesi
E
Tanzimat Fermanı
Soru 12

Kültür ve tabiat varlıklarını koruma faaliyetleri kapsamında korunan taşınır taşınmaz kültür varlıklarına ne ad verilir?

A
Somut kültürel miras
B
Somut olmayan kültürel miras
C
Arkeolojik sit alanları
D
Tarihi sit alanları
E
Kentsel sit alanları
Soru 13

Türkiye’de çıkarılmış olan kapsamlı ilk koruma yasası aşağıdakilerden hangisidir?

A
5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
B
5272 Sayılı Belediye Kanunu
C
3194 Sayılı imar Kanunu
D
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
E
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kültür varlıkları arasında yer alır?

A
Belek
B
Xantos
C
Göksu Deltası
D
Ihlara
E
Köyceğiz
Soru 15

İlk kez 18 . yüzyılda Fransız düşünürler tarafından “barbarlık” karşıtı olarak geliştirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür
B
Medeniyet
C
Asalet
D
Kimlik
E
Milliyet
Soru 16

Türkiye, Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi’ni kaç yılında imzalamıştır?

A
1968
B
1975
C
1989
D
1996
E
2003
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kentsel ve çevresel korumayı güçleştiren faktörlerden biridir?

A
Tarımsal inovasyonlar
B
Kaynak dağılımı
C
Göç hareketleri
D
Obacılık
E
Hayvancılık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kentsel kimliği oluşturan kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A
Korumanın kültürel boyutunun kentsel yaşam dışında tutulması
B
Eğitim sürecinde, yaşanılan mekânlara karşı duyarlılığı artıracak programlara yer verilmesi
C
Ulusal kültür politikaları içinde kültürel mirasa yer verilmesi
D
Kentsel korumaya halkın katılımının sağlanması
E
Kültürel bilincin oluşturulmasında devlet ve özel sektörün iş birliğinin sağlanması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi kapsamına alınmıştır?

A
Patara Sahili
B
Uzun Göl
C
Tuz Gölü
D
Göksu Deltası
E
Göreme ve Güvercinlik Vadisi
Soru 20

Toplumun tüm doğal ve yapay çevre içinde biriktirdiği belleğe ne ad verilir?

A
Medeniyet
B
Kültür tarihi
C
Ulus
D
Kalıtım
E
Kentsel kimlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x