Kentsel ve Çevresel Koruma 2016-2017 Final Sınavı

Kentsel ve Çevresel Koruma 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir bölümü hasar görmüş, ya da yok olmuş yapıları ilk tasarımlarındaki bütünlüğe kavuşturacak biçimde geleneksel ya da çağdaş malzeme kullanarak tamamlama işlemine ne ad verilir?

A
Yenileme
B
Temizleme
C
Taşıma
D
Yeniden yapım
E
Bütünleme
Soru 2

________ ve kültür genellikle aynı kavramlar olarak kullanılıp, belirli bir toplumda birbirlerini izleyen kuşakların birinci derecede önem verdikleri değerler, normlar, kuramlar ve düşünce biçimlerini içermektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Kimlik
B
Medeniyet
C
Politika
D
inanç
E
Gelenek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde “somut olmayan kültürel miras” örnekleri verilmiştir?

A
Ören yerleri - Antik kentler
B
Kent kalıntıları - Kitabeler
C
El sanatları geleneği - Toplumsal ritüeller
D
Sözlü anlatımlar - Yapı grupları
E
Toplumsal Uygulamalar - Heykeller
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir taşınmazın endüstri mirası niteliği kazanabilmesi için gerekli olan ölçütlerden biri değildir?

A
Endüstri alanının kent yaşamının dışında olması
B
Döneminde dünyanın önde gelen üretim yerlerinden biri olması
C
Yapı ya da yapı grubunun dönemindeki teknolojik gelişmeye öncü olması
D
Endüstri devriminin oluşması ve gelişmesinde önemli rol oynaması
E
Endüstri alanında daha sonra yapılan yapılara örnek olması
Soru 5

Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Sözleşmesi’nin imzalandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amsterdam
B
Paris
C
Cenevre
D
Viyana
E
Roma
Soru 6

________ , alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden, alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilecek en az beş üyeden oluşur. Kendi içinden bir başkan seçer ve yılda en az bir kez toplanır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Danışma kurulu
B
Eş güdüm kurulu
C
Anıt eser kurulu
D
Denetleme kurulu
E
Bakanlar kurulu
Soru 7

Printice’ın fonksiyona dayalı miras turizmi sınıflandırmasına göre, tarihi alanlar, kırsal ya da sanayi yaşamı müzeleri ve kostüm müzelerinin yer aldığı grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manzara çekicilikleri
B
Sosyo kültürel çekicilikler
C
Doğa tarihi ve bilimsel çekicilikler
D
Yapısal (bina) çekicilikler
E
Ulaşım çekicilikleri
Soru 8

Aşağıdaki hangisi tarihi şehirlerde koruma ve turizmin bir arada yürütülmesine ilişkin stratejilerden biri değildir?

A
Ziyaretçi sayısının artırılması yönünde çalışılması
B
Geliştirme siyasetinden çok düzenlemenin benimsenmesi
C
Mevcut dokunun korunması
D
Şehirsel açık alanların korunması
E
Yayalara ayrılmış yol ve zonların oluşturulması
Soru 9

Tarihi kentsel peyzaj ve modern mimarlık eserlerinin de miras kapsamında değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile birlikte koruma kavramına dahil edilmiştir?

A
Venedik Tüzüğü
B
Paris Antlaşması
C
Xi Deklarasyonu
D
Viyana Bildirgesi
E
Lahey Sözleşmesi
Soru 10

1975 yılında düzenlenen kongre sonunda yayınlanan Amsterdam Deklarasyonu ile özellikle aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerinde durulmuştur?

A
Kentsel ölçekli koruma
B
Fonksiyonel koruma
C
Bütünleşik koruma
D
Çağa uygun bilimsel ve yapı tasarımcılık
E
Yeniden yaşama kavuşturma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi koruma amaçlı imar planlarından biri değildir?

A
Revizyon koruma amaçlı imar planı
B
Koruma amaçlı imar planı değişikliği
C
Geliştirme amaçlı imar planı
D
ilave koruma amaçlı imar planı
E
Çevre düzenleme projesi
Soru 12

Koruma amaçlı imar planları yapımı sırasında sit bölgeleri ile bütünlük gösteren, yoğunluk ve yerleşme düzeninin sit bölgeleri ile uyum içinde oluşması ve gelişmesi öngörülen, siti bütünleyen alanlar için getirilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sit Sınırları
B
Sit Bütünleme Alanı
C
Tarihsel Yapılar Alanı
D
Etkileme Geçiş Alanı
E
Sit Geçiş Alanı
Soru 13

Somut kültürel mirasın korunması kapsamında, “tarihte somut bir olaya ev sahipliği yapması” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Anı değeri
B
Çokluk değeri
C
işlevsel değer
D
Eğitim değeri
E
Geleneksel değer
Soru 14

Hızlı bozulma, büyük çaplı resmi ve özel projelere konu olma, toprak kullanımı ve mülkiyet değişikliği, varlığın terk edilmesi, doğal afet tehdidi altındaki bölgeler için yapılan bir tespit sonucunda oluşturulan listeye ne ad verilir?

A
Doğal Miras Listesi
B
Dünya Miras Varlığı Listesi
C
Üstün Evrensel Değer Listesi
D
Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi
E
Kültürel Miras Listesi
Soru 15

I. Yel değirmenleri
II. Taşocağı
III. Su çarkları
IV. Demiryolu
V. Buhar makineleri
Endüstri miras alanları ile ilgili yapılan envanter çalışmalarına göre yukarıdakilerden hangileri enerji kaynakları arasında yer alır?

A
I ve II
B
I, III ve V
C
II, III ve IV
D
III, IV ve IV
E
I, II, III ve V
Soru 16

Bir alanın, bir topluluğun ya da ulusun tarihini, kimliğini, doğal ve kültürel zenginliğini gösteren alanlara yapılan turizm çeşidine ne ad verilir?

A
Tarih turizmi
B
Yaz turizmi
C
Tabiat turizmi
D
Kültür turizmi
E
Miras turizmi
Soru 17

I. Fosil alanları sitleri
II. Dini donatılar
III. Kültürel peyzaj alanları
Yukarıdakilerden hangileri Dünya Miras Alanları tipolojik sınıflandırmasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Başarılı bir stratejik planlama sürecinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Stratejik seçme olanağı sağlaması
B
Tüm ilgili tarafların katılımına açık olması
C
Uygulamaya ilişkin çerçeve politikaları içermesi
D
Tek bir kamu kurumunun bütün süreci tek başına yürütmesi
E
5-20 yıl ufku olan, orta-uzun vadeli bir gelişme perspektifi sunması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi alternatif turizm türlerine yönelen turistlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Sürdürülebilirliğe önem verme
B
Yerel nüfusla iletişim kurma çabası taşıma
C
Büyük otelleri tercih etme
D
Doğaya yönelme
E
Özgün ve yerel kültür varlıklarına yönelme
Soru 20

Millî parklar ve doğal sit alanlarının tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirleme yetkisine sahip olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama ve imar Müdürlüğü
B
Vakıflar Genel Müdürlüğü
C
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
D
il Kültür Müdürlüğü
E
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x