Kentsel ve Çevresel Koruma 2017-2018 Vize Sınavı

Kentsel ve Çevresel Koruma 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kent ölçeğinde koruma tekniklerinden biri değildir?

A
Kentsel temizleme
B
Kentsel yeniden üretim
C
Kentsel sağlıklaştırma
D
Kentsel yenileme
E
Kentsel yeniden canlandırma
Soru 2

“Anıtların korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır.”
Yukarıdaki maddenin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amsterdam Bildirgesi
B
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Örgütü Genel Konferansı ve Kültür
C
ikinci Uluslararası Tarihi Anıtlar Teknisyenleri Kongresi Mimar ve
D
Dünya Kültürel Mirasının Sözleşmesi Korunması
E
Venedik Tüzüğü
Soru 3

Türkiye’de “sit, tarihî sit, arkeolojik sit ve doğal sit” sözcüklerinin ilk kez yer aldığı mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A
3194 sayılı imar Kanunu
B
2863 sayılı Kültür ve Koruma Kanunu Tabiat Varlıkları
C
1710 sayılı Eski Eserler Yasası
D
1580 sayılı Belediye Kanunu
E
4562 sayılı Organize Kanunu Sanayi Bölgeleri
Soru 4

Koruma kavramı ile ilgili ilk yazılı belgelerden biri olan “Mimarlık
Hakkında On Kitap” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marcus Vitruvius Pollio
B
Camillo Sitte
C
Helmuth Von Moltke
D
Viollet Le Duc
E
Mosfie Safdie
Soru 5

Yerinde korunması mümkün olmayan binaların malzemelerinin bilimsel teknikler kullanarak sökülmesi ve başka bir yerde aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Bütünleme
B
Yenileme
C
Sağlamlaştırma
D
Taşıma
E
Temizleme
Soru 6

Dünya Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi'ne göre aşağıdakilerden hangisi kültürel miras sayılan varlıklardan biri değildir?

A
Evrensel değere sahip yapı toplulukları
B
Arkeolojik sitler
C
Anıtlar
D
Evrensel değeri olan doğal sitler
E
Resim ve heykel alanındaki şaheserler
Soru 7

Restorasyon Kartası’nın belirlendiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanistan
B
Almanya
C
İngiltere
D
İtalya
E
Fransa
Soru 8

Askeri ve milli açıdan önemli olayların geçtiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli olan alanlara ne ad verilir?

A
Doğal sit alanları
B
Ören yerleri
C
Tarihi sit alanları
D
Tabiat alanları
E
Kentsel sit alanları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kültür varlıkları arasında yer alır?

A
Köyceğiz
B
Ihlara
C
Göksu Deltası
D
Belek
E
Xantos
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi küresel boyutlu uluslararası anlaşmalardan biridir?

A
Avrupa Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi
B
Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi
C
Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Sözleşme
D
Avrupa Kentsel Şartı
E
Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Sözleşme
Soru 11

I. Koruma politikasının olmayışı
II. Halkın koruma konusunda yeterli bir bilince sahip olmaması
III. Koruma mevzuatının tek elden yürütülmesi
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de kültür ve tabiat varlıklarının korunması, sürdürülebilir olarak kullanılması ve yönetilmesi konusunda yetersiz kalınan noktalardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Türkiye’de çıkarılmış olan kapsamlı ilk koruma yasası aşağıdakilerden hangisidir?

A
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
B
5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
C
3194 Sayılı imar Kanunu
D
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
E
5272 Sayılı Belediye Kanunu
Soru 13

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanlardır.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ören yeri
B
Kültürel miras
C
Korunma alanı
D
Kentsel sit
E
Arkeolojik sit
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi somut olmayan kültürel miras kapsamına girmez?

A
Ritüeller
B
Anıtlar
C
Sözlü gelenekler
D
Gösteri sanatları
E
Halk bilgisi
Soru 15

__________; bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetlerle insanın, toplumun bir üyesi yaşadığı, öğrendiği yeteneklerini sergilediği bir bütündür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Eğitim
B
Politika
C
Kimlik
D
Kültür
E
Koruma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kentsel kimliği oluşturan kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A
Kültürel bilincin oluşturulmasında devlet ve özel sektörün iş birliğinin sağlanması
B
Korumanın kültürel boyutunun kentsel yaşam dışında tutulması
C
Kentsel korumaya halkın katılımının sağlanması
D
Eğitim sürecinde, yaşanılan mekânlara karşı duyarlılığı artıracak programlara yer verilmesi
E
Ulusal kültür politikaları içinde kültürel mirasa yer verilmesi
Soru 17

Geç Hitit Dönemi’ne (M.Ö. 1200-1700) ait bulguları ________ ilinin özellikle Gülşehir, Acıgöl, Hacıbektaş yerleşmelerinde, Hitit Hiyeroglifi ile yazılmış kaya anıtlarda, mühürlerde, madeni kaplar, çanak-çömlek üzerinde görmek mümkündür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çanakkale
B
Efes
C
Nevşehir
D
Hatay
E
Çorum
Soru 18

Medeniyetler açısından kimlik kavramının ayırıcı ve aynı zamanda en nesnel ölçütleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Dil - Yaşam biçimi
B
Dil- inanç
C
Kültür - Gelenek
D
Coğrafya - Dil
E
Coğrafya - Tarih
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kentsel korumayı engelleyen faktörlerden biridir?

A
Kalkınma stratejilerinin bölgesel olması
B
Halkın bilinçli olması
C
Dünya nüfusundaki azalma
D
Kültür politikalarının kapsamlı olması
E
Göç hareketleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kültürel çeşitliliği oluşturan unsurlardan biridir?

A
Ekonomik gelişmişlik
B
Din
C
Fiziksel özellikler
D
Yaş ortalaması
E
Eğitim düzeyi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x