Klasik Sosyoloji Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Klasik Sosyoloji Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyolojinin çalışma konusunun toplumsal olgular oluğunu öne süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herbert Spencer
B
Emile Durkheim
C
Max Weber
D
Auguste Comte
E
Karl Marx
Soru 2

İnsanların kendilerini ve toplumlarmı maddi anlamda ancak toplumsal emek aracılığıyla ürettikleri fikrini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Georg Simmel
B
Emile Durkheim
C
Karl Marx
D
Max Weber
E
Herbert Spencer
Soru 3

Giambattista Vico’nun savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumdaki bireylerin siyasal davranışlarını belirleyenin toplumsal durumları olduğunu savunur.
B
Toplumsal yaşamın ilkelerinin insan aklının geçirdiği değişimlere bağlı olduğunu belirtir.
C
Tarih felsefesinin kurucularından ve toplum biliminin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
D
Tarihi, Kahramanlar Çağı, insanlar Çağı, Aydınlanma Çağı olarak üç ayrı aşama ile açıklar.
E
Bireylerin yaşamlarını geliştirmenin tek yolunun kültür ve öğrenme olduğunu savunur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Weber sosyolojisinde geçen otorite tiplerinden biridir?

A
Geleneksel otorite
B
Dinsel otorite
C
Modern otorite
D
Kültürel otorite
E
Baskıcı otorite
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in yöntemsel aracı olan ideal tiplerin özelliklerinden biridir?

A
ideal tipler bir toplumsal olgunun özelliklerinin hepsini içermektedir.
B
ideal tipler değer yargılarından arınmıştır.
C
ideal tipler sezgisel yollarla oluşturulur.
D
ideal tiplerin kavramsal saflığına gerçek yaşam içinde rastlanır.
E
ideal tipler bir toplumsal olgunun açıklanması için araç değil amaçtır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in olumlu ayrıcalıklı sınıf tipi içinde yer almaktadır?

A
Esnaflar
B
Köylüler
C
Tüccarlar
D
Memurlar
E
Nitelikli işçiler
Soru 7

Bir kişinin bir topluma girdiğinde selamlaşması ve el öpmesi Weber’e göre aşağıdaki eylem tiplerinden hangisine örnektir?

A
Düşünsel motiflere dayalı eylemler
B
Değersel-akılcı eylemler
C
Duygusal motiflere dayalı eylemler
D
Amaçsal-akılcı eylemler
E
Geleneksel motiflere dayanan eylemler
Soru 8

Simmel’e göre bir bireyin yoksul olup olmadığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Aile büyüklüğü
B
Aylık gelir düzeyi
C
Sahip olunan taşınmaz mülkler
D
Toplumun yoksula verdiği tepki
E
Kendini yoksul olarak görüp görmediği
Soru 9

Tönnies’e göre sosyolojinin inceleme nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznelerin bilinç akışları
B
Aktif özneler arasındaki etkileşim
C
Toplumsal olgular
D
Cemiyetler
E
Cemaatler
Soru 10

Simmel’in sosyolojisinin “formel sosyoloji” olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birey ve toplum arasındaki diyalektik ilişkiye odaklanması
B
Tek bir teorik bakış açısına sahip olmayı eleştirmesi
C
Makro sosyolojik bir kuram oluşturmaya çalışması
D
Tarihsel bağlamların anlamlarını analiz etmeye çalışması
E
Toplumlaşma sürecinin içeriğine değil, biçimine odaklanması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Simmel’in çatışma ile ilgili görüşlerinden biridir?

A
Çatışmanın herhangi bir olumlu işlevi yoktur.
B
Simmel, ütopik de olsa çatışmanın hiçbir türünün görülmediği bir toplum hayali kurmuştur.
C
Çatışma, toplumda değişim ve gelişmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini engeller.
D
Çatışma toplumsal ilişkileri yapılandıran olumlu içeriğe sahip bir sosyalleşme biçimidir.
E
Çatışma analitik olarak olumlu ama pratik açıdan olumsuz bir durumdur.
Soru 12

V. Pareto’nun tortular kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tortular insan davranışlarının temelinde bulunan içgüdülerin dışavurumlarıdır.
B
Tortular toplumun işleyişini ve devamlığını sağlarlar.
C
Tortular fiziksel olarak gözlenemez ve duygular gibi hissedilemez.
D
Tortular veya kalıntılar duygular ya da ruhsal durumun kendisidir.
E
Tortular duygular, anlatımlar ve davranışlar arasında aracıdırlar.
Soru 13

Pareto kalıntılar kavramını altı kategoride sınıflandırmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kategorilerden biri değildir?

A
Kümelerin sürekliliği
B
Cinsel kalıntılar
C
Çatışma
D
Bireyin ve bağımlılığın bütünlüğü
E
Uyuşma içgüdüsü
Soru 14

V. Pareto ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
insanlar daha çok rasyonel olan davranışları gerçekleştirir.
B
Sosyal Darvinizmi destekler görüşleri vardır.
C
Pozitivisttir.
D
Marx’in toplumsal değişme kuramına benzer bir kuram ileri sürer.
E
insanlar daha çok mantıklı olmayan davranışlar sergiler.
Soru 15

“Oligarşinin tunç yasası” olarak bilinen kuram aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A
Aguste Comte
B
Vilfredo Pareto
C
Robert Michels
D
Karl Marx
E
Max Weber
Soru 16

Birinci Dünya savaşı sonrası Avrupa’da sosyalizmin yenilgiye uğradığı tarihi koşullar içerisinde ortaya çıkan ve sahip olduğu felsefi zenginlikle devrimci stratejiden ve kitlesel devrim hareketlerinden vazgeçen Marksist akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı Marksizmi
B
Ortodoks Marksizm
C
Sovyet Marksizmi
D
Frankfurt Okulu
E
Sosyal Demokrasi
Soru 17

Gramsci’ye göre aşağıdakilerden hangisi geleneksel aydınların özelliklerinden biridir?

A
Toplumun bütününü yönetmeyi hedefleyen grup içinde yer alması
B
Her yeni ilerici sınıf tarafından toplumsal düzenin öğütlenmesi için ihtiyaç duyulması
C
Ürettikleri fikirlerin geçmişten kopuşu ifade etmesi
D
Üretim süreciyle sıkı bir ilişkilerinin olması
E
Kendilerini egemen sınıftan bağımsız olduklarına dair inanç duymaları
Soru 18

Toplumsal güçler şeklinde birleşmiş çeşitli müttefiklerin ortaya çıkardığı bir uzlaşma durumunu anlatan ve belli bir dönemde maddi güçler, kurumlar ve ideolojiler arasında sağlanan uzlaşma ve uyumu anlatmak için Gramsci’nin kullandığı özel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyleşme
B
Tarihsel blok
C
iktidar
D
Organik aydın
E
ittifak
Soru 19

Lukacs’a göre aşağıdakilerden hangisi işçilerin yanlış olan ve bütünü kavrayamayan, ampirik gündelik bilincini ifade eder?

A
Psikolojik bilinç
B
Kolektif bilinç
C
Araçsal bilinç
D
Önsel bilinç
E
Deneyimsel bilinç
Soru 20

Lukacs, insani ilişkilerin, insanın denetiminden çıkması durumunu tanımlamak ve kapitalist toplumlarda yabancılaşmayla bağlantılı bir biçimde insani olan her şeyin, insani değerini yitirerek maddileşmesini anlatmak için hangi kavramı üretmiştir?

A
Şeyleşme
B
Anti-hümanizm
C
Yozlaşma
D
Neo-Marksizm
E
Hegemonya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x