Klasik Sosyoloji Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Klasik Sosyoloji Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cumhuriyet, monarşi ve despotizm gibi hükümet tiplerinin tesadüfi olarak değil, toplumsal yapı özellikleri nedeniyle ortaya çıktığını savunan Aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Montesquieu
C
Voltaire
D
Rousseau
E
Vico
Soru 2

Batı toplumlarında geleneksel düşünce ve toplumsal örgütlenme biçimlerinin sorgulanıp yeni düşünce biçimlerinin geliştirildiği, doğa ve toplum hakkındaki düşünceler üzerinde Kilise’nin otoritesinin yıkıldığı dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernité
B
Rönesans
C
Bilimsel devrim
D
Fransız devrimi
E
Aydınlanma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi modern toplumun doğuşunu takiben oluşan siyasal ve toplumsal krizden çıkılabilmesi için Fransız Devrimi öncesindeki değerlere geri dönülmesi gerektiğini savunan düşünürlerden biridir?

A
Saint Simon
B
Rousseau
C
Voltaire
D
Maistre
E
Comte
Soru 4

Locke, Bacon ve Newton’un düşüncelerinden etkilenerek 1732 yılında bilimde kullanılan bilginin uygulanması sayesinde toplumların nasıl ilerleyebileceğine odaklanan “Felsefe Mektupları” adlı eseri yayınlayan Aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rousseau
B
Kant
C
Montesquieu
D
Voltaire
E
Vico
Soru 5

Auguste Comte bireylerin doğal ve toplumsal yasalar karşısında boyun eğişini aşağıdaki terimlerden hangisi ile adlandırır?

A
Haklar Öğretisi
B
Pozitif Ödevler Kavramı
C
Rasyonel Teslimiyet
D
insanlık Dini
E
Pozitivizm
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Simon”un “Yeni Din” ile ilgili görüşlerinden biridir?

A
Yeni din aydınlanmış insanların cahil insanları yönetmelerini ve kitlelerin bu düzene uymasını sağlayacak siyasal bir araçtır.
B
Yeni dini liderler sıradan halk kitleleri arasından çıkacaktır.
C
Yeni dinin amacı inanca yönelik bireysel ihtiyaçları tatmin etmektir.
D
Yeni din uhrevi ve geleneksel bir din anlayışına dayanmaktadır.
E
Yeni dinin öncülerinin çıkarları kitlelerin çıkarlarından farklı olacaktır.
Soru 7

Devletin üretim araçlarını en verimli çalışanlara dağıtması gerektiği yönündeki düşünceleri nedeniyle ‘idealist sosyalizm’ ya da ‘ütopik sosyalizm’ olarak adlandırılan düşüncenin kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simon
B
Dürkheim
C
Hume
D
Comte
E
Marx
Soru 8

İşçi sınıfı aileleri üzerine yaptığı çalışmalarla işçi sınıfının doğal gelişiminin genel koşullarını ortaya koymaya çalışmış ve sosyolojideki monografi araştırmalarının ve surveylerin yöntemsel temellerini oluşturmuş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saint Simon
B
Le Play
C
Comte
D
Spencer
E
Mili
Soru 9

Darwin’in doğal seleksiyon yaklaşımını kabul ederek toplumsal yaşamın dış müdahalelerden bağımsız bir şekilde evrimleşmesi gerektiğini savunan organizmacı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spencer
B
LePlay
C
Comte
D
Weber
E
Marx
Soru 10

İlk kez pozitivizmin sosyolojik bir versiyonunu, sosyolojik pozitivizmi geliştiren, toplumun incelenmesinde bilimsel yöntemin kullanılması sayesinde sosyolojiye bilim statüsü kazandıran ve sosyolojiyi bilim olarak kuran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Le Play
B
Spencer
C
Comte
D
Mili
E
Simon
Soru 11

Kari Marx’ın toplumu analiz ederken kullandığı yöntem ve yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-yapısalcı yaklaşım
B
Yorumsamacı yaklaşım
C
Metafizik yaklaşım
D
Pozitivist yaklaşım
E
Tarihsel materyalist yaklaşım
Soru 12

Marx’a göre feodal toplumun temel sınıfları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Efendiler ve her açıdan onlara kökten bağlı olan köleler
B
Toprak sahipleri ile onlara bağlı onların topraklarında çalışmak zorunda olan köylüler
C
işçi sınıf ile işçi sınıfının içinde yaşadığı devlet
D
işçi sınıf ve bu sınıf ile bazı durumlarda birlikte hareket edebilen burjuva sınıf
E
Aristokrasi ve çoğu zaman çatışma içinde olduğu burjuvazi
Soru 13

Marx’a göre aşağıdakilerden hangisi, kapitalist toplumda işçi sınıfının sınıf bilincine ulaşmasının önündeki engellerden biridir?

A
insanın başkalarına yabancılaşması
B
Emeğin yabancılaşması
C
insanın ailesine yabancılaşması
D
Üretim araçlarının özel mülkiyeti
E
Burjuva ideolojisinin birleştirici rolü
Soru 14

Diyalektik kavramını ilk kullanan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrat
B
Aristo
C
Heraklit
D
Hegel
E
Eflatun
Soru 15

Marx’a göre ideoloji nereden kaynaklanmaktadır?

A
Zihnin düşünme süreçlerinden
B
Metafizik algıdan
C
Sınıf mücadelesinden
D
Maddi yaşamın çelişkilerinden
E
insan zihninin kusurlarından
Soru 16

E. Durkheim’e göre aşağıdakilerden hangisi maddi-toplumsal olgulardan biridir?

A
Ahlak
B
Devlet
C
Bilinç
D
Ortak temsiller
E
Kolektif eğilimler
Soru 17

Durkheim toplumsal olguların incelenmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılmasının daha güvenli olduğunu savunur?

A
Birlikte Değişim
B
Katılımlı Gözlem ve Görüşme
C
Negatif Bakış Açısı
D
Anket
E
Görüşme
Soru 18

E. Durkheim’ın toplumsal olguları açıklarken dikkate aldığı iki yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrudan ve dolaylı deneyleme
B
Anlama ve açıklama yöntemi
C
Özcü ve belirlenimci yöntem
D
Nedensel ve işlevsel çözümleme
E
Toplumsal ve psikolojik çözümleme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi organik dayanışmaya dayalı toplumların özelliklerinden biridir?

A
Farklılaşma zayıftır.
B
Cezalandırıcı hukuk uygulanır.
C
Onarıcı hukuk uygulanır.
D
işbölümü gelişmemiştir.
E
Kollektif bilinç güçlüdür.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın intihar tiplerinden biri değildir?

A
Kaderci intihar
B
Bencil intihar
C
Anomik intihar
D
Özgeci intihar
E
Toplu intihar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x