Klasik Sosyoloji Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Klasik Sosyoloji Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Saint Simon’a göre amacı en kalabalık olduğu halde en yoksul olan sınıfın emeğinin karşılığını tam olarak almasını ve kendi kendini yönetmesini sağlamak olan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyometri
B
Sosyal fizik
C
Sosyal endüstri bilimi
D
Sosyal hukuk
E
Ahlak bilimleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi diyalektik değişme sürecinin birbiriyle ilişkili ve birbirinden ayrılmaz yasalarından biridir?

A
Parçalanma yasası
B
Belirlilik yasası
C
Muğlaklık yasası
D
Bütünlük yasası
E
Nicel yasası
Soru 3

Durkheim'in toplumsal bütünleşme ile toplumsal düzenlemelerdeki aşırılıkla ilişkilendirdiği intihat tipleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bencil ve özgeci
B
Kaderci ve anomik
C
Anomik ve özgeci
D
Bencil ve anomik
E
Özgeci ve kaderci
Soru 4

İnsanların doğa durumunun şiddet içeren savaş durumu olduğunu ve toplumsal yaşamı düzenlemek için güçlü bir devlet gerektiğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vico
B
Hobbes
C
Locke
D
Rousseau
E
Voltaire
Soru 5

Bir girişimcinin kar elde etmek için para kazanması aşağıdaki eylem tiplerinden hangisine örnektir?

A
Düşünsel motiflere dayalı eylemler
B
Duygusal motiflere dayalı eylemler
C
Amaçsal-akılcı eylemler
D
Geleneksel motiflere dayanan eylemler
E
Değersel-akılcı eylemler
Soru 6

Doğa bilimlerinden farklı olarak, sosyolojide açıklama yönteminin yanı sıra anlama yönteminin de kullanılması gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Durkheim
B
Auguste Comte
C
Herbert Spencer
D
Max Weber
E
Kari Marx
Soru 7

Simmel’in “nesnel kültürün öznel kültür üzerindeki hakimiyetinin artarak bireyin öneminin azalması” durumunu ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürün gücü
B
Kültürün trajedisi
C
Para ekonomisi
D
Mübadele
E
Tahakküm
Soru 8

Simmel’e göre iki kişilik gruplar ve üç kişilik gruplar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Üç kişilik grupların üyeleri, grup içinde iki kişilik grupların üyelerinden daha bireysel davranırlar.
B
iki kişilik ve üç kişilik gruplar arasında yapısal bir farklılık yoktur, sadece sayısal farklılık vardır.
C
iki kişilik gruplarda grup üzerindeki baskı, üç kişilik gruplara göre daha fazladır.
D
iki kişilik gruplarda grup içi tabakalaşma üç kişilik gruplara göre daha fazladır.
E
iki kişilik gruplar, grubu oluşturan iki kişinin ötesinde bir anlam taşımaz bağımsız grup yapısına sahip olmazlar.
Soru 9

Simmel’e göre para ekonomisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Diğer insanlara karşı ekonomik bağımsızlığımızı azaltır.
B
Para kişisel, şahsi, doğal bir araçtır.
C
insanlara bireyselliğin gerçekleşmesi için gerekli olan özgürlüğü sağlar.
D
Para ekonomisinde bireyler satın alacakları nesneleri değer ve estetik açısından değerlendirirler.
E
insani değerlerin bir kısmını parasal değere indirgeyip temel değerlerin özüne dokunmaz.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tönnies’e göre cemiyet tipi toplumların özelliklerinden biridir?

A
Toplumsal yaşamda törelerin egemen olması
B
inançların ve dinin önemli olması
C
Topluluğun ortak çıkarlarının bireysel çıkarlardan önce gelmesi
D
Dayanışmanın mekanik olması
E
Ortak mülkiyetin egemen olması
Soru 11

Pareto’nun iktidar seçkinleri konusundaki görüşleri aşağıdaki düşünürlerden hangisinin çalışmalarını etkilemiştir?

A
Max Weber
B
Robert Michels
C
Emile Durkheim
D
Georg Simmel
E
Ralf Dahrendorf
Soru 12

V. Pareto’nun aslanlar adını verdiği yönetici seçkinlerde daha güçlü olduğunu savunduğu tortular aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumculukla ilişkili kalıntılar
B
Bireyin ve bağımlılıklarının bütünlüğü
C
Kümelerin (veya grupların) sürekliliği
D
Uyuşma (veya bileşim) içgüdüsü
E
Duyguların dışa dönük davranışlarla açıklama gereksinimi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Pareto’nun mantıksal-deneysel bilim anlayışının bir özelliğidir?

A
Amacın fayda olması
B
Deney-dışı kavramların deneye dâhil edilebilmesi
C
Tek amacının gerçeklik olması
D
Felsefi ve dinsel kavramların bilimsel veri olarak kullanılabilmesi
E
Sezgisel yönteme dayanması
Soru 14

V. Pareto’nun seçkinler teorisine benzer bir elit teorisi olan ve Pareto ile aynı dönemde yaşamış sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
G. Mosca
B
Wright Mills
C
T. Parsons
D
R. Merton
E
G. Simmel
Soru 15

Pareto sosyolojisi açısından bakıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alt sınıftan üst sınıfa haraketlilik mümkündür.
B
Kitle ve seçkinler grubu sürekli mücadele halindedir.
C
Sınıfsız toplum mümkündür.
D
Kalıntılar bütün toplumlarda ve tarih boyunca etkili olan olan duyguların bütününe karşılık gelir.
E
ilerlemeci bir tarih anlayışı vardır.
Soru 16

Gramsci, bir sınıfın kendi çıkarını savunmaktan, diğer bütün sınıfları birleştirme ve yönlendirme konumuna geçiren politik, entellektüel ve ahlaki önderliğe ne ad verir?

A
Hegemonya
B
Din
C
ideoloji
D
Sağduyu
E
Rıza
Soru 17

Marksizmin pozitivist, indirgemeci ve özcü unsurlardan kurtarılması gerektiğini düşünerek Ortodoks Marksizm yerine Hegelci Marksizm’e yönelerek Batı Marksizm’inin oluşmasında büyük katkıları olan düşünür çifti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx-Kautksky
B
Luxemburg-Lenin
C
Lenin-Korsch
D
Engels-Poulantzas
E
Gramsci- Lukacs
Soru 18

Marksizmi belli bir felsefe ışığında yeniden yorumlayıp değerlendirmiş olan George Lukacs aşağıdaki felsefecilerden hangisinden etkilenmemiştir?

A
Antony Giddens
B
Kari Marx
C
Georg Simmel
D
Friedrich Hegel
E
Rosa Luxemburg
Soru 19

Sovyet Marksizminde Marksist dünya görüşünün dogmaya dönüştürülerek tüm Sovyet yurttaşları için zorunlu bir düşünüş biçimi, resmi devlet ve parti doktrini haline getirilişi aşağıdaki liderlerden hangisi döneminde gerçekleştirilmiştir?

A
Engels
B
Lüxemburg
C
Buharin
D
Marx
E
Stalin
Soru 20

Lukacs’a göre aşağıdakilerden hangisi işçilerin yanlış olan ve bütünü kavrayamayan, ampirik gündelik bilincini ifade eder?

A
Psikolojik bilinç
B
Kolektif bilinç
C
Araçsal bilinç
D
Önsel bilinç
E
Deneyimsel bilinç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x