Klasik Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Klasik Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İbn-i Haldun, toplumsal gerçekliğin incelenmesi ve toplumsal değişmenin neden ve sonuçlarının araştırılması konusunda tarihe ________ olarak adlandırdığı bir bilimin yardımcı olacağını belirtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ümran Bilimi
B
Mukaddime
C
Din Bilimi
D
insan Bilimi
E
Birey Bilimi
Soru 2

Kari Marx’ın “insanın kendi kendini gerçekleştiren özü” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişim
B
Toplumsal Gerçeklik
C
Din
D
Emek
E
Bilinç
Soru 3

Toplum yapısının toplumdaki demografik ve sosyal değişkenlerle belirlendiğini, Cumhuriyet, Monarşi ve Despotizm gibi hükümet tiplerinin de rastlantı sonucu değil belirli toplumsal yapı özelliklerinin etkileri ile ortaya çıktığını savunan aydınlanma dönemi düşünürü kimdir?

A
Rousseau
B
Montesquieu
C
Kant
D
Voltaire
E
Diderot
Soru 4

Aşağıdaki isimlerden hangisi pozitivizmin sosyolojik versiyonunu geliştiren ve sosyoloji terimini ilk kez kullanan düşünürdür?

A
Emile Durkheim
B
Auguste Comte
C
Saint Simon
D
John Stuart Mili
E
Herbert Spencer
Soru 5

E. Durkheim’a göre aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan toplumsal olgulardan biri değildir?

A
Okul
B
Ahlak
C
Kolektif bilinç
D
Kolektif temsiller
E
Kolektif eğilimler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’a göre mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçişi sağlayan nedensel faktördür?

A
intihar
B
Kolektif Bilinç
C
Dinamik Yoğunluk
D
iş bölümü
E
Anomi
Soru 7

VVeber’in dinsel faktörlerin ekonomik bir düzenleme biçimi olarak kapitalizmin oluşumu üzerindeki etkilerini incelediği çalışmanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protestan Ahlakı ve Kapitalizm
B
Ekonomi ve Toplum
C
Sosyal Bilimlerin Yöntemi
D
iş Bölümü
E
Dini Hayatın ilksel Biçimleri
Soru 8

Weber sosyolojisindeki; “Karizmatik Otorite” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bürokratlar halkın hizmetkârı olarak görülmektedir.
B
Akılcı ilkelere göre oluşturulmuş kanunlara dayanmaktadır.
C
insanların itaat etme nedeni kanunların üstünlüğüne olan inançlarıdır.
D
Yönetim aygıtı bürokrasidir.
E
Meşruluğunu lider kişinin kişisel sıfatlarından ve kutsallığından almaktadır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre olumlu ayrıcalıklı sınıflar arasında yer almaktadır?

A
Yoksullar
B
Yarı Nitelikli işçiler
C
Tüccarlar
D
Özgür Olmayanlar
E
Sınıftan Çıkarılanlar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Simmel’in “bireylerin duygu ve çıkarlarının toplumsal kurumlar içindeki etkileşim sürecinde biçimlendirilmesini, böylece bireylerle kurumlar arasında duygusal bir bağ kurulmasını ifade eder” şeklinde tanımladığı süreçtir?

A
Dinamikleştirme
B
Dışsallaştırma
C
içselleştirme
D
Kurumsallaştırma
E
Çıkar Biçimlendirmesi
Soru 11

Tönnies’e göre sosyolojinin inceleme nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktif özneler arasındaki etkileşim
B
Öznelerin bilinç akışları
C
Toplumsal olgular
D
Oemaatler
E
Oemiyetler
Soru 12

Simmel’in “nesnel kültürün öznel kültür üzerindeki hakimiyetinin artarak bireyin öneminin azalması” durumunu ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürün gücü
B
Para ekonomisi
C
Tahakküm
D
Kültürün trajedisi
E
Mübadele
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Simmel’in “bir şeyin değerinin bireye olan uzaklığına göre belirlendiğini, bu şey bireyin elde etmesi çok kolay, yani çok yakın ya da çok zor, yani çok uzak olan bir şeyse değersiz olacağını, büyük bir çaba harcayarak ulaşılabilir olduğu bir uzaklıkta bir şeyse o zaman değerli olacağını” öne sürdüğü çalışmadır?

A
Toplumsal Farklılaşma Üzerine
B
Para Felsefesi
C
Metropol ve Tinsel Hayat
D
Ekonomi ve Toplum
E
Tarih Felsefesinin Sorunları
Soru 14

Pareto’nun özellikle ________ yaklaşımının “Robert Michels’in 'oligarşinin tunç yasası’ ve C.W. Mills’ın 'iktidar seçkinleri’ teorilerinde yer aldığı bilinmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Türem
B
Mantıklı Davranış
C
iktidar Seçkinleri
D
Tortu
E
Mantıklı Olmayan Davranış
Soru 15

Aşağıdaki isimlerden hangisi Pareto’nun karamsarlığının insanı değişmez bir niteliğe sahip olarak görmesinden kaynaklandığını belirten ve “Eğer sol, ilerleme düşüncesi ve insan doğasının değiştirilmesinin olası olduğu inancı ile tanımlanırsa, Pareto kuşkusuz sağcıdır” sözlerinin sahibidir?

A
Gordon Marshall
B
Martin Slattery
C
Alan Swingewood
D
Raymond Aron
E
Lewis A. Coser
Soru 16

V. Pareto’nun aslanlar adını verdiği yönetici seçkinlerde daha güçlü olduğunu savunduğu tortular aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyuşma (veya bileşim) içgüdüsü
B
Toplumculukla ilişkili kalıntılar
C
Kümelerin (veya grupların) sürekliliği
D
Bireyin ve bağımlılıklarının bütünlüğü
E
Duyguların dışa dönük davranışlarla açıklama gereksinimi
Soru 17

Batı Marksizm’i ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1920’lerde ortaya çıkmıştır.
B
Genel olarak alt yapılar üzerine yoğunlaşmaktadır.
C
Sovyet Marksizm’ine meydan okuyan felsefi ve politik bir Marksizm’dir.
D
Eleştirel Marksizm olarak da adlandırılır.
E
Batı düşüncesini birçok alanda derinden etkilemiştir.
Soru 18

Toplumsal yaşamdan kopuk ve büyük ölçüde kendilerinin bağımsız olduğuna inanan ancak sadece belli bir sınıfın çıkarlarına hizmet eden din adamlarını, idealist felsefecileri ve bağımsız akademisyenleri Gramsci nasıl tanımlamıştır?

A
Elit aydın
B
Modern aydın
C
Organik aydın
D
Bilinçli aydın
E
Geleneksel aydın
Soru 19

Gramsci siyaset bilimcisi ve Modern Prens’in yazarı ________ fikirlerinden oldukça etkilenmiştir. Bu açıdan, Gramsci’ye göre devrimci parti (modern prense benzer bir biçimde organik aydınlarını ve alternatif bir hegemonyayı geliştirmeye yardım ederek işçi sınıfının yeni bir toplum yaratmasına imkân veren bir yapıdır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
George Simmel
B
Max Horkheimer
C
Karl Marx
D
Georg Lukacs
E
Niccolo Machiavelli
Soru 20

Gramsci’ye göre hegemonyanın kurulması ve işleyebilmesi için, maddi güçler, kurumlar ve ideolojiler arasında uyum sağlanması gerekir. Gramsci bu durumu ________ olarak adlandırır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hegemonya
B
Yabancılaşma
C
Sınıf Bilinci
D
Tarihsel Blok
E
Şeyleşme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x