Klasik Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Klasik Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Herbert Spencer’ın yaklaşımına göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Biyolojik organizmalar ve toplumlar hacmen büyürler.
B
Toplumsal organizmada parçalar bütünün yararına var olur.
C
Biyolojik organizmalar, toplumsal organizmalara oranla merkezden daha bağımsız ve dağınıktır.
D
Toplumsal organizmada tek bir bilinç merkezi vardır.
E
Biyolojik organizmaya oranla toplumun yaşamı çok daha kısadır.
Soru 2

18 yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve 19 yüzyılın ikinci yarısına kadar süren ekonomik, teknolojik ve toplumsal alanlarda yaşanan, birbiri ile ilişkili geniş çaplı değişimlerin bütününe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sovyet Devrimi
B
Fransız Devrimi
C
Amerikan Devrimi
D
Endüstri Devrimi
E
Bilimsel Devrim
Soru 3

İlk kez pozitivizmin sosyolojik bir versiyonunu, sosyolojik pozitivizmi geliştiren, toplumun incelenmesinde bilimsel yöntemin kullanılması sayesinde sosyolojiye bilim statüsü kazandıran ve sosyolojiyi bilim olarak kuran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simon
B
Mili
C
Le Play
D
Spencer
E
Comte
Soru 4

Bütün toplumsal olguların insanların dürtü ve güdülerini yöneten yasalara göre kurulduğunu ileri sürerek etolojik ve psikolojik yasalar dışında toplumsal yasalar olamayacağını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durkheim
B
Spencer
C
Mili
D
Saint Simon
E
Marx
Soru 5

Cumhuriyet, monarşi ve despotizm gibi hükümet tiplerinin tesadüfi olarak değil, toplumsal yapı özellikleri nedeniyle ortaya çıktığını savunan Aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montesquieu
B
Vico
C
Rousseau
D
Voltaire
E
Kant
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın intihar tiplerinden biri değildir?

A
Bencil intihar
B
Anomik intihar
C
Özgeci intihar
D
Kaderci intihar
E
Toplu intihar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın kapitalist toplumda işçi sınıfının sınıf bilincine ulaşmasının önünde gördüğü engellerden biri değildir?

A
Orta sınıfın burjuvazinin egemenlik anlayışı ve siyasal ideolojisiyle bütünleşmesi
B
Sınıfsal kutuplaşma
C
Emekçilerin düşüncelerinin egemen sınıf tarafından kontrol edilmesi
D
Sınıf için bölünme ve çelişkiler
E
işçilerin üretim sürecindeki üretici konumları ve üretici kimliklerinden uzaklaştırılmaları
Soru 8

Kapitalist toplumun özünü oluşturan şeyin artı-değer (kar) yaratma ve bu artı-değeri sürekli çoğaltmak olduğunu savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Georg Simmel
B
Kari Marx
C
Herbert Spencer
D
Max Weber
E
Emile Durkheim
Soru 9

Durkheim’e göre aşağıdakilerden hangisi maddi-toplumsal olgulardan biridir?

A
Ortak temsiller
B
Ahlak
C
Toplum
D
Kolektif eğilimler
E
Bilinç
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Simmel’in toplumsal etkileşim biçimlerinden biri değildir?

A
Tahakküm
B
Mübadele
C
Çatışma
D
Olumsallık
E
Sosyallik
Soru 11

Simmel sosyolojisine göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Savurgan ve cimri zıt tiplerdir
B
Cimri yalnızca parayla ilgili bir tiptir
C
Maceracı geçmiş tarafından belirlenendir
D
Yoksulluk bireyin ekonomik durumu ile ilgili ve sınırlıdır.
E
Yabancı hem grubun içinde hem de gruba karşı olan kişidir
Soru 12

Weber sosyolojisine göre; statü temelli tabakalaşma aşağıdakilerden hangisine göre şekillenir?

A
Eğitim Biçimlerine
B
Üretim ilişkilerine
C
Mülkiyet ilişkilerine
D
Tüketim Biçimlerine
E
Sınıf Biçimlerine
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “azınlığın çoğunluğu yönetmesi anlamında kullanılan ‘elit’ ” terimini ilk dile getiren isimdir?

A
George Simmel
B
Kari Marx
C
Vilfredo Pareto
D
Max Weber
E
Auguste Comte
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Weber sosyolojisinde; “ortak amaçları olan insanların bir araya geldiği ve toplum içinde gücü yansıtan yapı” olarak tanımlanan kavramdır?

A
Rasyonelleşme
B
Sınıf
C
Kapitalizm
D
Parti
E
Statü
Soru 15

Birinci Dünya savaşı sonrası Avrupa’da sosyalizmin yenilgiye uğradığı tarihi koşullar içerisinde ortaya çıkan ve sahip olduğu felsefi zenginlikle devrimci stratejiden ve kitlesel devrim hareketlerinden vazgeçen Marksist akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı Marksizmi
B
Ortodoks Marksizm
C
Sovyet Marksizmi
D
Frankfurt Okulu
E
Sosyal Demokrasi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Pareto sosyolojinde “insanların davranışlarını rasyonel davranışlarmış gibi göstermede kullandıkları düşünsel meşrulaştırmalar ve ideolojiler” olarak tanımlanan kavramdır?

A
Türemler
B
Tortular
C
Anomi
D
Cemaat
E
Cemiyet
Soru 17

“Şeyleşme” kavramıyla, insani ilişkilerin insan denetiminden çıkması durumunu tanımlayan ve bunu yabancılaşma kavramı ile bağlantılı bir biçimde kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antonio Gramsci
B
Georg Lukacs
C
Vilfredo Pareto
D
Kari Marx
E
Max Horkheimer
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Pareto sosyolojisindeki kalıntıların alt kategorilerinden biri değildir?

A
Toplumculukla ilişkili Kalıntılar
B
Çatışma Gereksinimi
C
Bireyin ve Bağımlılıkların Bütünlüğü
D
Kümelerin Sürekliliği
E
Cinsel Kalıntılar
Soru 19

V. Pareto’nun seçkinler teorisine benzer bir elit teorisi olan ve Pareto ile aynı dönemde yaşamış sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
G. Simmel
B
Wright Mills
C
R. Merton
D
T. Parsons
E
G. Mosca
Soru 20

Batı Marksizmi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sovyet Marksizminin diğer devletlere müdahaleci ve zor kullanan Stalinci anlayışı desteklenmiştir.
B
Marksizm içindeki özne, tarih ve kültür anlayışı eleştirilmiş yerine ekonomizm ve yapısalcı anlayış merkeze alınmıştır.
C
Marksizm, hümanizm olarak tanımlanarak, insanlığın kurtuluşunun ekonomik yasaların analiziyle değil, kültürel gelişmeyle gerçekleşeceği savunulmuştur.
D
Diyalektik materyalizm, devrim ve proletarya diktatörlüğü kategorilerine özel dikkat gösterilerek Marksizm yeniden yorumlanmıştır.
E
Marksizmin ekonomik boyutlarına daha fazla odaklanma söz konusu olmuştur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x