Kriminoloji 2018-2019 Vize Sınavı

Kriminoloji 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aydınlanma düşüncesinin temel ayırıcı özellikleri günümüzde de çok sık kullanılan ve tartışılan bazı kavram ve düşüncelerde billurlaşmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan biridir?

A
Devletçilik
B
Ruh
C
Bölgesellik
D
Geriye dönüş düşüncesi
E
Bilim
Soru 2

I. Ceza muhakemesi
II. Kriminoloji
III. Kriminalistik
Yukarıdakilerden hangileri hukuki olmayan suç bilimlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

I. Cesare de Beccaria
II. Jeremy Bentham
III. Enrico Ferri
Yukarıdakilerden hangileri klasik kriminoloji okulunun temsilcilerinden biri değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Pozitivizm terimini ilk kez aşağıdaki filozoflardan hangisi kullanmıştır?

A
Locke
B
Bayie
C
Rousseau
D
Voltaire
E
Comte
Soru 5

Aşağıdaki teorilerden hangisine göre cezalandırmanın amacı gelecekte işlenecek suçları önlemektir?

A
Sübjektif teorilere
B
Önleme teorilerine
C
Adaletçi teorilere
D
Objektif teorilere
E
Tekil teorilere
Soru 6

Kriminolojinin alt dalı olan ve mağduru inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suç etolojisi
B
Hukuk
C
Suç profilaksisi
D
Viktimoloji
E
Penoloji
Soru 7

Suç ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişi ölüm cezasını gerektiren bir suç işlemişse idam cezasına çarptırılabilir.
B
Suç, toplumsal bir yapı olarak görülse de neyin suç olarak tanımlanacağı konusunda son sözü kanun koyucu söylemektedir.
C
Mahkeme, suçu işlediğine inanılan kişiyi suçlu bulduğu takdirde ilgili kişiyi hürriyetinden yoksun bırakabilir veya para cezasına çarptırabilir.
D
Hukuki bir tanımla suç, devlet tarafından suç olarak tanımlanmış davranıştır.
E
Suç kavramı toplumdan topluma, kültürden kültüre ve içinde yaşanılan dönemin telakkilerine göre değişiklik göstermez.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Beccaria’nın ceza ve suç ile ilgili görüşleri arasında yer alır?

A
Aşırı ceza suçu önlemek bakımından en etkin yoldur.
B
Hukuk, bireyin alanını mümkün olduğunca çok sınırlamalıdır.
C
Kanunlar suç ve cezaları açıkça tayin etmelidir.
D
Bir suçun ağırlığı, devlete verilen zarara nispetle belirlenmelidir.
E
Hukuk, şüpheli ve sanığın haklarını değil mağdurun haklarını ceza muhakemesinin tüm aşamalarında garanti etmelidir.
Soru 9

ABD'li kriminolog Lawrence Sherman tarafından ileri sürülen, cezalandırmaya karşı failin verdiği tepkiler üzerine bina edilen ve cezanın olumlu sonuçları da olabileceğini öne süren kriminoloji teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Utandırma teorisi
B
Başkaldırma teorisi
C
Rasyonel tercih teorisi
D
Klasik damgalama teorisi
E
Kontrol teorisi
Soru 10

__________, sosyal örgütlenme ve organizasyon sorunlarını ele alır. Suçun failinin ekolojik ortamı irdelenir. Bu okula göre, kişinin içinde yetiştiği sosyal ortam ile yapısal faktörler bir arada değerlendirilerek suçluluk kavramı açıklanmalıdır. Bu okul sosyologları aynı zamanda suçluluk ile ilgili detaylı etnografik araştırmalar yapmıştır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Modern okul
B
Geleneksel okul
C
Pozitivist okul
D
Klasik okul
E
Şikago okulu
Soru 11

Ekolojik dengenin korunması, örgütlü ve ulus ötesi suçluluğun çevre üzerindeki etkilerini inceleyen kriminoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşil kriminoloji
B
Mahkum kriminolojisi
C
Feminist kriminoloji
D
Modern kriminoloji
E
Klasik kriminoloji
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik kriminoloji teorilerinden biri değildir?

A
Kontrol teorileri
B
Genetik araştırmalar
C
Gerilim teorileri
D
işlevselci teoriler
E
Çatışma teorisi
Soru 13

I. Marksist feminizm
II. Radikal feminizm
III. Faşist feminizm
Yukarıdakilerden hangileri feminist teoriler arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14

Risk toplumu kavramını ilk defa kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulrich Beck
B
David Garland
C
Austin Turk
D
Karl Marx
E
Lawrence Sherman
Soru 15

Bu teoriye göre insanların birbirleriyle daha yakın temas ve dayanışma içinde oldukları toplumlarda, karşılıklı bağımlılık ve ilişkilerin zayıf olduğu toplumlara nazaran daha az suç işlenir. Bu iki toplum tipinin suç oranları arasındaki farkı ise toplumların suça verdikleri tepkiler belirler.
Yukarıdaki paragrafta ifade edilen kriminoloji teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başkaldırma teorisi
B
Kontrol teorisi
C
Klasik damgalama teorisi
D
Utandırma teorisi
E
Rasyonel tercih teorisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Cohen'e göre suçlu alt kültürlerinin özellikleri arasında yer almaz?

A
Çete üyeleri birçok faaliyeti iyi niyetle gerçekleştirir.
B
Suçlu davranışları çeşitlilik gösterir.
C
Çete üyelerinin davranışları hakim değerlerin reddidir.
D
Çete üyeleri arzularının derhal tatminine yönelir.
E
Çete üyelerinin aidiyeti üyesi olduğu çeteyedir.
Soru 17

__________, sosyal standart ve kontrolün çok zayıflaması veya çökmesini ifade eder. Bir sosyal çözülme halidir. Toplumu bir arada tutan yapının ortadan kalkmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
id
B
Anomi
C
Bağlılık
D
Süper ego
E
Geri çekilme
Soru 18

Psikanalitik teoriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ego kişiliğin en gelişmiş unsurudur.
B
Psikanalitik teorinin kurucusu Durkheim’dır.
C
Psikiyatrik ve psikanalitik fikirlerin kriminolojinin gelişimi üzerindeki etkisi çok sınırlı olmuştur.
D
¡d, psikanalitik teoriye göre kişiliğin bilinç dışı boyutudur.
E
Ego'nun temel hareket ilkesi bilinç dişiliktir.
Soru 19

I. Önleme
II. Gözlem
III. Tespit
IV. Tahminler
V. Sonuçlar
Yukarıda verilen teorik düşünce aşamaları aşağıdakilerden hangisinde kronolojik olarak doğru bir şekilde sıralanmıştır?

A
II - III - I - IV - V
B
II - IV - I - V - III
C
III - II - V - IV - I
D
III - V - I - II - IV
E
V - IV - III - II - I
Soru 20

Kriminoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kriminoloji, matematik ve fizik bilim dallarından daha eski bir disiplindir.
B
Kriminoloji deneysel metotlarla suçlunun kişiliğini inceler.
C
Suç ve fail kriminolojinin iki temel araştırma alanıdır.
D
Kriminoloji, kanunların ihlal edilmesine toplumun verdiği tepkiyi inceler.
E
Kriminologların faaliyetleri arasında suçluyu suça iten temel etmenler vardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x