Kültür Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Kültür Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

G. Ritzer, Amerikan hızlı yiyecek restoran zinciri McDonalds’ın hazır yiyecek alanında geliştirdiği standartların tüm dünyada kullanılıyor ve tüketiliyor olmasını ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır?

A
Küyerel
B
McDonaldlaşma
C
Kültürel bütünleşme
D
Tool-kit
E
Küreselleşme
Soru 2

Gündelik bilgi, aşağıdaki bilgi şekillerinden hangisinin kapsamına girmektedir?

A
Ampirik bilgi
B
Bireysel bilgi
C
Mistik bilgi
D
Spekülatif bilgi
E
Kolektif bilgi
Soru 3

Toplumsal ilişkinin devamını sağlayan, tekrarlanmasıyla da gelenek ve göreneklere dönüşen kültür bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Normlar
B
Kanunlar
C
Mitler
D
inançlar
E
Değerler
Soru 4

“Toplumsal İşbölümü” adlı eserinde, dayanışma türleri üzerinden, basit toplumlarla sanayi toplumları arasındaki farklılıklara işaret eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vilfredo Pareto
B
Auguste Comte
C
Max Weber
D
Emile Durkheim
E
Talcott Parsons
Soru 5

Toplumsal dünya ve onun kurumlarını canlı bir organizmaya benzeten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel süreklilik
B
Yapısal-işlevselci yaklaşım
C
Sembolik-etkileşimcilik
D
Organik dayanışma
E
Organizmacı yaklaşım
Soru 6

Marx, Engels, White ve Steward’ın görüşlerini daha da geliştirerek, fikir, değer ve dinsel inançları çevresel koşullara uyarlanma araçları olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok kültürcülük
B
işlevselcilik
C
Kültürel görecilik
D
Kültürel evrimcilik
E
Kültürel maddecilik
Soru 7

Anlamlandırma sürecini düz anlam ve yan anlam olmak üzere iki düzeyde ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Levi Strauss
B
Roland Barthes
C
Ferdinand de Saussure
D
Erving Goffman
E
Wİlhelm Dilthey
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş dönemin mitlerinden biri değildir?

A
Aile
B
Bilim
C
Tanrılar
D
Kazanç
E
Başarı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Çalışmaların kitle kültürü ile ilgili yaklaşımlarından biridir?

A
Kültür, asla egemen gruplara direnme alanı olarak işlev göremez.
B
Popüler kültür ürünleri, yalnızca egemen ideolojinin araçlarıdır.
C
Kültür, onun alımlayıcıları tarafından şekillendirilen dinamik bir yapı değildir.
D
Kültür, sadece ekonomik alt-yapı tarafından belirlenmez.
E
Kültürel çalışmalar popüler olana değer atfetmez.
Soru 10

Sanat ve sanatçıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sanat, belli bir refah düzeyinin sağlanabildiği toplumlarda gelişmiştir.
B
Kapitalizmin gelişmesi, sanatçının egemen sınıflara olan bağımlılığını artırmıştır.
C
17. yüzyıl boyunca, sanatçı egemen sınıfların beklentilerini karşılamak durumunda kalmıştır.
D
19. yüzyıl sanatçısı, bir önceki yüzyıla göre ürünlerini daha geniş bir pazara sunma olanağına sahip olmuştur.
E
Opera sanatının ilk örneği, Fransa Kralı IV. Henri’nin düğün törenleri için bestelenmiştir.
Soru 11

Gereksinimlerin tanımlanması, açık ve başarılabilir amaçların oluşturulması, kalite, kapsam ve maliyet için rekabet taleplerinin dengelenmesi, çeşitli paydaşların beklentilerine ve farklı ilgi alanlarına yönelik yaklaşımların özelliklere ve planlara adapte edilmesine ne ad verilir?

A
Sanatın Yeniden Üretimi
B
Küreselleşme
C
Hegemonya
D
Yüksek Kültür
E
Ekonomik Altyapı
Soru 12

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, sanat ürününün varlık bakımından tamamlanmasını sanatın alımlanmasına bağlamamaktadır?

A
Şiirlerimin başlarına gelecekler hiç ilgilendirmiyor beni. Unutulurlar mı, unutulmazlar mı, yaşarlar mı, yaşamazlar mı? Bunlar hiç ilgilendirmiyor beni.
B
Okuyucusunu bulamayan kitap, izleyicisini bulamayan resim, dinleyicisini bulamayan müzik, sandık içerisinde saklanan eşya gibidir. Sandıktan çıktığı anda, tıpkı bir ağaç gibi dallanıp yeşermeye başlar.
C
Yazar olarak metinde her şeyi söylemem, birtakım yerlerin doldurulması okuyucuya düşer; okuyucuya bırakılmış 'boş alanlar’dır bunlar.
D
Bir yazınsal ürünü incelerken yazar-metin arasındaki ilişki yerine metin-okur arasındaki etkileşimi belirlemeye gayret ediyorum.
E
Heykellerimi yeni okumalara olanak verecek şekilde tasarlıyorum, böylece izleyiciyle işbirliği olanağını açık bırakıp bitmiş bir üretimden daha fazlasına ulaşmaya çalışıyorum.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sahne sanatlarından biri değildir?

A
Tiyatro
B
Heykel
C
Müzik
D
Opera
E
Dans
Soru 14

Theodor Adorno ve Max Horkheimer tarafından ortaya konulan, kâr amacı güden ve eğlence için üretilen endüstriyel kültür biçimlerine işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür endüstrisi
B
Tool-kit
C
McDonaldlaşma
D
Tüketim kültürü
E
Kültürel yayılma
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önceki dönemde özellikle ordu alanında görülen modernleşme çalışmaları hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir?

A
I. Abdülaziz
B
II. Mahmut
C
Abdülmecid
D
IV. Mustafa
E
IV. Mustafa
Soru 16

İnternetin toplumsal etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Küreselleşme sürecini hızlandırmıştır.
B
Sektörün gideceği yönde izleyici daha belirleyici olmaya başlamıştır.
C
Zaman ve mekân algısı değişmiştir.
D
Yayıncı ve izleyici arasındaki keskin çizgi kaybolmuştur.
E
Eski iletişim biçimleri tamamen kaybolmuştur.
Soru 17

Kültür ve kimlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumsal kimlik, çatışmalarımızın ete kemiğe bürünmesidir.
B
Hiç kimse tek bir kimlik kuşanmaz.
C
Kültürün tanımı akışkan ve değişkendir.
D
Kültür, toplumsal kimliklerin karşılaşmasından ibarettir.
E
Kimliklerimiz sabittir.
Soru 18

Bütün kültürlerin istisnasız “ikili karşıtlıklar” (binary oppositions) ürettiğini söyleyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edward Taylor
B
Marvin Harris
C
Clifford Geertz
D
Claude Levi-Strauss
E
George Ritzer
Soru 19

Biricik olanın standartlaşması nedeniyle sanatın halesini yitirdiğini söyleyen Frankfurt Okulu teorisyeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Walter Benjamin
B
Theodor Adorno
C
Max Horkheimer
D
Louis Althusser
E
Jürgen Habermas
Soru 20

Kendisinden başka bir şeyi temsil etmeyen göstergeler arasındaki hiyerarşiye işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Steorotipleşme
B
Kültür emperyalizmi
C
Gösterge değeri
D
Sanal gerçeklik
E
Hipergerçeklik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x