Kültür Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Kültür Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültürü oluşturan bilgi ve ürünler, resim, dil, yazı vb. yollarla insanlık belleğine aktarılır.
B
Kültür, bir toplumda bütünleşmeyi sağlayan en temel unsurlardan biridir.
C
Kültür, asla değişmez.
D
Kültür, sadece insan türü tarafından üretilir.
E
Kültür, bir toplumdaki ortak standartları belirler.
Soru 2

İnsanın öznelliğinin süzgecinden geçerek, kendine ait kıldığı özel bilme durumuna ne ad verilir?

A
Bilgi
B
Düşünce
C
Anlam
D
Veri
E
Enformasyon
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sekülerleşmenin özünü en iyi şekilde tanımlar?

A
insanın amacının, mutlak ve değişmez Tanrı iradesinden, yanlışlanabilir ve değişken insan aklının egemenliğine geçmesidir.
B
Devlet politikalarında dinsel referanslarının kullanılmamasıdır.
C
Dinin devlet tarafından kontrol altına alınmasıdır.
D
Katolik Kilise’sinin ayrılarak Protestanlığın kurulmasıdır.
E
Batı Avrupa’da modern devletlerin kurulmasıdır.
Soru 4

İnsanların alet yapmaya ve teknolojiyi geliştirmeye başladıkları, günümüzden iki milyon yıl öncesinden 10.000 yıl öncesine kadar olan zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tunç Çağı
B
Epipaleolitik Çağ
C
Cilalı Taş Devri
D
Demir Çağı
E
Paleolitik Çağ
Soru 5

Bireyin içinde doğduğu kültürü anneden, aileden başlayarak diğer toplumsal kurumlar aracılığıyla öğrenme sürecine ne ad verilir?

A
Kültürel kümelenme
B
Etnosantrizm
C
Kültürlenme
D
Kültürel görecilik
E
Etnik merkezcilik
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde, işlevselci yaklaşımın önemli temsilcisi Bronislaw Malinowski’nin geliştirmiş olduğu biyolojik gereksinimlerle onların kültürel karşılıkları yanlış eşleştirilmiştir?

A
Metabolizma - Beslenme sistemi
B
Büyüme - Eğitim
C
Sağlık - Hijyen
D
Hareket - Korunma ve savunma
E
Üreme - Akrabalık
Soru 7

Kültürel evrim ile ilgili olmakla birlikte, kültürlerin çevreleriyle olan etkileşimini de vurgulayan ve kültürel sistemlerin çevresel uyarlanma yoluyla evrimi üzerinde odaklanan Julian Steward’in çalışmaları hangi yaklaşımın ortaya çıkmasına yol açmıştır?

A
Evrimci Yaklaşım
B
Yeni Evrimci Yaklaşım
C
Simgeci-Yorumsamacı Yaklaşım
D
Kültürel-Ekoloji Yaklaşımı
E
Kültürel Maddecilik Yaklaşımı
Soru 8

Akademik hayatının büyük bir bölümünü bilimsel ırkçılıkla savaşmaya adayan antropolog Ashley Montagu’nun 1942’de yayınlanan en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür Örüntüleri
B
insanlığın En Tehlikeli Söylencesi: Irk Safsatası
C
insanın Genel Kültür Tarihi
D
Toplum ve Irkçılık
E
Yaban Düşünce
Soru 9

Sınırları belirlenmiş bir coğrafya üzerindeki etnik özelliklere ne ad verilir?

A
Etnosantrizm
B
Popüler kültür
C
Kitle kültürü
D
Yüksek kültür
E
Yerel kültür
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kültürü, çatışmacı öğelerin kaynağı olarak değerlendiren Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu’na ait perspektiflerden biri değildir?

A
Kültür olgusu, medya analizleri ve kitle iletişim araçları üzerinden değerlendirilebilir.
B
Kapitalist pazarla şekillenmiş yeni iletişim teknolojileri, kitle kültürü oluşumu üzerinde etkilidir.
C
Kültür, özerk bir alandır.
D
Kültür, gündelik hayatta sahnelenen bir dramaya benzer.
E
Kültür, bir toplumda iktidar ve direnişin işlediği alanlardan biridir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Talcott Parson’ın AĞIL modelinde yer alan, sistemler kuramının bir toplumdaki kültürel değerlerin üretimi aşamalarından biri değildir?

A
Gizli örüntü sürekliliği ve gerilim yönetimi
B
Bütünleşme
C
Dışlama
D
Adaptasyon
E
Amaca ulaşma
Soru 12

Kültürü; inançlar, ritüel pratikler, sanat formları ve törenleri içeren simgesel bir anlam taşıtı olarak niteleyen “tool-kit” kavramı aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

A
Arjun Appadurai
B
Theodor Adorno
C
Ulf Hannerz
D
George Ritzer
E
Ann SWidler
Soru 13

Rasyonalizm, pozitivizm gibi düşünsel anlamda ve liberalizm, kapitalizm gibi siyasal anlamda üst-anlatı niteliğindeki bütün ideolojilere karşı olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernizm
B
Çatışmacı yaklaşım
C
Postmodernizm
D
Yapısal-işlevselcilik
E
Difüzyonizm
Soru 14

Samuel Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1996 yılında yayınlanan Medeniyetler Çatışması kitabında kavramsallaştırılmıştır.
B
Medeniyet kavramı uluslararası arenada eski önemini yitirmiştir.
C
1990'lı yıllar, Sovyetler Birliği'nin parçalanması ve komünist bloğun çözülmesinin ardından şekillenmiştir.
D
Uluslararası ittifaklarda, politik ideoloji kavramı yerini medeniyet kavramına bırakmıştır.
E
19601ı yılları Sovyetler Birliği ve ABD çevresinde konumlanan ülkeler oluşturmakta ve bu yıllarda iki kutuplu dünya düzeni üzerinden ideolojik farklılaşmalar olmaktadır.
Soru 15

Bir toplumdaki ahlak ve terbiye standartlarını belirleyen temel kurallara ne ad verilir?

A
Örf
B
Âdet
C
Simge
D
Norm
E
inanç
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme retoriğinin ana tezlerinden biri değildir?

A
Dünya sanki giderek küçülmekte gibidir.
B
Kültür ve gelenek aslında “bizim” farkl ıl ı kları m izdi r.
C
Farklılıklarımızı koruyarak küreselleşen dünyada yerimizi almamız gerekir.
D
Küreselleşmeye eklemlenmemesi durumunda toplumlar gelişemez.
E
Küreselleşme belli toplumlar için daha fazla eşitsizliğe yol açmıştır.
Soru 17

Ekonomik etkinliğin tarıma dayandığı ve yüz yüze ilişkilerin hâkim olduğu toplumlar, sosyal bilimlerde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmaktadır?

A
Geçiş toplumları
B
Geleneksel toplumlar
C
Kapalı toplum
D
Açık toplum
E
Modern toplum
Soru 18

Kültür, anlamların, değerlerin ve kuralların nesneleşmesinin taşıyıcıları olarak kullanılan biyolojik-fizik nesne ve enerjilerin toplamından oluşur.
P. A. Sorokin’in bu tanımına göre aşağıdaki kültür düzeylerinden hangisi çıkartılamaz?

A
Maddi kültür
B
ideolojik kültür
C
Davranışsal kültür
D
Öznel kültür
E
Nesnel kültür
Soru 19

Bir ilkokul öğrencisinin okula giderken mavi önlük giyiyor olması, G. Gurvitch’in belirlemiş olduğu kültürel katmanlardan hangisine bir örnektir?

A
Toplumsal tutumlar
B
Toplumsal örnekler
C
Toplumsal simgeler
D
Toplumsal roller
E
Kolektif davranışlar
Soru 20

Bilginin toplumsal ve kültürel anlamı aşağıdaki alanlardan hangisinin konusuna girmektedir?

A
Epistemoloji
B
Etnoloji
C
Antropoloji
D
Siyaset Sosyolojisi
E
Bilgi Sosyolojisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x