Kültür Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Kültür Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Yazılı olmak zorundadırlar.
II. Yaptırımı olan toplumsal kurallardır.
III. Toplumsal düzeyde bir baskı oluşturamazlar.
IV. Değerler, normların belirginleşmesiyle somut kurallara dönüşürler.
Kültürün bileşenlerinden biri olarak gösterilen normlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 2

Kentler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hayvancılıkla geçinen topluluklar kent yaşamı içerisinde sıkça gözlemlenir.
B
Kentler, yalnızca ortak yaşama ihtiyacına karşılık gelen bir mekân örgütlenmesi değildir.
C
Kentler, avcı-toplayıcı toplulukların yeri değildir.
D
Ticaret faaliyetleri kentin varlık nedenlerinden biridir.
E
Kentlerde insan ilişkileri daha karmaşık ve örgütlü bir hâl almıştır.
Soru 3

Kendi aklıyla kendine yol gösteren insan imgesinin edebiyattaki temsilcisi olarak gösterilen, İngiliz yazar Daniel Defoe’nun ünlü romanlarından birine adını veren kitap kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Albay Jacque
B
Anna Karenina
C
Robinson Crusoe
D
ilya ilyiç Oblomov
E
Rodion Raskolnikov
Soru 4

Heidegger, “Teknoloji hiç teknik bir olgu değildir” derken teknolojinin hangi özelliğine dikkat çekmektedir?

A
Toplumsal sorunların kaynağının teknoloji olduğu
B
Teknik ve teknolojinin birbirinden farklı şeyler olduğu
C
Teknolojik alt yapı olmaksızın bir ülkenin gelişemeyeceği
D
Teknolojinin insanın doğayla mücadelesinin bir parçası olduğu
E
Teknolojinin ideolojik bir olgu olduğu ve bu boyutundan bağımsız düşünülemeyeceği
Soru 5

Bireyin kendi kültürel değerlerini ön plana alarak başka kültürleri kendi kültürünün değer sisteminden değerlendirerek yargılamasına ne ad verilir?

A
Yayılmacılık
B
Alt-kültür
C
Kültürel çeşitlilik
D
Etnik-merkezcilik
E
Kültürel görecilik
Soru 6

Kültürel evrimin teknolojik gelişmeyle birlikte gerçekleştiğini vurgulayarak, kültürel evrimi; yabanıllık, barbarlık ve uygarlık olmak üzere üç evreye ayıran antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Franz Boas
B
Edward Taylor
C
Ashley Montagu
D
Ruth Fulton Benedict
E
Lewis Henry Morgan
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yapısalcı antropolojinin önemli isimlerinden biridir?

A
Radcliffe-Brown
B
Levi-Strauss
C
Edward B. Tylor
D
Margaret Mead
E
Lewis H. Morgan
Soru 8

Kültür’ün “Bir dönemin ya da bir halkın yaşam biçimi” şeklindeki tanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kültürün betimleyici ve antropolojik tanımıdır.
B
Kültürü; entelektüel, sanatsal etkinlikler ve fikirlerle bir arada tutar.
C
Bu tanım çoğul olarak kültürlerden söz edilmesine imkân tanır.
D
Bu tanım, bir toplumsal grubun ya da halkın gündelik yaşamında belirli anlamlar ve değerler üreten yaşam tarzına işaret eder.
E
Bu tanıma göre kültür bir grubun üyelerinin inandıkları değerlerden, izledikleri normlardan ve yarattıkları maddi şeylerden oluşur.
Soru 9

Pierre Bourdieu’nun ortaya attığı Habitus kavramı ile ilişkilendirilen üç çeşit sermayeden biri olan ve kişiler arası ilişkiler ile toplumsal bağlara karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sermaye
B
Ekonomik sermaye
C
Yapılanmış yapılar
D
Alan
E
Kültürel sermaye
Soru 10

Toplumsal hayatı, sahnelenen bir tiyatroya benzeterek, bireyleri sahne önü ve sahne arkasında roller sergileyen aktörler olarak ele alan Erving Goffman’ın kuramının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselci Yaklaşım
B
Dramaturjik Yaklaşım
C
Çatışmacı Yaklaşım
D
Kültür-Kişilik Ekolü
E
Yapısalcılık
Soru 11

Tüketim toplumunun kültürel ürünleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültür ürünleri fetişleştirilmektedir.
B
Kültür ürünlerinin dağıtımı, ikna edici reklam söylemlerine dayalı kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilmektedir.
C
Kültürel ürünler, bireyi düşünsel boyutta zenginleştirerek, bireye eleştirel bakış açısı kazandırmaya çalışmaktadır.
D
Sunulan standart kültürel ürünler ile bireyin toplumsal aktör olarak donanımı basitleşti rilmektedir.
E
Kültürel ürünler kâr güdümlü politikalar ile pazarlanmaktadır.
Soru 12

Kapitalist pazar sisteminde yer alan metâların, baskın ideoloji tarafından arzu nesneleri haline getirilmesi sonucu, değişim değerinin kullanım değerinin önüne geçmesine ne ad verilir?

A
Metâ fetişizm
B
Kültür endüstrisi
C
Popüler kültür
D
Flâneur
E
Tüketim kültürü
Soru 13

I. Küresel ve yerelin karışımını ifade eder.
II. Küreselleşme ile aynı anlama gelir.
III. İngiliz toplumbilimci Robertson tarafından kullanılmıştır.
IV. Küresel unsurların hiçbir şekilde yerel unsurları içerisinde barındıramayacağına dikkat çeker.
V. Fast-food restoranlarındaki geleneksel menüler küyerel uygulamalara örnek gösterilebilir.
Küyerelleşme (glokalizasyon) kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I, II ve IV
C
I, III ve V
D
II, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 14

Kültür ve ideoloji ilişkisi bağlamında hegemonya kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yönetici sınıfın, sivil toplum içinde inançları düzenleme yetisidir.
B
Toplumsal eşitsizliği güçlendirmektedir.
C
Eleştirel düşünce girişimlerinin önünü kesmektedir.
D
Kitleleri yönlendiren hâkim kültürel motiflere işaret etmektedir.
E
Politik görüşlerin ve ideolojilerin çeşitliliğini desteklemektedir.
Soru 15

Bir olgunun gelenek olarak tanımlanabilmesi için en az üç kuşak boyunca sürüyor olması, bir değer yargısı taşıması ve geçmişle şimdiki zaman arasında köprü kuruyor olması gerektiği düşüncesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
David Gross
B
Charlotte Seymour-Smith
C
Edward Taylor
D
Edward Said
E
Eric Hobsbavvn
Soru 16

“Geleneğin tarihselliği” denildiğinde aşağıdakilerden hangisi kastedilmemektedir?

A
Geleneğin oluşumunda ve seçilmesinde belli toplumsal, tarihsel, iktisadi ve siyasi faktörlerin, çevresel koşul ve ilişkilerin belirleyici oldukları
B
Geleneklerin genellikle değişmediği ve tarihin her döneminde görüldüğü
C
Geleneklerin, değişen güç ilişkilerini ve aktörlerin bu konudaki rollerini yansıttığı
D
Geleneğin çeşitli toplumsal gruplar arasında bir mücadele alanı olduğu
E
Geleneklerin çoğunlukla bir ayıklanmaya tabi tutulduğu
Soru 17

Doğu toplumlarının ve kültürlerinin incelendiği, doğuya ilişkin önyargıların ve ideolojik bakış açısının hâkim olduğu düşünce ve araştırma alanlarına ne ad verilir?

A
Oksidentalizm
B
Postmodernizm
C
Yayılmacılık
D
Oryantalizm
E
Postyapısalcılık
Soru 18

Kari Mannheim’a göre bütün bilgilerin politik olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politik bilginin herkes tarafından ulaşılabilir olması
B
Bilgi türlerinin geçerli politikalar tarafından belirlenmesi
C
Politik bilginin diğer bilgi türlerine uyabilecek bir yöntem olması
D
Politikanın bilgiye ulaşmada en güçlü araç olması
E
Bütün bilgi türlerinin belli bir amaca hizmet ettiğine inanması
Soru 19

Bacon ve Descartes ile başlayan yeni çağın bilgi anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgi, özne-nesne arasındaki ilişki ile sınırlandırılmıştır.
B
Bilginin öznesi salt akıl olup, nesnesi doğadır.
C
Bilgiden doğabilimi anlaşılmaktadır.
D
Bilgi, tarih ve toplumsallığın ürünüdür.
E
Bilgi, akıl sahibi varlık olarak insana özgüdür.
Soru 20

Büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmamak, Gurvitch’in belirlemiş olduğu kültürel katmanlardan hangisine bir örnektir?

A
Toplumsal fikir ve değerler
B
Toplumsal simgeler
C
Toplumsal örnekler
D
Yaratıcı ve yenileştirici kolektif davranışlar
E
Toplumsal rollerin atkıları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x