Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Araştırma
II. Planlama
III. Uygulama
IV. Süreç
V. Etki
Halkla ilişkiler sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve IV
E
IV ve V
1 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler sürecinin temelde dört aşaması vardır. Bu aşamalar sırasıyla; araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme şeklindedir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi en temel amacı güven oluşturmak ve iyi niyet sağlamak amacıyla yürütülen lobicilik yöntemidir?

A
Doğrudan lobicilik
B
Başkan tarafından yürütülen lobicilik
C
İletişim kanallarını açık tutmaya yönelik lobicilik
D
Halka dayalı lobicilik
E
Amatör lobicilik
2 numaralı soru için açıklama 
İletişim kanallarını açık tutmaya yönelik lobicilik yöntemi sadece karar alma anı, öncesi ve sonrası değil en temel amacı güven oluşturmak ve iyi niyet sağlamak olduğundan sürekli bir uygulamadır.
Soru 3

Ermeni diasporası aşağıdaki lobicilik faaliyetlerinden hangisine dâhil olmaktadır?

A
Yüksek düzeyde lobicilik
B
Uluslararası lobicilik
C
Etnik lobicilik
D
Amatör lobicilik
E
Halka dayalı lobicilik
3 numaralı soru için açıklama 
Milli ve manevi bağları güçlü olan, aynı etnik kökene sahip olanların gerçekleştirdikleri lobicilik yöntemine etnik lobicilik denir. Diğer lobicilik yöntemlerine göre daha çatışmacı bir özellik gösterir ve karar alıcılar üzerinde uygulanan baskının ötesinde milli ve manevi duygular üzerinden kendi üyelerine de baskı uygular. Ermeni Diasporasının faaliyetleri etnik lobiciliğe girmektedir.
Soru 4

“Yeni edindiği bilgiye ilişkin olarak toplumu oluşturan bireylerin bir fikir ya da tutum geliştirmesi” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Mesaj
B
Sosyal lobicilik
C
Kamuoyu tepkisi
D
İmaj geliştirme
E
Değerlendirme
4 numaralı soru için açıklama 
Kamuoyunun oluşması, kamunun bilinmeyen bir konuya ilişkin bilgilendirilmesiyle sözkonusu olur. “Yeni edindiği bilgiye ilişkin olarak toplumu oluşturan bireylerin bir fikir ya da tutum geliştirmesi” kamuoyu tepkisini ifade etmektedir.
Soru 5

Demokrasi anlayışının geliştiği toplumlardaki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları toplum desteğini, güvenini, rızayı elde etmek için gerçekleştirdikleri proaktif çabalar bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim
B
Halkla İlişkiler
C
Kurumsal İletişim
D
Sosyal Sorumluluk
E
Lobicilik
5 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler, demokrasi anlayışının geliştiği toplumlardaki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları toplum desteğini, güvenini, rızayı elde etmek için geröekleştirdikleri proaktif çabalar bütünüdür.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan lobicilik yöntemidir?

A
Halka dayalı lobicilik
B
Kolektif lobicilik
C
Wagner tipi lobicilik
D
İç lobicilik
E
Yüksek düzeyde lobicilik
6 numaralı soru için açıklama 
Doğrudan lobicilik yöntemi aynı zamanda “iç lobicilik” olarak da bilinir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler aracı olarak lobiciliğin başlıca amaçlarından birisidir?

A
Saygınlık oluşturmak
B
İtaati sağlamak
C
Baskı kurmak
D
Rekabeti artırmak
E
Ürün satmak
7 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler aracı olarak lobiciliğin başlıca amaçlarından birisi “saygınlık oluşturmak”tır.
Soru 8

Mesaj bombardımanı tekniğinde alana katılımıyla hem kanun koyucular hem de kamuoyu üzerinde fikirleri paylaşmada yarattığı etkiyle kendini ilk sıraya yerleştiren araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telgraf
B
Telefon
C
Faks
D
Sosyal medya
E
İmzalanmış dilekçeler
8 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde mesaj bombardımanı tekniği yeni bir boyut kazanmış, sosyal medya tüm gücüyle Alana katılarak, hem kanun koyucular hem de kamuoyu üzerinde fikirleri paylaşmada yarattığı etki ile kendini ilk sıraya yerleştirmiştir.
Soru 9

Sosyal lobiciliğe ilişkin bir durumu aşağıdaki cümlelerden hangisi ifade etmektedir?

A
Rüşvet yerine eğlence sektörünü kullanarak lobicilik yapmak.
B
Lobicilerin temsil ettikleri grupların ünlü olmak için yaptıkları faaliyetler.
C
Devlet görevlilerinin eğlence için kendi paralarını harcamak yerine lobicilere harcattırmaları.
D
Devlet görevlilerini sıkboğaz etmektense lobicilerin ilgili konulardan uzak, konuların bahsedilmediği eğlence organizasyonları düzenlemeleri.
E
Lobicilerin düzenledikleri eğlence organizasyonlarıyla gruba olan ilginin ve olumlu imajın arttırılması.
9 numaralı soru için açıklama 
Sosyal lobicilik her ne kadar sadece eğlence amaçlı gibi görünse de amaç, sosyal ortamlarda yine lobinin temsil ettiği grubun çıkarlarını korumak olmaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, lobicilikte toplantı düzenleme tekniği bakımından başarı sağlamak için önemli hususlardan biri değildir?

A
Toplantıya ünlü konuşmacıların çağırılması.
B
Medya mensuplarının toplantıya çağırılması.
C
Toplantı konusunun güncel ve geniş bir kitleyi ilgilendiriyor olması.
D
Katılımın çok olabilmesi için uygun yer ve zamanın seçilmesi.
E
Kanun koyucuları memnun edecek ulaşım, konaklama, dinleyici sayısı ve benzeri koşulların sağlanması.
10 numaralı soru için açıklama 
Toplantılara ünlülerin çağırılması, katılımı arttırmak için kullanılabilecek bir teknik olsa da toplantının başarısını etkileyen hususlar arasında yer almamaktadır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi stratejik iletişim uygulamalarının kullanıldığı alanlardan biri değildir?

A
Kamu sağlığı
B
Siyasal iletişim
C
Sorun yönetimi
D
Sosyal pazarlama
E
Teknik çizim
11 numaralı soru için açıklama 
Stratejik iletişim uygulamalarının ortak amacı bireyleri, grupları, kuruluşları ve hatta tüm toplumu istenilen doğrultuda etkilemektir. Teknik çizimler ise belirli bir tasarımın açıklamalı şemalar olarak resmedilmesidir.
Soru 12

Siyasi iktidara baskı yapmak amacıyla uzmanlaşmış örgütlenmeler oluşturan ve lobi faaliyetlerinden yararlanarak çalışmalarını sürdüren baskı gruplarına ne ad verilir?

A
Amaçları kısmen baskı kurmak olan gruplar
B
Özel kesime ilişkin baskı grupları
C
Amaçları sadece baskı kurmak olan gruplar
D
Kamu kesimine ilişkin baskı grupları
E
Anomik baskı grupları
12 numaralı soru için açıklama 
Duverger ve Schwarzenberg’in baskı grupları amaçlarına, çalışma alanlarına ve yapılarına göre sınıflandırılmaktadır. Amaçlarına göre baskı grupları “amaçları sadece baskı kurmak olan gruplar” ve “amaçları kısmen baskı kurmak olan gruplar” olarak ikiye ayrılmaktadır. Amaçları sadece baskı kurmak olan gruplar siyasi iktidara baskı yapmak amacıyla uzmanlaşmış örgütlenmeler oluşturmakta ve lobi faaliyetlerinden yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Soru 13

Hangisi Mehmet Akad'ın sınıflamasında ideolojik nitelikteki baskı gruplarından biridir?

A
Gençlik örgütleri
B
Kırsal alanda olanlar
C
İşçi sendikaları
D
Yürütme ve yasama organları
E
Kamusal yargı organları
13 numaralı soru için açıklama 
Mehmet Akad baskı gruplarını “ideolojik nitelikte”, “sınıflara dayalı” ve “politik nitelikte” olarak sınıflandırmaktadır. Kısaca bu sınıflandırmaya bakıldığ ında, aşağ ıda gö rü len şema ortaya çıkmaktadır: 1. İdeolojik nitelikte baskı grupları: a. Üniversiteler, b. Dinsel örgütler, c. Gençlik ö rgü tleri, d. Diğ er dü şü nce dernekleri. 2. Sınıflara dayalı baskı grupları: Kırsal alanda olanlar (Tarımda çalışanları örgütleyen sendikalar, birlikler (işve- ren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar), İşçi sendikaları (federasyonlar). 3. Politik nitelikte baskı grupları a. Yürütme ve yasama organları, b. Kamusal yargı organları, c. Bü rokrat ve teknokratları ö rgü tleyen meslek kuruluşları.
Soru 14

Önceden herhangi bir tasarlama, hazırlık ve çaba olma- dan, herhangi bir olay ya da uygulamaya tepki biçiminde meydana çıkan, şiddete başvurmayan ve kendiliğ inden ortadan yok olan gruplaşmalar hangileridir?

A
Anomik baskı grupları
B
Örgütlenmiş baskı grupları
C
Örgütlenmemiş baskı grupları
D
Kurumsal baskı grupları
E
Otoriter baskı grupları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Arapça hulk kelimesinin çoğulu olarak kullanılır?

A
Ahlak
B
Kişilik
C
Alışkanlık
D
Şahsiyet
E
Adet
15 numaralı soru için açıklama 
Ahlak Arapça ‘hulk’ sözcüğünün çoğulu olarak kullanılmaktadır. Hulk ise; huy, adet, alışkanlık, yaradılış, insanın ruhsal-zihinselmanevi halleri anlamların gelmektedir. İngilizce’de ahlak ‘moral, morality’ sözcükleri ile ifade edilir. Köken olarak ‘adet, alışkanlık, karakter’ anlamlarını veren ‘mos (çoğulu mores)’ sözcüğüne dayanmaktadır.
Soru 16

Baskı gruplarının gerek ulusal gerek uluslararası alanda temsil edilen çıkarlara uygun yasaların nasıl olması gerektiğ ine ilişkin fikirlerin ortaya konması, ö nerilerin sunulması, kabul edilmesi aşamasında ya da değ iştirilmeleri konusunda kanun koyuculara yö nelik faaliyetler sü rdü ren ö rgü tlenme biçimine adına ne ad verilir?

A
Lobi
B
Çıkar grubu
C
Siyasi parti
D
Bürokratlar birliği
E
Organizasyon
16 numaralı soru için açıklama 
Lobiler ise baskı gruplarına benzer biçimde siyasi mekanizmayı, temsil edilen ortak çıkar çerçevesinde etkilemek ü zere oluşturulan ancak faaliyet alanları belirli bir tek alan ü zerinde yoğ unlaşan (ö rneğ in, silah, petrol ya da etnik lobiler) ö zel gruplaşmalardır. Bir başka deyişle, baskı gruplarının gerek ulusal gerek uluslararası alanda temsil edilen çıkarlara uygun yasaların nasıl olması gerektiğ ine ilişkin fikirlerin ortaya konması, ö nerilerin sunulması, kabul edilmesi aşamasında ya da değiştirilmeleri konusunda kanun koyuculara yönelik faaliyetler sürdüren örgütlenme biçiminin adı lobidir.
Soru 17

Lobicilik faaliyeti aşağıdaki ülkelerin hangisinde en yaygın olarak görülmektedir?

A
İngiltere
B
Türkiye
C
Amerika Birleşik Devletleri
D
Japonya
E
İspanya
17 numaralı soru için açıklama 
Lobicilik faaliyetleri en çok Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmektedir.Amerika Birleşik Devletleri’nin pek çok disiplinin (multi-disiplinin) kaynağı olması, dünyanın ekonomik ve siyasi gücünü etkileme konusunda sahip olduğ u yaptırım gücünü elinde tutması ve sonuncu neden olarak, ikili parti sistemine karşı alternatif olarak gelişen ancak şimdilik etki gücü zayıf olan “Tea Party” hareketine karşın ülkedeki mev- cut ağırlık olarak kendini hissettiren ikili parti sisteminin olmasıdır.
Soru 18

I. Sürekli olmayan
II. Kamuoyunun desteğini sağlayan
III. Otoriter özellik taşıyan
IV. Elde ettiği gücü sürdürmek
Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin özelliklerindendir?

A
I ve II
B
II ve IV
C
II ve III
D
I ve III
E
III ve IV
18 numaralı soru için açıklama 
Siyasi partiler: Kamuoyunun desteğini sağlayarak, devlet mekanizmasının kontrolü nü elde etmeye ya da daha ö nce elde ettikleri güçlerini sürdürmeye çalışan, sürekli ve istikrarlı bir örgüte sahip olan siyasal topluluklardır.
Soru 19

Baskı grubu kavramının dünyada ilk örneği ilk hangi ülkede görülmüştür?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
Almanya
C
Fransa
D
İtalya
E
İngiltere
19 numaralı soru için açıklama 
İşçi birlikleri bir baskı grubu olarak ilk kez İngiltere’de 1834 yılında ‘Trade Union’ adıyla kurulmuştur.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x