Maliyet Analizleri 2015-2016 Final Sınavı

Maliyet Analizleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sipariş maliyet sistemini kullanan bir üretim işletmesinde direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri ile direkt işçilik maliyetleri, sipariş maliyeti kartına ve yevmiye defterine hangi tutar üzerinden kaydedilmelidir?

A
Rayiç değer
B
Fiili tutar
C
Tahmini tutar
D
Piyasa değeri
E
Standart tutar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin, sipariş maliyet kartlarına ve yevmiye kayıtlarına tahmini olarak yüklenmesinin zorunlu olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Genel üretim maliyetlerinin nitelikle ilgili birbirine benzemeyen alt maliyet unsurlarından oluşması
B
Genel üretim maliyetlerinin zaman içinde düzensiz gelişme göstermesi
C
Genel üretim maliyetlerinin kesin tutarlarının ancak dönem sonunda belli olması
D
Genel üretim maliyetlerinin dönem içindeki kapasite değişikliklerinden etkilenmesi
E
Dönemlik tutarları belli olmayan bazı maliyetlerin bir kısmının üretim maliyetlerine yüklenmesinin istenmemesi
Soru 3

Doğrudan dağıtım yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu dağıtıma basit dağıtım yöntemi de denilmektedir.
B
Dağıtımda yardımcı maliyet merkezleri arasındaki karşılıklı hizmet ilişkisi yok kabul edilir.
C
Maliyet dağıtımı, yardımcı maliyet merkezlerinin kendi aralarındaki karşılıklı hizmet miktarı çıkarıldıktan sonra geriye kalan hizmet miktarından yararlanılarak gerçekleştirilir.
D
Maliyeti dağıtılacak yardımcı maliyet merkezlerinin gerek kendisine gerekse diğer yardımcı maliyet merkezlerine sundukları hizmet miktarı, dağıtımda dikkate alınır.
E
Birinci maliyet dağıtımı sonrasında toplanan tüm maliyetler direkt olarak esas maliyet merkezlerine dağıtıldığı için bu dağıtım direkt dağıtım yöntemi olarak da adlandırılır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe açısından işletmede ayrı maliyet merkezleri oluşturulmasının temel nedenlerinden biri değildir?

A
Bütçelere temel oluşturacak iş birimlerinin belirlenmesi
B
Muhasebeleştirme için gerekli toplam maliyetlerin elde edilebilmesi
C
Maliyetleri, maliyet merkezlerinde biriktirerek kontrol altına almak ve bu merkezlerin sorumluluklarının belirlenmesi
D
Mamul maliyetlerinin belirlenmesi daha doğru
E
işçilik maliyetlerinin belirlenmesi toplam olarak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerin maliyet analizi sistemlerinin temeli olarak kullanılmasını zorunlu kılan nedenlerden biridir?

A
Değişim için uygun bir temel oluşturması
B
Kendi aralarındaki karşılıklı bağımsızlığa dikkat çekmesi
C
Planlama, kontrolü ve karar destek sistemlerini birbirinden ayırması
D
Kolaylıkla anlaşılmaması
E
Finansal ve finansal olmayan başarı ölçülerini bütünleştirmemesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ücret bordrosunda yer almaz?

A
Birim ücreti
B
Hizmet erbabının adı ve soyadı
C
Hizmet erbabının çalıştığı bölüm
D
Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı
E
Ücretin ilgili olduğu süre
Soru 7

İşçilik ve işçilik maliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İşçilikler işletme için bir maliyet, işçiler içinse bir gelirdir.
B
İşçilikler ambarda korunamaz.
C
İşçilik, işletmenin verimliliğini etkileyen önemli bir unsurdur.
D
İşçilik maliyetlerine, sözleşme gereği veya yasalardan doğan bazı nedenlerle değişik ilaveler yapılamaz.
E
İşletmeler, işçiliklerin toplam maliyetini etkileyen tüm faktörleri dikkate alarak hesaplamak ve hak sahiplerine emeklerinin karşılıklarını belirli aralıklarla ödemek zorundadır.
Soru 8

Bir mamulün temel fiziki yapısını oluşturan ve bir mamulün içerisinde ne kadar kullanıldığı belirlenebilen, çeşitli kaynaklardan elde edilerek üretimde kullanılabilen madde ve malzemelerin maliyetlerine ne ad verilir?

A
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri
B
Direkt işçilik maliyetleri
C
Genel üretim giderleri
D
Finansman maliyetleri
E
Hizmet üretim maliyetleri
Soru 9

Bir maliyet analisti, ortaya çıkan genel üretim maliyetlerinin dağıtılmasında aşağıdaki amaçlardan hangisini dikkate almaz?

A
Mamul maliyetinin doğru olarak belirlenmesini
B
Ustabaşının aylık maaşının belirlenmesini
C
Uzun ve kısa dönemli işletme kararlarının alınabilmesini
D
Mamul karmasına yeni bir mamul eklenip eklenmeyeceğini
E
Bir mamulün satış fiyatının belirlenmesini
Soru 10


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Safha maliyeti sisteminde ambardan üretime gönderilen genel üretim maddelerine
B
Safha maliyeti sisteminde yarı mamullerin ambara gönderilmesine
C
Safha maliyeti sisteminde oluşan tüm maliyetleri kaydedilmesine
D
Safha maliyeti sisteminde ambardan üretime gönderilen ilk madde ve malzemelere
E
Safha maliyeti sisteminde üretimi tamamlanan mamullerin ambara gönderilmesine
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi safha maliyeti sisiteminde mamul ve yarı mamul maliyetlerinin hesaplanmasında izlenecek adımlardan biri değildir?

A
Eşdeğer birim sayısının belirlenmesi
B
Fiziki akımların belirlenmesi
C
Dağıtım anahtarının bulunması
D
Mamul ve yarı mamul maliyetlerinin hesaplanması
E
Toplam üretim maliyetinin hesaplanması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi üretim işletmelerinin hazırlayacağı sipariş maliyeti kartlarında değişiklik yaratacak bir neden olamaz?

A
İş hacmi
B
Üretim yapısı
C
Çalışma konusu
D
Yerine getirilen faaliyetlerin büyüklüğü
E
İşçi sayısı
Soru 13

Homojen mamulleri seri üretim anlayışı ile birbirine bağlı ve birbirini takip eden işlemlerle üreten bir işletmede aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinin uygulanması diğerlerine göre daha uygundur?

A
Safha maliyeti sisteminin
B
Karma maliyet sisteminin
C
Sipariş maliyeti sisteminin
D
Standart maliyet sisteminin
E
iş emri maliyeti sisteminin
Soru 14

Bir işletmede üretilen sucuk için kullanılan baharatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yabancı malzemedir.
B
Temel malzemedir.
C
Yardımcı ilk maddedir.
D
Direkt ilk madde/ malzemedir.
E
işletme malzemesidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kademeli dağıtım yönteminin işleyiş kurallarından biri değildir?

A
Maliyetlerin dağıtımında, yardımcı maliyet merkezleri eşit sayıda maliyet merkezine hizmet sunmuş iseler, yardımcı maliyet merkezlerine en yüksek oranda destek veren maliyet merkezinin maliyeti önce dağıtılır.
B
Bir yardımcı maliyet merkezinin maliyet dağıtımı tamamlanmış ise sonrasında maliyeti dağıtılmakta olan yardımcı maliyet merkezinden bu maliyet merkezine dağıtım yapılmaz.
C
Yardımcı maliyet merkezleri kendilerine ve diğer maliyet merkezlerine eşit oranda hizmet sunmuşlarsa, birinci maliyet dağıtımı sonrasında bünyesinde en yüksek tutarda maliyet toplanmış olan yardımcı maliyet merkezinin maliyeti önce dağıtılır.
D
Dağıtımın yapılabilmesi için yardımcı maliyet merkezlerinin sıralanmasına gerek yoktur.
E
Eğer maliyeti dağıtılacak bir yardımcı maliyet merkezi kendisine hizmet sunmuşsa bu hizmet miktarı toplam hizmet miktarı içinden çıkarılarak, geriye kalan hizmet miktarı üzerinden dağıtım gerçekleştirilir.
Soru 16

Maliyet analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karar alıcılara önemli bir olay karşısında gerekli kaynakları değerlendirmesinde yardımcı olan bir yönetim aracıdır.
B
Karar alıcıların seçenekler arasından seçim yapabilmesi sürecinde bir basamaktır.
C
Sistemli olarak bir hizmetin maliyetlerinin sınıflandırılmasını sağlayan ekonomik değerlendirme yöntemidir.
D
Sistemli olarak bir mamulün maliyetlerinin toplanmasını sağlayan ekonomik değerlendirme yöntemidir.
E
Maliyet analizi üretim miktarlarının tahmin edilmesi yönündeki eylemlerdir.
Soru 17


Maliyetlerini safha maliyeti sisteminde tartılı ortalama maliyet yönetimine göre hesaplayan bir işletmenin üretiminin birinci safhasında belirli bir döneme ilişkin miktar bilgileri yukarıdaki gibidir.
Dönem sonu yarı mahsul stokları, ilk madde ve malzeme açısından %70 ve şekillendirme açısından da % 50 tamamlanma derecelerine ve malzeme açısından eşdeğer birim sayısı toplam kaç birimdir?

A
36.300
B
39.000
C
51.000
D
62.500
E
72.000
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, bir üretim işletmesinde genel üretim maliyetlerinin geleneksel olarak dağıtımında uygulanan dağıtım modelinin seçiminde dikkate alınması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Maliyet sisteminin amacı
B
Yöntemin işletmede uygulanabilirliği
C
Maliyet analistinin eğitim düzeyi
D
İşletmede kullanılan üretim teknolojisi
E
Maliyet dağıtımıyla elde edilebilecek yararlar
Soru 19

Bir işletmenin kullandığı direkt ilk maddeye ilişkin Haziran dönemi ambar işlemleri aşağıdaki gibidir.
Bir önceki dönemden (Mayıs Ayıdan)
Devralınan 20.000 kg x 20 TL/kg

DÖNEM İÇİNDE SATIN ALINANLAR
8 Haziran 10.000 kg x 22 TL/kg
25 Haziran 50.000 kg x 19 TL/kg

ÜRETİME GÖNDERİLENLER
10 Haziran 18.000 kg
20 Haziran 10.000 kg
29 Haziran 33.000 kg

Bu bilgilere ve İlk-Giren-İlk-Çıkar (FIFO) stok değerleme yöntemine göre dönem içinde üretimde kullanılan direkt ilk maddenin maliyeti kaç TL'dir?

A
1.212.000
B
1.209.000
C
1.207.000
D
1.192.000
E
580.000
Soru 20

______________ _____________
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ HS. XXX
MAMULLER HS. XXX
______________ _____________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Varlık tüketimine ilişkin satış hasılatına
B
Mamullerin ambara gönderilmesine
C
Üretimde işçilik kullanılmasına
D
Hasılat temini için varlık tüketimine ilişkin gider kaydına
E
Üretimde kullanılan ilk madde ve malzeme giderine
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x