Mantığın Gelişimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Mantığın Gelişimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Stoa mantıkçılarının özgün yapıtlarının son yıllara ulasmamasının nedenlerinden biridir?

A
Aristoteles mantığının etkisi nedeniyle Stoa mantığının uzun bir süre ilgi görmemesi
B
Stoa felsefecilerinin düşüncelerini yazıya dökmeye ilgi duymaması
C
Stoa felsefecilerinin mantıkta özgün hiçbir düşünce ortaya koyamamaları
D
Stoa mantığının ancak okulun son döneminde gelişmesi
E
Stoalıların kullandığı dilin anlaşılmaz olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Gazâlî’nin, verdikleri bilginin kesinlik derecesine göre incelediği öncüllerden biri değildir?

A
içgüdü öncülleri
B
Doğuştan öncüller
C
Sezgi öncülleri
D
Kuruntu öncülleri
E
Kendinden öncüller
Soru 3

İbn Sina'nın yaklaşımına göre, aşağıdaki önermelerden hangisi nitelemeye göre (vasfî) okumada yanlıştır?

A
Düşünen zorunlu olarak canlıdır.
B
Yürüyen zorunlu olarak hareket eder.
C
Varolan zorunlu olarak koşar.
D
Yürüyen zorunlu olarak canlıdır.
E
Koşan zorunlu olarak hareket eder.
Soru 4

İskenderiye Okulu’nda gelişen ilk felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pisagorculuk
B
Herakleitosçuluk
C
Platonculuk
D
Sofizm
E
Aristotelesçilik
Soru 5

Megara okulunun kurucusu aşağıdaki düşünürlerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Parmenides
C
Öklid
D
Zenon
E
Philo
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in önerme anlayışı bakımından genel bir sorun oluşturan metafizik görüşlerinden biridir?

A
ilk nedenin varlığının gerekliliği
B
Matematiğin bilgi sağlaması
C
Tümellerin gerçekliğini yadsıması
D
Edimsel ve gizil sonsuz ayrımı
E
Hem ilk hem de ikinci tözleri kabul etmesi
Soru 7

“Diyalektik” sözcüğünün türediği eski Yunancadaki “dialegesthai” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme
B
Söz verme
C
Anlaşma
D
Tartışma
E
Konuşma
Soru 8

Stoa okulunun kurucusu aşağıdaki düşünürlerden hangisidir?

A
Pythagoras
B
Parmenides
C
Kleanthes
D
Sokrates
E
Zenon
Soru 9

Stoa mantığında tanıtlanamazlar arasında ver almayan çıkarımların tanıtlanamazlara indirgenmesinde başvurulan kurallara ne ad verilir?

A
Prota
B
Themata
C
Logos
D
Öncül
E
Problema
Soru 10

Platon’un bir mantıkçı sayılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümellerin gerçekliğini benimsemesi
B
Düşünme ilkelerini sistemleştirmemesi
C
Sofist felsefecilerden biri olması
D
Aristoteles’in bir mantıkçı olması
E
Matematik bilgisinin yetersiz olduğu düşüncesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles mantığını, bilimin yöntemi olarak yetersiz kalmakla eleştirmiştir?

A
William Heytesburry
B
Thomas Aquinas
C
Ockham’lı William
D
Petrus Abelardus
E
Francis Bacon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Frege'nin Boole'un mantığına yönelttiği eleştirilerden biridir?

A
Matematiği mantığa indirgemesi
B
Mantığı deneysel bir bilim sayması
C
Mantıkta olasılık kavramına yer vermesi
D
Matematik sembollerini olağan anlamına aykırı kullanması
E
Mantığı analitik bir bilim sayması
Soru 13

Ockham’lı William’a göre, genel terimin özel addan farklı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir tümeli imlemesi
B
Birden çok tikeli imlemesi
C
Sadece zihindeki bir şeyi imlemesi
D
Özel bir tür varlığı imlemesi
E
Hiçbir varlığı imlememesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Russell’in çağdaş mantığa katkılarından biri değildir?

A
Mantık dilini kolaylaştırmak
B
Bağıntılar mantığını genelleştirmek
C
Tipler kuramını geliştirmek
D
Mantığın aritmetiğe indirgenebileceğini göstermek
E
Mantığın felsefe problemlerine uygulanmasında katkıda bulunmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Leibniz'in savunduğu düşüncelerden biridir?

A
Mantık doğrularının uylaşıma dayandığı
B
Mantık ile metafiziğin bağının koparılmasının gerektiği
C
Mantığın kültürden kültüre değişebildiği
D
Bir yapma dile başvurarak, akıl yürütmenin mekanikleştirilebileceği
E
Aristoteles mantığının olduğu gibi kabul edilmesinin gerektiği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Gödel'in Birinci Eksiklik Teoremini ifade eder?

A
Peano aritmetiği tutarsızdır.
B
Aritmetiği içerecek güçte ve tutarlı bir sistemde en az bir önerme doğru bir aritmetik önermeyi belirtir ama bu sistemde kanıtlanamaz.
C
Peano belitlerinden en az biri bu sistemin diğer belitlerinden kanıtlanamaz.
D
Peano aritmetiğindeki tümevarım belitleri diğer belitler yardımıyla kanıtlanamaz.
E
Her tutarlı mantık sisteminin belitlerinden en az biri Peano aritmetiğinde kanıtlanamaz.
Soru 17

Ortaçağ mantığındaki anlamına göre aşağıdakilerden hangisi sinkategorematik bir terim değildir?

A
ise
B
Ben
C
Her
D
Ve
E
Bazı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da Tanzimat sonrası dönemde mantığın gelisememesinin nedenlerinden biridir?

A
Teknik çalışmalara öncelik verilmesi
B
Bu dönemde Batı'da da mantık çalışmalarının yapılmaması
C
Düşüncelerin daha çok sanata yönelmesi
D
Eğitim kurumlarının olmaması
E
Yabancı dil bilgisinin yetersiz olması
Soru 19

Ortaçağ Latin mantıkçılarının geliştirdiği mantık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyalektik
B
Matematiksel
C
Skolastik
D
Sembolik
E
Stoik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Gödel’in Hilbert-Ackermann sistemi için kanıtladığı “tamlık teoremi”ni ifade eder?

A
Sistemdeki hiçbir belit, sadece diğer belitlerden kanıtlanamaz.
B
Sistemdeki bütün çıkarım kuralları biçimseldir.
C
Sistemin her kanıtlanabilir önermesi geçerlidir.
D
Sistemin her geçerli önermesi bu sistemde kanıtlanabilir.
E
Sistemin her beliti geçerlidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x