Mantığın Gelişimi 2015-2016 Vize Sınavı

Mantığın Gelişimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in önerme anlayışı bakımından genel bir sorun oluşturan metafizik görüşlerinden biridir?

A
Tümellerin gerçekliğini yadsıması
B
Edimsel ve gizil sonsuz ayrımı
C
Hem ilk hem de ikinci tözleri kabul etmesi
D
Matematiğin bilgi sağlaması
E
ilk nedenin varlığının gerekliliği
Soru 2

İbn Sina'nın yaklaşımına göre, aşağıdaki önermelerden hangisi nitelemeye göre (vasfî) okumada yanlıştır?

A
Koşan zorunlu olarak hareket eder.
B
Varolan zorunlu olarak koşar.
C
Düşünen zorunlu olarak canlıdır.
D
Yürüyen zorunlu olarak canlıdır.
E
Yürüyen zorunlu olarak hareket eder.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi diyalektiğin felsefede yaygın bir yöntem olmasını sağlayan ilk düşünürlerden biridir?

A
Protagoras
B
Zenon
C
Thales
D
Descartes
E
Homeros
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Platon'un incelediği bölme yöntemini ifade eder?

A
Bir sayının daha küçük sayılara bölünebilmesi
B
Bir kavramın daha genel bir kavram aracılığıyla tanımlanması
C
Karşımızdakinin zihninde karmaşık duygularla bulandırılması
D
Bir cismin parçalarına ayrılarak çözümlenmesi
E
Bir konunun felsefenin farklı bölümlerinde farklı biçimde ele alınmasının gerekliliği
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Diodorus'un önerme anlayışının özelliklerinden biridir?

A
Önermelerin doğruluğunu zamana bağlı görmesi
B
Sadece basit önermeleri kabul etmesi
C
Doğru bir önermeyi her zaman doğru sayması
D
Zorunlu ama şu anda yanlış önermeleri kabul etmesi
E
Şu anda doğru ama olanaksız önermeleri kabul etmesi
Soru 6

İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı (Tehâfüt’üt-Tehâfüt) ile öncelikle aşağıdaki düşünürlerden hangisini eleştirmektedir?

A
Teymiyye
B
Fârâbî
C
ibn Sina
D
Kindi
E
Gazâlî
Soru 7

Mısır’da matematiğin basit bir tümevarımlı düşünmeyle incelendiği kadarıyla yeterli sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Daha ileri matematik çalışmalarına izin verilmemesi
B
Mısır’da daha ileri matematik çalışmaları yapabilecek kimselerin olmaması
C
Matematiğin bu kadarıyla sınırlı olduğunu kanıtlamış olmaları
D
Mısır toplumunda matematiğe kuşkuyla yaklaşılması
E
Matematiği gündelik hayatın sınırları içinde düşünmeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında mantığı eleştiren düşünürlerden biridir?

A
ibn Rüşd
B
ibn Teymiyye
C
Gazali
D
Farabi
E
Kindi
Soru 9

Aristoteles'in bazı tasımları mükemmel tasım olarak belirlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu tasımların üçüncü figürde olması
B
Bu tasımların geçerliliğinin apaçık olması
C
Bu tasımların en az sayıda terimden oluşması
D
Bu tasımların somut terimlerden oluşması
E
Bu tasımların geçerli olması
Soru 10

Stoa mantığını sistemleştiren felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öklid
B
Diodorus
C
Zenon
D
Kleanthes
E
Khrysipos
Soru 11

İbn Sina mantığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bazı mantık terimlerini kendinden önceki mantıkçılardan farklı kullanmıştır.
B
Mantık teorisinde, Stoik mantık unsurlarını da kullanmıştır.
C
ibn Sîna bir kavramın tanımında, onunla göreli olan bir kavramlara da başvurulması gerektiğini savunmaktadır.
D
ibn Sîna ile mantığı, Aristotelesçi mantık metinlerinin açıklanması ve yorumlanması olarak görme anlayışı, neredeyse tarihe karışmıştır.
E
Kipli önermelerde öze göre/nitelemeye göre yorumlama ayrımını yapmıştır.
Soru 12

Farabi'nin gramer ve mantık arasındaki ilişki ile ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gramer, terimleri birleşim bakımından, mantık ise yükleme bakımından araştırır.
B
Gramer tümevarımlı, mantık ise tümdengelimlidir.
C
Gramer tarihseldir, mantık ise tarihten bağımsızdır.
D
Mantık gramere bağlı, gramer ise mantıktan bağımsızdır.
E
Mantık çalışmak için sağlam bir gramer bilgisi gereklidir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Gazâlî’nin, verdikleri bilginin kesinlik derecesine göre incelediği öncüllerden biri değildir?

A
Kendinden öncüller
B
Sezgi öncülleri
C
Kuruntu öncülleri
D
içgüdü öncülleri
E
Doğuştan öncüller
Soru 14

Aristoteles’in “Topikler” eserinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyalektik tartışmalarda izlenecek yöntem
B
Felsefenin bölümlerinin neler olduğu
C
Tümellerin gerçekliği sorunu
D
Zaman içinde değişim sorunu
E
Bilginin değeri sorunu
Soru 15

Stoa mantığındaki “lekton” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi belirtilmektedir?

A
imin kendisi
B
imin etkisi
C
imin göndergesi
D
imin biçimi
E
imin anlamı
Soru 16

Stoa mantıkçılarına göre, aşağıdakilerden hangisi belirsiz savlanabilire bir örnektir?

A
Sokrates felsefecidir.
B
Felsefe zordur.
C
Bir şey düşüyor.
D
Dünya dönüyor.
E
Bu şey yuvarlaktır.
Soru 17

Stoa mantığında tanıtlanamazlar arasında yer almayan çıkarımların tanıtlanamazlara indirgenmesinde başvurulan kurallara ne ad verilir?

A
Prota
B
Logos
C
Öncül
D
Themata
E
Problema
Soru 18

Farabi'nin bir mantıkçı olarak en büyük başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantığı matematiğin bir dalı haline getirmesi
B
Aristoteles'in mantık konusundaki düşüncelerini eleştirmesi
C
Aristoteles mantığına karşı Stoa mantığını savunması
D
Mantığın felsefenin bir dalı olduğunu göstermesi
E
Aristoteles mantığını İslam düşüncesine uygun yorumlayabilmesi
Soru 19

Koşul eklemini bugünkü yaygın doğruluk tablosu tanımına oldukça yakın açıklayan Stoa düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sextus
B
Diodorus
C
Philo
D
Khrysipos
E
Zenon
Soru 20

“Diyalektik” sözcüğünün türediği eski Yunancadaki “dialegesthai” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme
B
Söz verme
C
Konuşma
D
Tartışma
E
Anlaşma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x