Mantığın Gelişimi 2018-2019 Vize Sınavı

Mantığın Gelişimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlk Müslüman felsefeci ve İslam dünyasında Aristotelesçi okulun ilk temsilcisi filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kindi
B
Nusaybin
C
Yahya ibn Maseveyh
D
İshak ibn Huneyn
E
İbn Haldun
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ matematiğinin mantığın gelişimi açısından önemli sonuçlarından biridir?

A
Rölativite kuramının ortaya çıkması
B
V2 sayısının bir irrasyonel sayı olduğunun kanıtlanması
C
Kartezyen çarpımın bulunması
D
Sayıların ortaya çıkması
E
Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlanması
Soru 3

“Bir süre boyunca hareket ettiği söylenen bir oku ele alalım. Bu ok her an hareketsizdir. Çünkü anın parçalara bölünmesi olanaksız olduğundan ok bu anın tamamında aynı yeri kaplar. Her süre anlardan oluşur. Süreyi oluşturan anların her birinde ok hareketsiz olduğundan, ok bu süre boyunca hareketsizdir.”
Zenon yukarıdaki çatışkı ile aşağıdakilerden hangisini ortaya koymuştur?

A
Hareketin olanaksızlığı
B
Hareketin ne olduğu
C
Hareketin ivme ile ifade edildiğini
D
Hareket ve zaman ilişkisini
E
Hareketin olanaklı olduğunu
Soru 4

Tasımları kullanılan öncüllerin bilgi değeri bakımından ele alan Gazâlî'ye göre, “Dört sayısı sekiz sayısının ikide biridir.” önermesi aşağıdaki öncüllerden hangisine girer?

A
Sezgi öncülü
B
Doğuştan öncülü
C
Duyu öncülü
D
Kendinden öncül
E
Aktarılmış öncül
Soru 5

Stoa mantıkçılarına göre “Ya gündüzdür ya da gecedir.” tikel-evetlemeli önermesi ile “Eğer gündüz değil ise gecedir.” koşul önermesinin aynı anlama gelmesi Stoa mantıkçılarının aşağıdakilerden hangisini bildiğini göstermektedir?

A
Koşul ekleminin tikel-evetleme eklemi ve değilleme eklemi ile tanımlanabileceğini
B
Aristoteles’in tasım yöntemini
C
Pisagor’un sayı teorisini
D
Platon’un idea teorisini
E
Sıkı gerektirme tanımını
Soru 6

Tutarsızlığın Tutarlılığı adlı eseri ile Gazali’nin felsefecilere saldırısını eleştiren, Latinlerin “Averroes” diye adlandırdıkları düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Sînâ
B
ibn Teymiyye
C
Fârabi
D
ibn Rüşd
E
Kindî
Soru 7

Aristoteles mantığının sorunlarını bağımsız bir mantık anlayışı içinde çözümleme ve çözmeye yönelerek İslam’da yeni bir mantık anlayışı doğmasının yolunu açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazâlî
B
Fârabi
C
ibn Sînâ
D
ibn Rüşd
E
ibn Haldun
Soru 8

Aristoteles’e göre “Sokrates insandır.” önermesinde Sokrates aşağıdaki kategorilerden hangisine girer?

A
Filozof
B
Görelik
C
ilk töz
D
ikinci töz
E
ilinek
Soru 9

Diodorus’un koşul eklemi yorumu bugünkü hangi tanıma benzemektedir?

A
Çıkarsama
B
Sıkı gerektirme
C
Tümevarım
D
Tümdengelim
E
Reductio ad absürdüm
Soru 10

Stoa Okulu mantıkçılarından Khrysipos ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Stoa mantığını sistemleştirmeyi başarmıştır.
B
Eserlerinin çoğu mantıkla ilgilidir.
C
Önermeler mantığının nerdeyse her önemli yönünü ele almıştır.
D
Çok az sayıda eser yazmıştır.
E
Stoa mantıkçıları arasında apayrı bir yere sahiptir.
Soru 11

Elea’lı Zenon’un akıl yürütmeleri ve Platon’un diyalogları felsefede hangi yöntemin yaygınlaşmasını sağlamıştır?

A
Fenomenoloji
B
Diyalektik
C
Yorumlama
D
Doğal
E
Hermeneutik
Soru 12

Laertius tarafından “Daha açıklıkla bilinenden daha az açıklıkla bilinen bir sonuç ortaya koyan çıkarım” şeklinde tanımlanan çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantıksız
B
Yanlış
C
Geçersiz
D
Tutarsız
E
Tanıtlayıcı
Soru 13

Peripatetik mantığın pek çok önemli eserinin güvenilir çevirilerinin ortaya çıkmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?

A
Peripatetik Okulun çalışmaları
B
Yunanca’dan yapılan çevirilerin artışı
C
Mantık Okullarının sayısının artışı
D
Ekonomik durumun iyileşmesi
E
Huneyn Ibn Ishak’ın ortaya koyduğu çeviri anlayışının etkileri
Soru 14

İbn Sînâ’cı geleneğin mantık birikimini özet bir şekilde sunması sebebi ile önemli bir yeri olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsiyye
B
De dicto
C
De re
D
Organon
E
Poetika
Soru 15

Nusaybin Okulu aşağıdaki kategorilerden hangisine girer?

A
Stoa Okulları
B
Süryani Okulları
C
Zenon Okulu
D
Megara Okulu
E
İskenderiye Okulları
Soru 16

Tanıtlanamazlar arasında ver almayan çıkarımların tanıtlanamazlara indirgenmesinde başvurulan kuralların (themeata) sayısı kaçtır?

A
Bir
B
Üç
C
Dört
D
Beş
E
Sekiz
Soru 17

Aristoteles’in bölme hakkındaki eleştirel düşünceleri onun aşağıdaki kavramlarından hangisini temellendirmiştir?

A
Katharsis
B
Poetika
C
Tasım
D
Theoria
E
Mimesis
Soru 18

Aristoteles’in töz, nitelik, nicelik, bağıntı, yer, zaman, görelik, etki edilgi, iyelik olarak belirttiği şeyler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önermeler
B
Özler
C
Çözümlemeler
D
Topikler
E
Kategoriler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Stoacıların mantığın gelişimine yaptığı katkılardan biri değildir?

A
Kiplikleri (modaliteler) tanımlamaya girişmişlerdir.
B
“Çıkarım kuralı” fikrini geliştirmişlerdir
C
Önerme eklemlerinin doğru yorumunun ne olması gerektiği konusunu tartışmaya açmışlardır.
D
Lekton kavramını ortaya atarak bugünkü önerme kavrayışının başlangıç adımını atmışlardır.
E
Süryanilerin yaptıkları çeviri ve yorumları geliştirmişlerdir.
Soru 20

Var olan vardır. ve Var olmayan var değildir. düşünceleriyle yokluk kelimesinin sadece bir ad olduğunu savunan İlkçağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herakleitos
B
Anaksimandros
C
Platon
D
Parmenides
E
Aristoteles
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,20. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x