Metafizik 2016-2017 Vize Sınavı

Metafizik 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aristoteles'in Kategoriler adlı eserinde varolan veya varolabilen tüm şeyleri ayırdığı temel kategoriler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
A priori, A posteriori, Tümel, Tikel
B
Özellik türü, Nesne türü, Tikel Özellik, Nesne
C
Olay, Önerme, Söyleme, Durum
D
Somut tikeller, Soyut tikeller, Somut tekiller, Soyut tekiller
E
Bağlantı, ilişki, Durum, Olay
Soru 2

Aşağıda ifade edilen durumların hangisi “A şeyi B şeyine sahiptir” anlamını taşımaz?

A
A şeyi bir nesne olup B şeyi bir özellik taşır.
B
A şeyi bir nesne, B şeyi bir tikel özellik olup A şeyi B şeyini dolaysız olarak taşır.
C
A şeyi bir şeyi bir nesne, B şeyi bir tümel özellik olup, A şeyi B şeyini dolaylı olarak taşır.
D
A şeyi bir nesne türü ve B şeyi bir tikel özellik olup, A şeyinin bir örnekleyeni olan X gibi bir nesne B tikel özelliğini dolaysız olarak taşır.
E
A şeyi bir nesne türü ve B şeyi tümel özellik olup, A şeyinin örnekleyeni olan X gibi bir nesne B tümel özelliğini dolaylı olarak taşır.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi metafiziğin amaçlarından biri değildir?

A
Kategoriler arası ilişkileri incelemek
B
Varolabilen şeyleri kategorilere ayırmak
C
Varlıkları fiziksel nitelikleri bakımından incelemek
D
Varolduğu gösterilmiş kategorilerin hangilerinin temel kategori olduğunu saptamak
E
Varolan şeyleri kategorilere ayırmak
Soru 4

Aristoteles’in daha sonra “metafizik” olarak adlandırılmış notlarında “ilk felsefe” dediği metafizik anlayışı, varlığı hangi bakımdan inceleyen bilim olarak betimlenir?

A
Nitelik bakımından
B
Bilimsel bakımdan
C
Nicelik bakımından
D
Varlık olmak bakımından
E
Deneysel bakımdan
Soru 5

“Bir önerme a priori doğrudur.” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu önermenin doğru olduğu bilimsel yöntem kullanarak bilinebilir.
B
Bu önermenin doğru olduğu deneyle bilinebilir.
C
Bu önermenin doğru olduğu gözlemle bilinebilir.
D
Bu önermenin doğru olduğu sentetik olarak bilinebilir.
E
Bu önermenin doğru olduğu gözlem ve deneyden bağımsız olarak tek başına akılla bilinebilir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un idealar kuramının aksiyomlarından biri değildir?

A
Ayırma aksiyomu
B
Teklik aksiyomu
C
Çokluk aksiyomu
D
Kendine-uygulama aksiyomu
E
Saflık aksiyomu
Soru 7

Platon’un idealar kuramına göre duyumsanan kategorisi ile idealar kategorisi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahip olma ilişkisi
B
Söyleme ilişkisi
C
Eşitlik ilişkisi
D
Pay alma ilişkisi
E
Soyut ilişki
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in birinci ve ikinci tözlerden sonra geriye kalan varlıkları ayırdığı kategoriden biri değildir?

A
iyelik
B
Nicelik
C
Nitelik
D
Kiplik
E
Zaman
Soru 9

Tümellere ilişkin gerçekçi görüşe göre tümeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tümellerin dil dışında varlığı yoktur.
B
Tümeller somut varlığa sahip şeylerdir.
C
Tümeller zihinden bağımsız olarak varolan dil dışı soyut şeylerdir.
D
Tümeller ya zihinde ya da dilde var olabilir.
E
Tümeller zihnin dışında varolmayan ancak zihnin içinde kavram olarak varolan şeylerdir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in “edilginlik” kategorisine ilişkin örneklerden biridir?

A
“Ağırlık” (2 kg)
B
“Saç kestirmek” (x kişisinin şu anda berberde saç kestiriyor oluşu)
C
“Beyazlık” (Sokrates’in kendine özgü beyaz-renk-tonu)
D
“Dün” (bugünün bir gün öncesinin aynı saat ve dakikası)
E
“Daha uzun” (10 cm daha uzun)
Soru 11

Yüklemin gösterdiği kavramı örnekleyen ya da taşıyan somut nesnelerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüklemin kaplamı
B
Yüklemin içlemi
C
Yüklemin nesnesi
D
Yükleme ilişkisi
E
ideası tümel
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi adcı kuramlardan biri değildir?

A
Sıkı Adcılık
B
Platon’un idealar Kuramı
C
Yüklem Adcılığı
D
Doğal Küme Adcılığı
E
Benzerlik Adcılığı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “Doğal Küme Adcılığı” ile ilgili eleştirilerden biridir?

A
“Yüklem tipi” teriminin indirgeyici bir çözümünün yapılmaya çalışılması esnasında “sonsuz gerileme” durumunun ortaya çıkması
B
Sezgisel olan benzerlik kümesinin biçimsel bir tanımının verilememesi
C
Bir şeyin beyaz olmasının nedeninin, o şeye “beyaz” yükleminin uygulanırlığı ile ortaya koyulamaması
D
Öznesi soyut tekil terim olan özne-yüklem önermelerinin salt somut nesnelerden söz eden önermelere dönüştürülememesi
E
“Kalbi olan bir canlı” ile “Karaciğeri olan bir canlı” yüklemlerinin anlamlarının farklı olmasına rağmen kaplamlarının aynı olması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kavramcılığın ileri sürdüğü görüştür?

A
Tümeller zihin dışında kavram olarak vardırlar.
B
Tümeller hem zihinde hem zihin dışında kavram olarak varolurlar.
C
Kavramlar somut olarak varolmaktadırlar.
D
Varolan her şey kavramdır.
E
Tümeller zihnin dışında bulunmaz; ancak zihnimizin içinde kavram olarak bulunabilirler.
Soru 15

Doğal trop kümesi adcılığının küme adcılığına göre en önemli üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tikel yüklemleri tümellere indirgeyerek varlık bilimsel tutumluluk sağlaması
B
Tümel yüklemleri tikellere indirgeyerek varlık bilimsel tutumluluk sağlaması
C
Kaplamları aynı olan farklı özelliklere ilişkin güçlüğü önleyebiliyor olması
D
içlemleri aynı olan farklı özelliklere ilişkin güçlüğü önleyebiliyor olması
E
Temel kategorilerinin daha açık olması
Soru 16

Aşağıdaki önermelerden hangisinin öznesi bir nesne türüdür?

A
Çalışkanlık bir erdemdir.
B
At omurgalıdır.
C
Ali insandır.
D
Kırmızılık bir renktir.
E
Savaş ve Barış’ın yazarı insandır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi doğal trop kümesi adcılığınm temel kategorilerinden biri değildir?

A
Soyut nesne
B
Trop
C
Somut nesne
D
Doğal nesne-kümesi
E
Doğal trop-kümesi
Soru 18

Sıkı trop adcılığına göre aşağıdaki önermelerin hangisi “Ahmet çalışkandır.” önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısıdır?

A
Ahmet, “çalışkanlık” kavramından pay alır.
B
Ahmet, “çalışkan” trop kümesinin elemanıdır.
C
“Çalışkanlık” yüklemi Ahmet için uygulanabilirdir.
D
Ahmet, Ahmet’in çalışkanlığı tropunu dolaysız olarak taşır.
E
Ahmet, “çalışkanlık” tropunu dolaylı olarak taşır.
Soru 19

Trop kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yinelenemez tümel özelliktir.
B
Yinelenebilir tümel özelliktir.
C
Yinelenebilir tikel özelliktir.
D
Yinelenebilir tekil özelliktir.
E
Yinelenemez tikel özelliktir.
Soru 20

Adcı tümel kuramlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu kuramlara göre tümeller zihinde varolabilirler.
B
Bu kuramlarda ya tümellere yer verilmez, ya da onların ontolojik işlevini görecek türetilmiş bir kategori ortaya konur.
C
Kavramcı tümel kuramlarından farklıdırlar.
D
Sıkı adcılık, yüklem adcılığı, doğal küme adcılığı, benzerlik adcılığı gibi kurumların üst başlığı olarak kabul edilir.
E
Aristoteles’in tümeller kuramı bu tip kuramlara ait değildir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x