Metafizik 2017-2018 Final Sınavı

Metafizik 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ontoloji anlamındaki metafiziğin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziksel nesne türü
B
Var olan ve var olabilen şeylerin tümü
C
Canlı nesne türü
D
Zihinsel nesne türü
E
Soyut matematiksel nesne türü
Soru 2

Bu elma kırmızıdır. önermesinden nitelik yükleminin elenmesi ile elde edilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu elma kırmızımsıdır.
B
Bu elma kırmızı gibidir.
C
Bu elmanın kırmızılığı vardır.
D
Bu elma kırmızı olabilir.
E
Bu elma kırmızı.
Soru 3

Aristoteles bütün varlıkları on kategoriye ayırıp, nesne ile nesne türlerini töz diye bir kategori altında toplamış, nesnelere birincil töz nesne türlerine ikincil töz demiştir. Birincil tözler tikel, ikincil tözler ise tümeldir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi birincil tözdür?

A
Dakika
B
Kütle
C
Hacim
D
Deri kemer
E
Ağırlık
Soru 4

Tümellerin zihnin dışında bulunmayıp, ancak zihnin içinde kavram olarak var olduğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adcılık
B
Ilımlı realizim
C
Sıkı adcılık
D
Abartılı realizm
E
Kavramcılık
Soru 5

Nitelik Troplu Demet Kuramındaki bileşenler mantığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bileşenlik ikili bağıntısı yansımasızdır.
B
Bileşenlik ikili bağıntısı geçişlidir.
C
Her trop bileşimi ya bir troptur ya da birden çok sayıda tropun toplamına özdeştir.
D
Bileşenlik ikili bağıntısı bakışımlıdır.
E
a + b = b + a'dır.
Soru 6

Bütün bileşenleri aynı bir yalın somut nesneye ait olan bir trop bileşimine ne ad verilir?

A
Trop öbeği
B
Somut trop
C
Trop kümesi
D
Yalın trop
E
Trop demeti
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Çıplak Taşıyıcılı Trop Kuramının olumsuz yönlerinden biridir?

A
Çıplak taşıyıcının tropların içsel birliğini sağlayamaması
B
Nesnelerin zamansal değişim içindeki özdeşliğini açıklayamaması
C
Çıplak taşıyıcının tropları değişirken kendisinin değişmemesi
D
Çıplak taşıyıcının deneyime konu olamaması
E
Çıplak taşıyıcının özellik taşıyan bir trop olması
Soru 8

Denkel’in tanımına göre, var olmaları durumunda fizik yasaları gereği bir arada bulunmaları gereken troplar ________ bir arada troplardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sınırlandırılmamış-içsel
B
sınırlandırıİmiş-dışsal
C
sınırlandırılmış-içsel
D
nitelikli-dışsal
E
nitelikli-içsel
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Evreli Trop Demeti Kuramı için ciddi bir sorundur?

A
Biçim-örneği
B
Dördüncü boyutu açıklamak
C
Trafik lambaları dizgesi
D
Evreleri açıklamak
E
Özellik değişimini açıklamak
Soru 10

I. Üç-boyutlu Somut Nesne Kuramına göre bir sandalye dün hangi nesneyse bugün de aynı nesnedir.
II. Üç-boyutlu Somut Nesne Kuramına göre bir somut nesnenin uzaysal uzamının yanı sıra zamansal uzanımı da vardır.
III. Üç-boyutlu Somut Nesne Kuramına göre şimdiki zamanın herhangi bir ontolojik önceliği yoktur.
Somut nesnelerin değişimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Heraklitos’un “aynı nehirde iki kere yıkanamazsın, çünkü nehir sürekli akıp gider” önermesine “aynı nehirde iki kez yıkanabilirsin, ama aynı nehir-evresinde değil” düşüncesiyle karşılık veren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denkel
B
öuine
C
Simons
D
Lowe
E
Leibniz
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kitle türü adlarından biridir?

A
Kitap
B
Aslan
C
Gezegen
D
Su
E
insan
Soru 13

Bennett’in Olay Kuramında, bir olay belli bir uzay-zaman bölgesinin bir tümel özelliğin ya da bağıntının örneği olan bir niteliksel ya da bağıntısal tropu taşıması demektir.
Bu durumda taşınan özellik ________ olduğundan, olay ________ dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

A
tikel, da tikel
B
tümel, da tikel
C
tikel, da tümel
D
tümel, da tümel
E
tümel, da tekil
Soru 14

Olayları özellik taşıma olarak inceleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bennett’in Olay Kuramı
B
Davidson’un Olay Kuramı
C
Lombard’ın Olay Kuramı
D
Chisolm’un Olay Kuramı
E
Kim’in Olay Kuramı
Soru 15

I. Somut nesne
II. Olay
III. Özellik
Yukarıdakilerden hangileri Davidson’un Olay Kuramının temel kategorilerindendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Bir çemberin çapının 1 m olma özelliğini taşıması durumu ile aynı çemberin çapının 2 m olması özelliğini taşıması durumu arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Bu durumlar birbiriyle bağdaşmaz durumlardır.
B
Bu durumlar olanaklı durumlardır.
C
Bu durumlar olanaksız durumlardır.
D
Bu durumlar benzer durumlardır.
E
Bu durumlar çıplak taşıyıcı11 durumlardır.
Soru 17

A gibi bir önerme mantıkça olanaksız ise bu önermenin değillemesi olan ~A önermesi mantıkça ________
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yanlıştır.
B
olanaklıdır.
C
zorunludur.
D
olumsaldır.
E
olanaksızdır.
Soru 18

Armstrong’a göre, olgu ile içerdiği nesne ve özellikler arasındaki ilişki ne tür bir ilişki olarak betimlenebilir?

A
Yapı taşı olma ilişkisi
B
Benzerlik ilişkisi
C
Parça-Bütün ilişkisi
D
Aitlik ilişkisi
E
Özdeşlik ilişkisi
Soru 19

I. Her metafizikçe olanaklı dünya, hem fizikçe hem de mantıkça olanaklıdır.
II. Her mantıkça olanaklı dünya, metafizikçe olanaklıdır.
III. Her fizikçe olanaklı dünya, mantıkça olanaklıdır.
Olanaklı nesneler, durumlar ve dünyalar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
1,1I ve III
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x