Metafizik 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Metafizik 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Davidson'un özdeşlik koşuluna getirilen içeriksel bir eleştiridir?

A
Olaylar için bir özdeşlilik koşulunun baştan varsayılması
B
Verdiği özdeşlik koşuluna göre bir olayın kendisine özdeş olması
C
Özdeşliği 2 li bir ilişki olarak sunması
D
Nedeni veya etkisi bulunmayan olayların bulunması
E
Özdeşliği 3 lü bir ilişki olarak sunması
1 numaralı soru için açıklama 
Davidson’un (12) önermesi ile dile getirilen özdeşlik koşulu biri biçimsel öbürüiçeriksel olmak üzere iki yönden eleştirilmiştir. Biçimsel yönden bir kısır döngüsellik içerdiği öne sürülmüştür. Nitekim (12) gereği olayların özdeşliğii, F değişkeninin değerleri olan olayların varlığını gerektir. Ancak o zaman bu olayların özdeşlik koşullarının önceden verilmiş oldu¤unu varsaymamız gerekir. Bu ise koşulun bir kısır döngüsellik içerdiğini gösterir. İçeriksel yönden olan eleştiri ise, nedeni ya da etkisi olmayan olayların varlığına dayanır. Kuantum olayları böyle olaylardır. Dolayısıyla (12) koşulu bu tür olayların özdeşlik ölçütünü veremeyecektir.
Soru 2

Chisholm'un olay kuramının temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir olay tekrarlanabilir
B
Bir olay tekrarlanamaz
C
aynı olay aynı zamanda tekrarlanabilir
D
Farklı olay aynı zamanda tekrarlanabilir
E
Bağımsız olaylar tekrarlanabilir
2 numaralı soru için açıklama 
Chisholm’un görüşünde bir olay tekrarlanabilir yani aynı olay farklı bir zamanda tekrar gerçekleşebilir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Lombard'ın olay kuramının özelliklerinden değildir?

A
Somut Nesne ile Olay temel tikel kategoriler, Belirlenebilir ile Belirlenmiş Özellikler ve Somut Nesne Türleri ile Olay Türleri temel tümel kategorilerdir.
B
Belirlenmiş özellikler birer trop değil, yinelenebilir tümel özelliklerdir.
C
Bu kuramda olaylar ile somut nesneler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar vardır.
D
Somut nesneler tam somut iken olaylar yarı somut - yarı soyuttur.
E
Aynı zamanda ve aynı yerde birden çok somut nesne bulunamamasına karşılık, birden çok sayıda olay bulunamaz.
Soru 4

Davidson’un olay kuramı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenebilir?

A
Temel kategoriler, somut ve soyut kategoriler olarak ayrılır.
B
Tüm kategorilerin varlığını içermektedir.
C
Nesnelere dayanan bir kuramdır.
D
Adcı bir kuram olarak nitelendirilir.
E
Kategorilerin ikisi de soyut tikel olan soyut nesne ile olay kategorileridir.
4 numaralı soru için açıklama 
Tümel kategorilerin varlığını içermediğinden Davidson’un olay kuramı adcı bir kuramdır.
Soru 5

“Somut nesne ve zaman anları temel tikel kategoriler, özellik ise temel tümel kategoridir. Olay kategorisi ise, yapı taşları bu üç kategoriden oluşan türetilmiş bir kategoridir. Ancak ________ , amacının olay kategorisini bu üç kategoriye indirgemek olmadığını belirtmiştir.” Boş bırakılan yere aşağıdaki olay kuramcılarından hangisi getirilmelidir?

A
Kim
B
Davidson
C
Bennett
D
Chisholm
E
Lombard
5 numaralı soru için açıklama 
Kim’in olay kuramında somut nesne ve zaman anları temel tikel kategoriler, özellik ise temel tümel kategoridir. Olay kategorisi ise, yapı taşları bu üç kategoriden oluşan türetilmiş bir kategoridir. Ancak Kim amacının olay kategorisini bu üç kategoriye indirgemek olmadığını belirtmiştir.
Soru 6

Olay kuramı ve kuramcıları konusuna çalışan bir öğrenciden aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapması beklenir?

A
Kim’e göre, bir olay belli bir uzay-zaman bölgesinin bir tümel özelliğin ya da bağıntının örneği olan bir niteliksel ya da bağıntısal tropu taşımasıdır.
B
Bennett, olayları somut nesneler yerine, uzay zaman bölgelerinin özellik taşıması olarak açıklamayı önermektedir.
C
Chisholm, olayları olgu olarak tanımlar.
D
Lombard’ın görüşünde bir olay tekrarlanabilir yani aynı olay farklı bir zamanda tekrar gerçekleşebilir.
E
Davidson, somut nesnelerin taşıdığı özellikleri durağan (statik) ve değişimsel (dinamik) olmak üzere ikiye ayırır.
6 numaralı soru için açıklama 
İçerdiği somut nesnelerin tam belirli olmadığı olayların yapısını açıklayabilmek için Bennett, olayları somut nesneler yerine, uzay zaman bölgelerinin özellik taşıması olarak açıklamayı önermektedir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Whitehead’ın savunduğu kapsama ilişkisinin yerine getirdiği başlıca koşullardan biridir?

A
Kapsama ilişkisi geçişsizdir.
B
Her olayı kapsayan en fazla başka bir olay vardır.
C
Kapsama ilişkisi bakışımlıdır.
D
Sonlu olan herhangi iki olayı kapsayan en az bir olay vardır.
E
Kapsama ilişkisi yansımalıdır.
7 numaralı soru için açıklama 
Whitehead’ın savunduğu kapsama ilişkisinin yerine getirdiği başlıca koşullar şunlardır: Kapsama ilişkisi geçişlidir. Kapsama ilişkisi bakışımsızdır. Her olayı kapsayan en az başka bir olay vardır. Sonlu olan herhangi iki olayı kapsayan en az bir olay vardır. (2) Koşulundan aşağıdaki koşul elde edilir: (5) Kapsama ilişkisi yansımasızdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bennett’ın olay kuramının Kim’in olay kuramına yaptığı değişikliklerden biridir?

A
Olayları uzayzaman bölgeleri yerine somut nesnelerin özellik taşıması olarak tanımlaması
B
Olayları somut nesneler yerine uzayzaman bölgelerinin özellik taşıması olarak tanımlaması
C
Farklı zamanlarda gerçekleşen olayların özdeş olabileceğini kabul etmesi
D
Farklı yerlerde gerçekleşen olayların özdeş olabileceğini kabul etmesi
E
Farklı somut nesnelerle ilgili olayların özdeş olabileceğini kabul etmesi
8 numaralı soru için açıklama 
Olayları somut nesneler yerine uzayzaman bölgelerinin özellik taşıması olarak tanımlaması Katrina Kasırgası gibi bazı olayların, içerdikleri somut nesnelerin tam olarak belirlenemediği olaylar olduğu düşüncesiyle Bennett somut nesneler yerine uzayzaman bölgelerinin özellik taşıması olarak açıklamıştır.
Soru 9

Lombard olayları hangi nedenle soyut kabul etmektedir?

A
Olayları değişim olarak tanımlaması
B
Olayları somut nesnelerin taşıdığı özelliklerden bağımsız olarak tanımlaması
C
Olayların matematiksel olarak ifade edilebilmesi
D
Aynı olayın birden çok yerde ve zamanda gerçekleşmesi
E
Aynı zamanda ve aynı yerde birden çok olayın bulunabilmesi
9 numaralı soru için açıklama 
Aynı zamanda ve aynı yerde birden çok olayın bulunabilmeleri olayların somut nesnelerden ayıran bir yanı olarak görünmektedir. Nitekim iki somut nesne aynı uzay zaman bölgesinde bulunamaz.
Soru 10

I. Biri öbürünü kapsar
II. Hiçbiri öbürünü kapsamaz ama her ikisinin kapsadığı ortak bir süre vardır
III. İki süre tamamen ayrıktır, yani ikisinin kapsadığı otak bir olay yoktur.
Whitehead’in Olay Kuramı' na göre aynı süre ailesine ait herhangi iki süreden bahsediyorsak, yukarıdaki durumlardan hangileri olasıdır?

A
I-II
B
II-III
C
I-III
D
I
E
I-II-III
10 numaralı soru için açıklama 
Aynı süre ailesine ait herhangi iki süreden ya (i) biri öbürünü kapsar ya (ii) hiçbiri öbürünü kapsamaz ama her ikisinin kapsadığı ortak bir süre vardır ya da (iii) iki süre tamamen ayrıktır, yani ikisinin kapsadığı otak bir olay yoktur.
Soru 11

Armstrong'un Taşınma İlkesi'nin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özellikler yalnız somut nesneler tarafından taşınması yoluyla var olmalıdır
B
Hiçbir olgunun yapıtaşı olmayan somut nesne bulunmaz
C
Taşıma ilişkisi soyut bir ilişkidir
D
Hiçbir somut nesne özellik taşımaz
E
Somut nesnelerle özellikler arasındaki tek ilişki taşıma ilişkisidir
11 numaralı soru için açıklama 
Taşınma ilkesi: Özellikler (birli-özellikler ve bağlantılar) yalnız somut nesneler tarafından taşınması yoluyla var olmalıdır. Yani hiçbir somut nesne tarafından taşınmayan özellik bulunmaz.
Soru 12

Bir önermenin mantıkça olanaklı olması ne demektir?

A
En az bir mantıkça olanaklı dünyada doğru olması
B
Her mantıkça olanaklı dünyada doğru olması
C
Mantık yasaları gereği doğru olması
D
Bir salt olanaklı nesne hakkında olması
E
Her salt olanaklı nesne hakkında doğru olması
12 numaralı soru için açıklama 
Bir metafizik kurama göre gerçek dünya, bu kuramın kabul ettiği somut nesneler, onların özellikleri ve her ikisinden oluşan yalın olguların tümüdür. Her fizikçe olanaklı dünya, hem metafizikçe hem mantıkça olanaklı ve her metafizikçe olanaklı dünya, mantıkça olanaklıdır. Ama her mantıkça olanaklı dünya metafizikçe veya fizikçe olanaklı değildir. Yani mantıkça olanaklı bazı dünyalar metafizikçe veya fizikçe olanaklı değildir. Gene bazı metafizikçe olanaklı dünyalar fizikçe olanaklı değildir. Dolayısıyla fizikçe olanaklı dünyalar kümesi, metafizikçe olanaklı ve mantıkça olanaklı dünyalar kümesinin alt kümesi, metafizikçe olanaklı dünyalar kümesi de mantıkça olanaklı dünyalar kümesinin alt kümesidir. Gerçek dünya bir olanaklı dünyadır. Bu olanaklı dünya hem mantıkça hem metafizikçe hem de fizikçe olanaklıdır.
Soru 13

Durumların yapı taşları somut nesneler ile somut nesne özellikleri ve bağıntıları olan yapılar olduğunu kabul eden anlayışa __________ anlayışı denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Soyutçu durum
B
Somutçu durum
C
Doğru kılıcılık ilkesi
D
Taşınma ilkesi
E
Çıplak taşıyıcı ilkesi
13 numaralı soru için açıklama 
Durumların yapı taşları somut nesneler ile somut nesne özellikleri ve bağıntıları olan yapılar olduğunu kabul eden anlayışa somutçu durum anlayışı denir.
Soru 14

I. Somut Nesne
II. Özellik
III. Olgu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Armstrong’un kuramının temel kategorilerindendir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız I
14 numaralı soru için açıklama 
Armstrong’un kuramının temel kategorileri Somut Nesne, Özellik ve Olgu kategorileri temel ontolojik ilişkisi ise Taşıma İlişkisi’dir.
Soru 15

Armstrong’a göre, olgu ile içerdiği nesne ve özellikler arasındaki ilişki nasıldır?

A
Parça bütün ilişkisidir.
B
Kendine özgü bir yapı taşı olma ilişkisidir.
C
Tümevarım durumudur.
D
Tümdengelimdir.
E
Ilımlı varolancı anlayıştır.
15 numaralı soru için açıklama 
Armstrong’a göre, olgu ile içerdiği nesne ve özellikler arasındaki ilişkinin parça-bütün ilişkisi olmayıp kendine özgü bir yapı taşı olma ilişkisidir.
Soru 16

Bir metafizik kuramda, somut nesneler, onların özellikleri ve her ikisinden oluşan yalın olguların tümüne (bu kurama göre) ________ denilir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Bütün dünya
B
Yalın dünya
C
Gerçek dünya
D
Yalan dünya
E
Tek dünya
16 numaralı soru için açıklama 
Bir metafizik kuramda, somut nesneler, onların özellikleri ve her ikisinden oluşan yalın olguların tümüne (bu kurama göre) gerçek dünya denilir.
Soru 17

I. Mantıkça olanaklı
II. Metafizikçe olanaklı
III. Fizikçe olanaklı
IV. Biyokimyaca olanaklı
Olanaklı dünya türleri yukarıdakilerden hangileridir?

A
I ve II
B
II, III ve IV
C
I, II ve III
D
III ve IV
E
II ve IV
17 numaralı soru için açıklama 
Olanaklı dünyalar, mantıkça olanaklı, metafizikçe olanaklıve fizikçe olanaklı olmak üzere üç çeşide ayrılır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi somutçu durum anlayışının bir alt kategorisi sayılamaz?

A
Olanakçı
B
Possibilist
C
Varolancı
D
Aktualist
E
İmkansız
18 numaralı soru için açıklama 
Somutçu durum anlayışının, olanakçı (possibilist) ile varolancı (actualist) durum anlayışları olmak üzere iki çeşidi vardır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi varolancı durum anlayışının bir alt kategorisi sayılamaz?

A
Ilımlı varolancı
B
Soft actualism
C
Sıkı varolancı
D
Hard actualism
E
Her durumda varolancı
19 numaralı soru için açıklama 
Varolancı durum anlayışı ise, durumların salt olanaklı yapıtaşlarının olamayacağını, bütün yapıtaşlarının birer varlık olması gerektiğini savunan görüştür. Bu anlayışın ise, ılımlı varolancı durum anlayışı (soft actualism) ile sıkı varolancı (hard actualism) durum anlayışı olmak üzere iki çeşidinden söz edilir.
Soru 20

Durumlar aşağıdakilerden hangisine ilişkindir?
I. somut nesnelere
II. troplara
III. somut tikellere
IV. tümellere

A
Yalnız i
B
Yalnız iii
C
Yalnız iii
D
Yalnız iv
E
i, ii, iii, iv
20 numaralı soru için açıklama 
Durumlar somut nesnelere ilişkin olabildiği gibi troplar ve olaylar gibi somut tikellere ya da soyut nesneler ile tümellere de ilişkin olabilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x