Metafizik 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Metafizik 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki çiftlerden hangisinde birincisi ikincisine aittir?

A
Gezegen, Güneş
B
2 sayısı, Dünya
C
Akıl, İnsan
D
Ahmet, İnsan
E
Canlı, İnsan
1 numaralı soru için açıklama 
Ahmet, İnsan.
Soru 2

Tümel şeyin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varolan ve/veya olanaklı örnekleyeni bulunan şey
B
Tüm olanaklı dünyalarda örnekleyeni bulunan şey
C
En az bir tikeli örnekleyen şey
D
Tüm varlık kategorilerinde varolan şey
E
Tüm tikel varlıkların örneklediği şey
2 numaralı soru için açıklama 
Varolan ve/veya olanaklı örnekleyeni bulunan şey.
Soru 3

Aristoteles’e göre metafiziğin tanımı nedir?

A
Fizik biliminin yöntemini araştıran bilim
B
Varlığı varlık olmak bakımından araştıran bilim
C
Fiziğin açıklamakta yetersiz kaldığı doğa ötesi güçleri araştıran bilim
D
Fizik yasalarını araştıran bilim
E
Fizik yasalarını herkesin anlayabileceği biçimde açıklayan bilim
3 numaralı soru için açıklama 
Varlığı varlık olmak bakımından araştıran bilim.
Soru 4

Metafizik önermenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizik biliminin açıklayamadığı önerme
B
Varolanlara ilişkin bildiğimiz ama açıklayamadığımız önerme
C
Ontolojik kategorilere ilişkin önerme
D
Özel varlık türlerine ilişkin önerme
E
Olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini ortaya koyan önerme
4 numaralı soru için açıklama 
Ontolojik kategorilere ilişkin önerme.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir özellik türüdür?

A
İnsan
B
Memeli
C
Omurgalı
D
At
E
Kırmızı-olma
5 numaralı soru için açıklama 
Kırmızı-olma.
Soru 6

Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A
Önümdeki armut kendine özgü sarı-renktonu’na sahiptir.
B
Önümdeki (sarı) armut Sarı-olma tümel özelliğine sahiptir.
C
Önümdeki armut kendine özgü sarı-renktonu’nu dolaysız olarak taşıdığı için, Armut nesne türü bu tikel özelliğe sahiptir.
D
Önümdeki sarı armut Sarı-olma tümel özelliğinin bir örnekleyeni olan o renk tonunu dolaysız olarak taşıdığı için, Armut nesne türü Sarı-olma özelliğine sahiptir.
E
Önümdeki armut kendine özgü sarı-renktonu’nu dolaysız olarak taşıdığı için, Armut nesne türü bu tikel özelliğe sahip değildir.
6 numaralı soru için açıklama 
Önümdeki armut kendine özgü sarı-renktonu’nu dolaysız olarak taşıdığı için, Armut nesne türü bu tikel özelliğe sahip değildir..
Soru 7

Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A
Memeli, Omurgalı’nın türü, Omurgalı ise Memeli’nin cinsidir.
B
Kırmızı, Renk’in türü, Renk ise Kırmızı’nın cinsidir.
C
Memeli, At’ın türü, At ise Memeli’nin cinsidir.
D
Renk, Nitelik’in türü, Nitelik ise Renk’in cinsidir.
E
Ağırlık, Nicelik’in türü, Nicelik ise Ağırlık’ın cinsidir.
7 numaralı soru için açıklama 
Memeli, At’ın türü, At ise Memeli’nin cinsidir.
Soru 8

Özel metafizik dallarınının genel metafizikten ayrılan özelliği nedir?

A
Daha kesin sonuçlar vermeleri
B
Özel zihinsel yetilere bağlı olmaları
C
Sadece belirli kategorileri ve alt kategorileri incelemeleri
D
Sadece varolan şeylerle yetinmeyip, varolmayan şeyleri de incelemeleri
E
Tüm varlık kategorilerine ilişkin daha belirli yasaları ortaya koymaları
8 numaralı soru için açıklama 
Sadece belirli kategorileri ve alt kategorileri incelemeleri.
Soru 9

“A şeyi B şeyini örnekler” savı hangi zamanda ortaya konulursa konulsun ya hep doğrudur ya da hep yanlıştır. Bu önerme aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Örnekleme ilişkisinin örneklenme ilişkisinin evriği olduğunu
B
Örnekleme ilişkisinin zamandan bağımsız olduğunu
C
Örnekleme ilişkisinin uzamdan bağımsız olduğunu
D
Örnekleme ilişkisinin zorunlu varlıklar arasında bir ilişki olduğunu
E
Örnekleme ilişkisinin ancak deneyim ile bilinebileceğini
9 numaralı soru için açıklama 
Örnekleme ilişkisinin zamandan bağımsız olduğunu.
Soru 10

Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A
Önümdeki (kırmızı) elma, belli bir kırmızırenk- tonunda-olma niteliksel özelliğini taşır.
B
(Önümdeki 550 gr ağırlığındaki kitap, önümdeki 1200 gr ağırlığındaki çanta) bileşik şeyi, 650 grdaha- hafif-olma bağıntısını taşır.
C
650 gr-daha-hafif-olma, tikel bağıntısal bir özelliktir.
D
550 gr-ağırlığında-olma, tikel bir özellik olup hiçbir şey tarafından taşınmaz.
E
Tümeller cinsler ve türlerden oluşur; tikeller ise bunların örnekleyenleridir.
10 numaralı soru için açıklama 
550 gr-ağırlığında-olma, tikel bir özellik olup hiçbir şey tarafından taşınmaz.
Soru 11

Üçüncü Adam Çıkarımının Platon’un gerçekçi kuramı için bir sorun oluşturmasının nedeni aşağıdakilderden hangisidir?

A
Çıkarımın en az üç insanın varolmasını gerektirmesi
B
Çıkarımın adcı kuramlarda da geçerli sayılması
C
Çıkarımın duyumsanan kategorisini yok sayması
D
Çıkarımın duyumsanan kategorisinde en az bir varlığın olduğunu varsayması
E
Çıkarımın yol açtığı sonsuz sayıda önermenin herbirinin açıklanmasının gerekmesi
11 numaralı soru için açıklama 
Çıkarımın yol açtığı sonsuz sayıda önermenin herbirinin açıklanmasının gerekmesi.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “Ay Dünyanın uydusudur” önermesinden mantıksal çözümleme ile elde edilir?

A
Ay ile Dünya’nın uydusu özdeştir.
B
Ay Dünya’dan küçüktür.
C
Dünya’nın Ay’dan başka uydusu yoktur.
D
Dünya’nın Ay’dan başka uyduları da olabilirdi.
E
Aynı zamanda Dünya’da Ay’ın uydusudur.
12 numaralı soru için açıklama 
Ay ile Dünya’nın uydusu özdeştir.
Soru 13

Bir önermeyle eşdeğer olup bu önermenin terimlerinin gösterdiği şeyleri belirten yeni bir önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olumsal önerme
B
Öndayanak
C
Aksiyom
D
Metafizik neden
E
Metafizik açıklama
13 numaralı soru için açıklama 
Metafizik açıklama.
Soru 14

“A B’dir” önermesinde “B” yükleminin bir tür veya özellik gösterdiğini kabul eden kuramlar hangileridir?

A
Adcı kuramlar
B
Nominalist kuramlar
C
Gerçekçi kuramlar
D
Trop kuramları
E
Metafizik kuramlar
14 numaralı soru için açıklama 
Gerçekçi kuramlar.
Soru 15

Bir sonsuz gerileme olan Üçüncü Adam Çıkarımı, Platon’un İdealar Kuramı’nın hangi aksiyomlarına dayanır?

A
Teklik Aksiyomu, Ayırma Aksiyomu ve Metafizik Neden Aksiyomu.
B
Ayırma Aksiyomu, Çoğun-Üzerinde-Bir Aksiyomu ve Kendine-Uygulama Aksiyomu.
C
Ayırma Aksiyomu, Çoğun-Üzerinde-Bir Aksiyomu ve Saşık Aksiyomu.
D
Ayırma Aksiyomu, Çoğun-Üzerinde-Bir Aksiyomu ve Birlik Aksiyomu.
E
Teklik Aksiyomu, Çoğun-Üzerinde-Bir Aksiyomu ve Kendine-Uygulama Aksiyomu.
15 numaralı soru için açıklama 
Ayırma Aksiyomu, Çoğun-Üzerinde-Bir Aksiyomu ve Kendine-Uygulama Aksiyomu.
Soru 16

Aristoteles’in kuramına göre aşağıdakilerden hangisi ikincil töz kategorisindendir?

A
Manolya
B
Daha yüksek
C
Kırmızılık
D
Uyuyor olma
E
Ağırlık
16 numaralı soru için açıklama 
Manolya.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un İdealar Kuramı için söylenemez?

A
Duyumsanan kategorisine ait olan şeyler gerçek olmayıp görünüş dünyasını oluştururlar.
B
Büyüklük, İyilik, Güzellik, İnsanlık gibi şeyler İdea kategorisine girer.
C
Duyumsanan şeyler genellikle zaman içinde d ğişirler, dolayısıyla da farklı zamanlarda karşıt özellikler taşırlar.
D
Her tek anlamlı yüklemin gösterdiği bir ve yalnız bir tek İdea vardır.
E
Bir şey bir İdea’dan pay alırsa, o şey İdea’ya özdeştir.
17 numaralı soru için açıklama 
Bir şey bir İdea’dan pay alırsa, o şey İdea’ya özdeştir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi üçlü bir özne-yüklem önermesidir?

A
Ahmet bir insandır.
B
Menekşe bir renktir.
C
Silifke, Alanya ile Mersin arasındadır.
D
Belgin yürüyor.
E
İyilikseverlik bir erdemdir.
18 numaralı soru için açıklama 
Silifke, Alanya ile Mersin arasındadır.
Soru 19

Aristoteles’in kuramına göre aşağıdakilerden hangisi birincil töz kategorisindendir?

A
Yüzme
B
Şapkalı
C
Aristoteles’in hocası
D
Geçen ay
E
Omurgalı
19 numaralı soru için açıklama 
Aristoteles’in hocası.
Soru 20

Aristoteles’in kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Her tümelin, eğer bir nesne türü ise en az bir örnekleyeni ve eğer bir özellik türü ise bir taşıyıcısı vardır.
B
Tözsel tümeller, tüm örnekleyenleri birincil töz olan türlerdir.
C
Bir türün en küçük üst türüne o türün yakın cinsi denir.
D
Bir türün sahip olduğu türe özgü özellikler, o türün bütün örnekleyenlerinin ve yalnız onların her zaman doğal olarak taşıdığı özellikler demektir.
E
B gibi bir özelliğin A nesnesi’nin ilineksel özelliği olması, A ’nın B ’yi zorunlu olarak taşıması demektir.
20 numaralı soru için açıklama 
B gibi bir özelliğin A nesnesi’nin ilineksel özelliği olması, A ’nın B ’yi zorunlu olarak taşıması demektir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x