Modern Felsefe 2 2015-2016 Final Sınavı

Modern Felsefe 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kant, duyarlık ile anlama yetisi arasında aracılık yapma yetisi olarak aşağıdakilerden hangisini öne sürer?

A
Aksiyomu
B
Algıyı
C
imgelemi
D
Duyumu
E
Kategoriyi
Soru 2

Beğeni bir nesneyi hiçbir çıkar olmaksızın bir hoşlanma ya da hoşlanmama yoluyla yargılama yetisidir; böyle bir hoşlanmanın nesnesine güzel denir. Kant’ın güzel kavramına yönelik verdiği yukarıdaki tanım, aşağıdaki kategorilerden hangisine uygun olarak oluşturulmuştur?

A
Nitelik kategorisi
B
Nicelik kategorisi
C
Beğeni kategorisi
D
Tarz kategorisi
E
Kiplik kategorisi
Soru 3

Kant’a göre gerçek ahlaklılığın temeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargı yetisi
B
Duyarlığın formları
C
Anlama yetisi
D
Aklın ideleri
E
Salt pratik akıl
Soru 4

Schelling’e göre tarih, aşağıdakilerden hangisinin zorunluluk aracılığıyla gerçekleşimidir?

A
Dinselliğin
B
Tinselliğin
C
Özgürlüğün
D
Kendiliğindenliğin
E
Empatinin
Soru 5

Fichte'nin öznel idealizminin bir temsilcisi olarak kabul edilmesinin başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddeyi ve onun bileşenlerini özne için bir bilgi ideali olarak belirlemesi
B
Mutlak ya da salt ben kavramlarını reddederek bilgiyiözneye indirgemesi
C
Maddenin her türlü bilgi için başlıca dayanak noktası olduğunu savunması
D
Dış dünyayı ve tüm içeriklerini bilincin içkin edimlerine indirgemesi
E
Bilginin nesnellik üzerine kurulduğunu, öznelliğin salt bir idealolduğunu savunması
Soru 6

Hegel, varlık mantığı ile öz mantığının sentezi olarak aşağıdakilerden hangisini görür?

A
Mutlak tini
B
Organik doğayı
C
Toplumsal ahlakı
D
Süreç mantığı
E
Kavram mantığını
Soru 7

Hegel’in “mutsuz bilinçliIik” kavramı hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Budizmin ve Hıristiyanlığın bir karakteristiğidir.
B
Kendinde-köleliğin daha yüksek formlarına giden yolda salt bir aşamadır.
C
insanın Tanrısal kayra sayesinde ulaştığı genel esenlik durumunun tersine hayvanın doğaya gömülü uyuşuk bilinç durumunu ifade eder.
D
iyi olan her şeyi Tanrının etkinliğine yükleyerek kendini dış dünyadan soyutlamış olduğunun bilincindedir.
E
Ondan önce hiçbir şeyin bulunmadığı aşkın bir Tanrı’nın varlığına inanan insanların koşulu olarak öne sürülür.
Soru 8

Hegel’e göre toplumda olup biten olayları, durumları ve eylemleri betimlemekle yetinen tarih yazıcılığı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünsel tarih yazıcılığı
B
Betimsel tarih yazıcılığı
C
Dolaysız tarih yazımcılığı
D
Öznel tarih yazıcılığı
E
Eylemsel tarih yazıcılığı
Soru 9

Hegel’e göre nesnel tini oluşturan diyalektik üçlüden birincisinin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal haklar ve ödevler
B
Toplumsal kalkınma ve teknoloji
C
Aile, sivil toplum ve devlet
D
Niyet ve vicdan ahlakı
E
Organik doğa ve yaşam hakları
Soru 10

Hegel’in mutlak varlık kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ulaşmak istediği sonul amacı başlangıçta erek olarak koymuştur.
B
Salt olmayan bir bütünlüktür.
C
Bilginin ve felsefenin biricik konusudur.
D
Kendi kendisinin oluş sürecidir.
E
Mutlak nesnesi kendisi olan düşünmedir.
Soru 11

Schopenhauer’e göre ben ile onun istenç edimleri arasındaki ilişkinin bilgisini yöneten ilke, eylemin yeterli nedeni olarak adlandırılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matematiksel Objeler Yasası
B
Öz-Sakınım Yasası
C
Fiziksel Nesneler Yasası
D
Güdülenme Yasası
E
Soyut Kavramlar Yasası
Soru 12

Nietzsche’ye göre Yunanlılar’ın yaşamı korkunç, tehlikeli ve açıklanamaz görmelerine karşın kötümserliğe teslim olmamalarının başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güçlü bir dinsel inanç sistemi inşa ederek yaşamın tüm karanlık yönlerini bu sistemle açıklama yoluna gitmiş olmaları
B
Dünyayı estetik bir fenomen olarak görüp sanat ortamı yoluyla dünyayı ve insan yaşamını dönüştürmeyi başarmış olmaları
C
Normatif bir ahlak yaşamı oluşturarak iyimserliği bir yaşama bilgeliği haline getirmiş olmaları
D
Gözlerini görünür dünyadan çekip soyutlama ve uslamlama yoluyla tinsel bir dünya inşa etmiş olmaları
E
Güçlü yeryüzü kanunları inşa ederek Yunan sitesini politik bir yaşam arenası haline dönüştürmüş olmaları
Soru 13

Schopenhauer’e göre, istenci yadsıyan insan dünyayı nasıl görür?

A
Soyut değişim olarak
B
Varlık olarak
C
Kaygı olarak
D
Yaşam gücü olarak
E
Yokluk olarak
Soru 14

Schopenhauer’e göre doğadaki birincil itki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yozlaşma ve yeniden doğuş
B
Haz ve yüceltme
C
Yaşamın üretilmesi
D
Uzun süreli kaçış
E
Güç istenci
Soru 15

Nietzsche, demokrasiyi ve sosyalizmi Hıristiyan ahlak sistemini laik düzlemde devam ettirmekle suçlamakta, mutlak değerlere dayalı nesnel ve evrensel ahlak yasası düşüncesini daha üst bir aşama olarak aşağıdaki hangi aşama uğruna terkedileceğini öngörmektedir?

A
Mutlak tin
B
Pratik akıl
C
Refleksiyon
D
Fenomenoloji
E
Nihilizm
Soru 16

Marx’a göre tarihsel süreci başlatıp belirleyen, aynı zamanda ilk tarihsel olgu olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanın bir toprağı çevirerek “burası benimdir” beyanında bulunması
B
insani gereksinimlerin giderilmesi için gereken araçların üretilmesi
C
ilkel, komünal toplum düzeninin oluşturulması
D
Siyaset ve devlet kurumunun özünü oluşturan güç ilişkilerinin doğuşu
E
Doğa olaylarına karşı duyulan ve sonraları dinsel kurumların temelini oluşturan korku
Soru 17

“Doygunluğa ulaşmış bir domuz olmaktansa doygunluğa ulaşmamış bir insan olmak iyidir” sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Mili
B
Bentham
C
Marx
D
Engels
E
Boehme
Soru 18

Engels’e göre aşağıdakilerden hangisi doğada işleyen diyalektik yasalardan biri olan “nicelik değişimlerinin nitelik değişimlerine yol açması” yasasının örneklerinden biridir?

A
Doğal bir nesnenin çeşitli araçlarla dönüştürülmesi
B
Hava sıcaklığında yaşanan artış
C
Hızı artan cismin sürtünmeye maruz kalması
D
Isıtılan suyun buharlaşması
E
Çimlenen bir arpa tohumunun olumsuzlanması
Soru 19

Bentham’a göre çıkar özdeşliği aşağıdaki rejimlerden hangisinde en ideal şekilde sağlanabilir?

A
Monarşi
B
Aristokrasi
C
Otokrasi
D
Oligarşi
E
Demokrasi
Soru 20

Marx’a göre yabancılaşmış emeğin sonul ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel mülkiyet
B
Sınıf çatışması
C
Özgür bilinç
D
Ücret artışı
E
Artı değer
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x