Modern Felsefe 2 2015-2016 Vize Sınavı

Modern Felsefe 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi anlama yetisinin kategorilerini aşkın olana uygulama girişiminden doğar?

A
Diyalektik
B
Modalite
C
Antinomi
D
Transendental apperception
E
Metafizik
Soru 2

Kant’a göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi tarz (kip) kategorisine girmektedir?

A
Birlik-çokluk
B
Neden-etki
C
Etki-edilgi
D
Töz-ilinek
E
Varlık-yokluk
Soru 3

Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi anlama yetisinin kategori şemalarından biri değildir?

A
Transendental tamalgının birliği
B
Zaman ve uzaya bağlı algının aksiyomları
C
Algının beklentileri
D
Deneyimin analojileri
E
Empirik düşünmenin postülatları
Soru 4

Kant, Duyu Dünyası ve Düşünce Dünyasının Form ve İlkeleri başlıklı çalışmasında salt (rein, purus) terimi ile aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A
insandaki ilksel duygulanımlar
B
Doğada hüküm süren evrensel yalın yasalar
C
Karmaşık tözleri oluşturan yalın tözler
D
Bilen öznenin doğasında bulunan bilgi öğeleri
E
Zihindeki yalın idelerin tözsel dayanağı
Soru 5

Kant’ın 1755 tarihli Genel Doğa Tarihi ve Gök Teorisi isimli yapıtı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yapıtta büyük ölçüde Nevvton’un doğal fizik alanındaki görüşleri benimsenmiştir.
B
Yapıtta güneş sistemindeki işleyiş düzeni ile sabit yıldızlar evrenindeki düzen arasında esaslı bir fark olduğu ortaya konur.
C
Kant bu yapıtında evreni zaman ve uzam içindeki cisimlerle onların devinimlerinin oluşturduğu bir bütün olarak anlar.
D
Yapıta göre maddedeki iki temel güç olan çekme ve itme, evrendeki tüm olayları açıklamaya yeterlidir.
E
Yapıta göre bu evren bütünlüğü içindeki en temel yasa Nevvton'un bulduğu genel çekim yasasıdır.
Soru 6

Kant’a göre “yedi ile beşin toplamı on iki eder” yargısı aşağıdaki yargı türlerinden hangisine girer?

A
Sentetik a forteriori yargı
B
Sentetik a posteriori yargı
C
Analitik a posteriori yargı
D
Analitik a priori yargı
E
Sentetik a priori yargı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın uluslararası hukuk sistemini dayandırdığı ilkelerden biri değildir?

A
Hiç bir devlet başka devletlerin kendi anayasa ve yasalarını uygulamalarını önleyememesi
B
Dünya barışını korumaya yönelik anlaşmaların hiçbir gizli terim ya da sınırlama kapsamaması
C
Birbiriyle savaşan devletlerin barış görüşmelerini olanaksızlaştıracak savaş yöntem ve araçlarının kullanımının yasaklanması
D
Devletlerin özgürlük ve bağımsızlıklarından daha üst bir oluşum adına savaştan tamamen vazgeçmesi
E
Her ulus dış politikasının bir aracı olarak ödünç para kullanmaktan kaçınması
Soru 8

Kant’a göre “en yüksek ahlak ilkesi” ve “tüm ahlaksal yasaların ve karşılık düşen ödevlerin biricik ilkesi” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eylem maksimleri
B
Koşulsuz buyruk
C
istencin özerkliği
D
Ödeve uygun eyleme
E
Yargı yetisinin yüceliği
Soru 9

Kant’a göre tikeli tümelde kapsanmış olan düşünme gücü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Salt akıl
B
Pratik akıl
C
Kavrama yetisi
D
Ahlak metafiziği
E
Yargı yetisi
Soru 10

Kant’a göre dünyada sonsuz olarak iyi olduğu söylenebilecek biricik şey nedir?

A
Doğru uslamlama
B
Mutluluk
C
iyiyi isteme
D
Ruh
E
Özgür irade
Soru 11

Baumgarden’ın ardından ilk kez estetik üzerine sistematik bir çalışma yaparak idealizmin estetiğini ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Schelling
C
Leibniz
D
Hegel
E
Spinoza
Soru 12

Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi pratik aklın postülatlarından biridir?

A
Doğruluk
B
Ölümsüzlük
C
Kural
D
Adalet
E
Güzellik
Soru 13

Kant’a göre “büyüklerine saygılı ol” türünden bir buyruk aşağıdakilerden hangisine girer?

A
Koşulsuz buyruk
B
Yasal buyruk
C
Koşullu buyruk
D
Adalet kurucu buyruk
E
Öğretici buyruk
Soru 14

Schelling’in özdeşlik felsefesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Maddesel ve determinist bir panteizm önerir.
B
Doğa tanrıdan ayrılmazdır ama ondan farkı görülebilir.
C
inorganik dünyanın temelinde yaşam bulunduğu düşüncesine dayanır.
D
Bir ölçüde Spinoza’dan etkilenilerek oluşturulmuştur.
E
Herder ve Goethe’nin vitalistik yorumları aracılığıyla filtrelenmiştir.
Soru 15

Schelling’in, düşüncesinin öznel idealizm evresinde, insan bilgisinin en yüksek ve koşulsuz öğesi olarak postülalaştırdığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıl
B
Ben
C
idea
D
Düşünme
E
Ego
Soru 16

Fichte’ye göre deneyim ya “kendinde-anlığın ürünü olarak” ya da “kendinde şeyin etkisi olarak” başlıca iki yolla açıklanabilir. Bu açıklama yollarından ilki felsefe tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
idealizm
B
Dogmatizm
C
Maddecilik
D
Determinizm
E
Empirizm
Soru 17

Schelling’in nitelediği hangisidir? felsefenin organonu olarak disiplin aşağıdakilerden

A
Bilim
B
Din
C
Ahlak
D
Tarih
E
Sanat
Soru 18

Fichte’ye göre insandaki dürtü sistemini bir bütün olarak temsil eden başlıca dürtü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tikel nesneler
B
insan ruhu
C
Kendinde anlık
D
Öz sakınım
E
Tanrısal us
Soru 19

Schleiermacher'e göre tinin ve doğanın özdeşleştiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak
B
Tanrı
C
Akıl
D
Ruh
E
Evren
Soru 20

Fichte’ye göre aşağıdakilerden hangisi bilincin temel içeriğinde bulunan ve soyutlama yoluyla oluşturulmuş olan kavramlardan biridir?

A
Ben-olmayan
B
Yargı yetisi
C
Kendinde şey
D
Uslamlama yetisi
E
Aşkınsal ben
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x