Modern Felsefe 2 2016-2017 Final Sınavı

Modern Felsefe 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kant'ın “kavramında içerilen duyu verileri birleştirilmiş olan” şeklinde tanımladığı şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrıştırma
B
Uslamlama
C
Bilgi nesnesi
D
Değilleme
E
Olumlama
Soru 2

Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi salt aklın temel idelerinden biridir?

A
Yargı
B
Analiz
C
Organizma
D
idealizm
E
Evren
Soru 3

Kant’a göre bir eylemin etik değeri belirlenirken aşağıdakilerden hangisine bakılmalıdır?

A
Eylemin toplumun geleneksel normlarına uygunluğuna
B
Eylemin yapılmasına karar verdiren çevresel faktörlere
C
Eylemin Tanrı rızasına uygunluğuna
D
Eylemin doğuracağı bireysel ve toplumsal yararlara
E
Eylemin yapılmasına karar vermeye yol açan güdüye
Soru 4

Beğeni bir nesneyi hiçbir çıkar olmaksızın bir hoşlanma ya da hoşlanmama yoluyla yargılama yetisidir; böyle bir hoşlanmanın nesnesine güzel denir. Kant’ın güzel kavramına yönelik verdiği yukarıdaki tanım, aşağıdaki kategorilerden hangisine uygun olarak oluşturulmuştur?

A
Nitelik kategorisi
B
Nicelik kategorisi
C
Beğeni kategorisi
D
Tarz kategorisi
E
Kiplik kategorisi
Soru 5

Kant’a göre “en yüksek ahlak ilkesi” ve “tüm ahlaksal yasaların ve karşılık düşen ödevlerin biricik ilkesi” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargı yetisinin yüceliği
B
Eylem maksimleri
C
Ödeve uygun eyleme
D
istencin özerkliği
E
Koşulsuz buyruk
Soru 6

Fichte'nin öznel idealizminin tutarlı bir temsilcisi olarak kabul edilmesinin başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış dünyayı ve tüm içeriklerini bilincin içkin edimlerine indirgemesi
B
Bilginin nesnellik üzerine kurulduğunu, öznelliğin salt bir ideal olduğunu savunması
C
Maddeyi ve onun bileşenlerini özne için bir bilgi ideali olarak belirlemesi
D
Maddenin her türlü bilgi için başlıca dayanak noktası olduğunu savunması
E
Mutlak ya da salt ben kavramlarını reddederek bilgiyiözneye indirgemesi
Soru 7

Fichte’nin “salt ben” kavramı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Tüm nesneleştirmenin ön koşuludur.
B
insan bireyi salt benin zihinsel bir sezgisini taşır.
C
Felsefenin ilk ilkesidir.
D
Deneyimin sınırları dahilinde beliren bir ilkedir.
E
Her türlü nesneleşmeyi aşan aşkınsal bir yapıdır.
Soru 8

Schleiermacher’e göre özne için, düşünsel ben bilincinin temelinde bulunan kendiliğinden öz-bilinç aşağıdakilerden hangisiyle eşdeğerdedir?

A
Tin
B
Duygu
C
Algı
D
Doğa
E
Bilgi
Soru 9

Hegel’e göre dinsel bilincin geçtiği üç ana moment ya da evreden İkincisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgusallık
B
Objektiflik
C
Tikellik
D
Öznellik
E
Seçkicilik
Soru 10

Hegel’e göre ortaya çıkan iç özdür ve tam belirişine ulaşmış güçtür ifadesiyle kastettiği şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edimsel
B
Varlık
C
Tin
D
Kavram
E
Nesnellik
Soru 11

Hegel’e göre bilincin ilk temel görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlama yetisi
B
Akıl
C
Duyu algısı
D
Öz-bilinç
E
Arzu
Soru 12

Hegel’e göre aşağıdakilerden hangisi varlık mantığının antitezi olan öz mantığı oluşturan diyalektik üçlüdür?

A
Bitki-hayvan-insan
B
Beden-ruh-insan
C
Varlık-yokluk-oluş
D
Öz-kuvvet-edimsellik
E
Varlık-öz-töz
Soru 13

Demokrasiyi ve sosyalizmi Hıristiyan ahlak sistemini laik düzlemde devam ettirmekle suçlayan Nietzsche, mutlak değerlere dayalı nesnel ve evrensel ahlak yasası düşüncesinin daha üst bir aşama olarak aşağıdaki hangi aşama uğruna terkedileceğini öngörmektedir?

A
Nihilizm
B
Fenomenoloji
C
Refleksiyon
D
Mutlak tin
E
Pratik akıl
Soru 14

Schopenhauer’in kötümserlik üzerine görüşleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kötümserliği daha iyi bir kişilik yapısından çıkan asil bir hoşnutsuzluk duygusu olarak nitelemiştir.
B
Kendi kişisel kötümserliği ile kötü kişilerin kötü niyetini anlatan kötümserlik arasında bir ayrım yapmamıştır.
C
Kötümserliği, büyük ölçüde, bir kişilik sorunundan yola çıkarak oluşturmuştur.
D
Kendi kişiliğinden gelen delilik düşüncesinin nesnel bir bilgisi üzerine yapılaştırılmış, kişisel yargıya dayalı bir kötümserlik ortaya koymuştur.
E
Her bir bireyin kötümserliğe salt bir örnek olabileceğini düşünmüştür.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Schopenhauer’in Yeterli Neden İlkesi'nin temel formlarından biri değildir?

A
Soyut kavramlar
B
Matematiksel objeler
C
Fiziksel nesneler
D
Ben bilgisi
E
Ruh ilkesi
Soru 16

Schopenhauer’e göre ahlakı başarmanın şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlakın bütünüyle yadsınması
B
Ahlaksal buyruğa boyun eğilmesi
C
Ödev uğruna davranılması
D
Öteki insanların tümüyle reddedilmesi
E
istencin yadsınması
Soru 17

“Karakter Belirlenimciliği Kuramı”nı benimseyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Mili
C
Nietzsche
D
Schopenhauer
E
Bentham
Soru 18

Bentham’a göre aşağıdakilerden hangisi eylemlerimizi yönlendiren temel güdülerden biridir?

A
Ahlaksal iyilik düşüncesi
B
Tanrı rızası
C
Acı çekme korkusu
D
Siyasal erk arzusu
E
Güç istemi
Soru 19

Mutlak tin, özüne yabancılaşmış bir biçimde de olsa kendisini doğa olarak yansıtan, sonra yine kendine tin olarak dönen ve bu şekilde kendi özünü edimselleştiren biricik tözdür. Mutlak tin ile ilgili yukarıdaki görüşü savunan düşünür kimdir?

A
Schopenhauer
B
Hegel
C
Kaufmann
D
Cooper
E
Stumpf
Soru 20

Bentham’a göre çıkar özdeşliği aşağıdaki rejimlerden hangisinde en ideal şekilde sağlanabilir?

A
Otokrasi
B
Oligarşi
C
Monarşi
D
Demokrasi
E
Aristokrasi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x