Modern Felsefe 2 2016-2017 Vize Sınavı

Modern Felsefe 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Duyu verilerinin sunduğu karmaşa, tek bir öz bilinç tarafından bağlanmadıkça nesnel deneyim elde edilemez. Kant’a göre bu bağlama işi, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?

A
Kategorilerin uygulanmasıyla
B
Aklın, antinomilerini aşmasıyla
C
Aklın, temel bazı ideler tasarlamasıyla
D
Duyu organlarının salt işleyişiyle
E
insanın aşkın bir varlıkla kurduğu öznel deneyimle
Soru 2

Kant “Genel Doğa Tarihi ve Gök Teorisi” başlıklı eserinde evrenin oluşumunu tümüyle mekanik ilkeler ışığında açıklayarak aşağıdaki düşünürlerden hangisinin kuramını öncelemiştir?

A
Newton
B
Knutzen
C
Hegel
D
Hume
E
Laplace
Soru 3

Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi bir tarz kategorisidir?

A
Töz-ilinek
B
Etki-edilgi
C
Birlik-çokluk
D
Zorunlu-olumsal
E
Neden-etki
Soru 4

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi fenomen, numen ayrımını ele alırken tanrının fenomen değil numen olduğunu, bir kendinde-şey olarak tasarlanması gerektiğini savunur?

A
Jimenez
B
Aristotales
C
Kant
D
Copleston
E
Wollf
Soru 5

Kant, ortaya koyduğu bilgibilimsel sistemde ussalcılık ile deneyimcilik bir başka deyişle, dogmatizm ile kuşkuculuk arasında bir tür arabuluculuk yapmaya ya da orta yolu bulmaya çalışmıştır. Kant'ın bu tutumundan dolayı öğretisi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

A
Aşkınlık
B
Eleştirellik
C
Eklektisizm
D
Ussallık
E
Empiriklik
Soru 6

Aşağıdakilerinden hangisi Kant'ın ayırdığı bilgi türlerinden biri değildir?

A
A posteriori
B
Mekanik
C
A priori
D
Sentetik
E
Analitik
Soru 7

Kant’ın ilk dönemindeki (eleştiri öncesi) düşünsel yönelimleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hume’un nedensellik konusundaki fikirlerinden de etkilenerek empirizme kaymıştır.
B
Daha çok doğa felsefesi ağırlıklı bir düşünce geliştirmiştir.
C
Leibniz felsefesindeki soyut, ussal düşünme biçimine giderek daha çok yaklaşmıştır.
D
Büyük ölçüde filozof Knutzen’in etkisindedir.
E
Metafizik kavramları dahi doğa felsefesinin ilkeleri ışığında yorumlama eğilimindedir.
Soru 8

Kant’a göre organizmalar dünyasını anlamak için mutlaka başvurulması gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erek-amaç
B
Töz-ilinek
C
Neden-etki
D
Birlik-çokluk
E
Yüceltme-yozlaşma
Soru 9

Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi “yüce” kavramının özelliklerinden biri değildir?

A
izleyene estetik haz vermesi
B
Kişide olumlu sevinçten çok şaşkınlık ve korkuya sebep olması
C
Anlama yetisiyle imgelemin uyumuna dayanması
D
Bir şey güzeldir yargısı gibi belirli bir kavramı ön gerektirmemesi
E
imgelem akıl tarafından baskı altına alınması
Soru 10

Kant'a göre, anlama yetisi ile salt akıl arasında aracı bir güç olan, kuramsal doğa felsefesi ile özgürlük postülası üzerine temellendirilmiş pratik ya da ahlaksal felsefe arasındaki bağı sağlamada yardımcı olan yeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal buyruk yetisi
B
Duyarlık yetisi
C
Kiplik yetisi
D
Olumsallık yetisi
E
Yargı yetisi
Soru 11

Kant, insanlığın başlangıcına ilişkin olarak doğa durumunda insanı nasıl düşünmüştür?

A
Soyut kavram
B
Ussal hayvan
C
Ruh ve madde
D
Sonsuz irade
E
Üst insan
Soru 12

Kant’ın ahlak anlayışına göre “öyle eylemde bulun ki senin eyleminin maksimi tüm insanlar için genel geçer bir yasa olsun ” türünden bir buyruk aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A
Kategorik buyruk
B
Öğretici buyruk
C
Adalet kurucu buyruk
D
Koşullu buyruk
E
Koşulsuz buyruk
Soru 13

Kant’a göre dinin odak noktasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
insan yaşamında ahlakın gerekliliğine inanma
B
Özgürlüğün ahlaksal bir varlık olması için gerekli ön koşulu sağlama
C
insanın doğasında iyinin ve suçsuzluğun olmadığına inanma
D
Ahlakın gösterdiği ödevleri tanrısal bir buyruk olarak görmeme
E
Doğadaki bütün kötülüğün kaynağını insan olarak görme
Soru 14

Schelling’e göre felsefe tarihi boyunca, öznel ve nesnel, ideal ve reel arasındaki uygunluk sorununun çözümü yolundaki en önemli girişimler aşağıdaki hangi düşünürlerden gelmiştir?

A
Kant-Fichte
B
Spinoza-Leibniz
C
Descartes-Bodin
D
Locke-Hobbes
E
Voltaire-Hegel
Soru 15

I. Ben sadece kökensel bir yolda kendi varlığını koyar.
II. Ben’in karşısında genel olarak bir ben-olmayan vardır.
III. Ben’de bölünebilir bir Ben’e karşıt olarak bölünebilir bir ben-olmayan bulunur.
Yukarıdakilerden hangileri Fichte'nin felsefi sisteminin önermelerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Kant bir bilgi sistemi inşa etmek için ön hazırlık türünden bir çalışma ortaya koymuş ve kendisinden sonrakilere felsefi bilgi alanında sistematik bir bütünlük yakalamak ödevini miras bırakmıştı.
Buna göre bu işi ilk denemeye girişen düşünür aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A
Fichte
B
Hegel
C
Schelling
D
Reinhold
E
Schleiermacher
Soru 17

Schelling, Öznel İdealizm döneminin sonlarına doğru aşağıdakilerden hangisini mutlak varlığın nesnel belirişi olarak görmeye başlamıştır?

A
Doğa
B
insan
C
Tanrı
D
Akıl
E
Ruh
Soru 18

Fichte’ye göre felsefenin üç temel önermesinden sonuncusu aşağıdaki kategorilerden hangisine karşılık gelir?

A
Devinim kategorisi
B
Belirlenim kategorisi
C
Olgusallık kategorisi
D
Birlik kategorisi
E
Olumsuzlama kategorisi
Soru 19

Schleiermacher, “tin” ve “doğa”nm aşağıdakilerden hangisinde birleştiklerini yani özdeş olduklarını öne sürer?

A
Akıl
B
Erek
C
Evren
D
Tanrı
E
Bilim
Soru 20

Schelling’in, düşüncesinin öznel idealizm evresinde, insan bilgisinin en yüksek ve koşulsuz öğesi olarak postülalaştırdığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tin
B
idea
C
Akıl
D
Ego
E
Evren
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x