Modern Sosyoloji Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Modern Sosyoloji Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi T. Parsons’a göre A tipi kalıp değişkenlerden biridir?

A
Belirlilik
B
Yaygınlık
C
Evrensellik
D
Duygusal yansızlık
E
Bireysel yönelim
Soru 2

T. Parsons’un “denge” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumlar dengeye ulaşmak için sürekli çaba gösterirler ama kusursuz bir denge durumuna ulaşmak pratikte olanaklı değildir.
B
Sosyal sistemler her zaman bir dengeye ve istikrara ulaşma eğilimi taşırlar.
C
Özellikle çeşitli rol ve normların olduğu modern toplumda sosyal sistemin bütünleşmesini sağlayan ve bütünlüğü koruyan dengedir.
D
Denge durumuna ulaşmak için toplum, ceza mekanizmasını araç olarak kullanır.
E
Toplumsallaşma sürecinde bireyler rolleri gereği kendilerinden ne beklendiğini öğrenir ve bu beklentilere göre toplumsallaşılır.
Soru 3

İşlevselciliğe göre toplumsal sistemi meydana getiren parçaların önemi aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

A
Parçanın ne kadar süredir mevcudiyetini koruduğuna
B
Diğer parçalarla aralarında ne yoğunlukta bir ilişki olduğuna
C
Sistemin toplumsal kaç parçaya sahip dolduğuna
D
Sistemin işlevsel zorunluluklarını ne derece karşıladığına
E
Diğer sistemlerin parçalarıyla ilişki içinde olup olmadığına
Soru 4

Parsons aşağıdaki eserlerinden hangisinde Durkheim, Marshall, Pareto ve Weber gibi düşünürlerden etkilenmiş ve bu kuramcıların düşüncelerini sentezleyerek tek bir kuramda bütünleştirmeye çalışmıştır?

A
Toplumsal Eylemin Yapısı
B
Hapishanenin Doğuşu
C
John Lewis'e Cevap
D
Gelecek Uzun Sürer
E
Yaban Düşünce
Soru 5

T. Parsons’a göre sosyal sistemlerin evrimsel değişimi, dört yapısal değişimden meydana gelir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?

A
Uyum yeteneğinin artması
B
Fiziksel kaynakların tükenmesi
C
Kapsama
D
Farklılaşma
E
Değer genelleştirmesi
Soru 6

R. Merton’ın bir toplumsal olgunun olumlu işlevlerinin mi bozuk işlevlerinin mi daha ağır bastığını anlamak için geliştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık işlev
B
Disfonksiyon
C
Anomi
D
Net denge
E
Gizil işlev
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi J.C. Alexander’ın işlevselciliğe yaptığı katkılardan biridir?

A
Yapısalcı işlevselciliğin makro anlayışının içindeki etkileşimci öğeleri ayıklaması
B
Yapısal işlevselcilikteki alt sistemler kavramının artık hiçbir şekilde kullanılamayacağını göstermesi
C
Bütünleşme ve denge gibi kavramların toplumsal olasılıklar olarak görülmesi ve ampirik gerekçeleri ile kıyaslanması gerektiğini savunması
D
Yapısal işlevselciliğin kültüre fazla odaklandığını ileri sürerek başka konulara yönelinmesi gerektiğini savunması
E
Toplumsal değişmenin, uzlaşmanın ve uyumun sonucu olduğunu göstererek yapısal işlevselciliği haklı çıkarması
Soru 8

R. Merton’a göre kültürel norm ve değerler ile bunlara uymak için eylemde bulunan bireylerin sosyal olarak belirlenmiş kapasiteleri arasında bir uçurum ya da bir kopma meydana geldiğinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A
Gizil işlev
B
Anomi
C
Bozuk işlev
D
İşlevsizlik
E
Sapma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi R. Merton’a göre bilim insanlarını birbirine bağlayan temel ilkelerden biridir?

A
Araştırma sürecinde tarafsız olma
B
Bilimsel bilgiyi öznel olmayan ölçütlere göre değerlendirilme
C
Araştırmaların bulgu ve sonuçları açısından paylaşımcı olma
D
Araştırılıp sınanmış bilgiler sunarak bilimsel araştırma ürünlerine inanç ve güven sağlama
E
Araştırma sonuçlarının güvenirliği adına yöntemli şüpheciliği sürdürme
Soru 10

Merton'a göre uzaktan öğretim sisteminin, örgün eğitim sisteminin dışında kalan bireylere eğitim sağlaması ve meslek kazandırmayı amaçlaması bu kurumun hangi işlevini yansıtır?

A
Bozuk işlevini
B
Gizli işlevini
C
Açık işlevini
D
Amaçsal işlevini
E
Araçsal işlevini
Soru 11

Neil Smelser’in görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İşlevsel analiz, toplumsal gerçekliği ancak makro düzeyde incelediğinde geçerlidir.
B
Suç toplum açısından sadece olumsuz işlevlere sahip olan bir olgudur.
C
Toplumsal gerçekliğin somut olarak birbirine bağlı olan nispeten özerk analitik düzeylere ayrıştırılması gerektiğini ileri sürmüştür.
D
Toplumsal yapı toplumsal değişmeden ayrı olarak analiz edilmelidir.
E
Suç sosyolojinin inceleme alanlarından biri olmamalıdır.
Soru 12

C. Wright Mills’in Hang Gerth ile birlikte kaleme aldığı çalışmanın adı nedir?

A
Karakter ve Toplumsal Yapı
B
Sosyolojik İmgelem
C
Beyaz Yakalılar
D
İktidar Seçkinleri
E
Toplumsal Sistem
Soru 13

Toplumsal sorunlardan uzak ve sosyolojik imgelemden yoksun olduğunu düşündüğü ve adına “Grand Teori” adını verdiği büyük boy kuramları, özellikle de bu gelenekte yer alan Parsons’ın Sosyal Sistem çalışmasını katı bir şekilde eleştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. Husserl
B
L. Coser
C
R. Dahrendorf
D
H. Blumer
E
C. W. Mills
Soru 14

C. W. Mills tarafından 1953 yılında yayımlanan “Günümüz Sosyal Biliminde İki Araştırma Üslubu” adlı makalesinde açıklamaya çalıştığı araştırma yollarına verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makroskobik ve Moleküler
B
Büyük Boy ve Orta Boy
C
Mikro ve Makro
D
İdeolojik ve Teknolojik
E
Soyutlanabilir ve Somutlanabilir
Soru 15

L. Coser'e göre çatışma ilişkinin üzerine kurulduğu temel değerleri ve varsayımları sorgulamıyorsa, bu çatışma türüne ne ad verilir?

A
Grup dışı çatışma
B
Doğru çatışma
C
Yakın toplumsal çatışma
D
Olumsuz işlevsel çatışma
E
Olumlu işlevsel çatışma
Soru 16

Mills’in iktidar seçkinleri görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Seçkinlerin doğuştan seçkin bir karakterle dünyaya gelirler.
B
İktidar seçkinlerinin yönetimi doğal ve kaçınılmaz bir durumdur.
C
Kitleler üzerindeki elit takakküm katlanılması gereken bir durumdur.
D
İktidar seçkinleri analizi tüm toplumlar için genel ve tüm toplumlar için geçerlidir.
E
Büyük şirket yöneticileri, ordunun üst düzey subayları ve federal hükümetin başındakiler iktidar seçkinlerini oluşturur.
Soru 17

W.I. Thomas'a göre toplumsal etkileşim ile oluşan nesnel sonuçların birey tarafından öznel olarak değerlendirilmesine ne ad verilir?

A
Durum tanımlaması
B
Semboller bütünü
C
Kişisel eylem
D
Sisteme uyum
E
Antipatik bakış
Soru 18

Sembolik etkileşimci bakış açısının vurguladığı en önemli kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışma
B
Sınıf
C
Benlik
D
Üretim
E
İşlev
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi H. Blumer'e göre sembolik etkileşimciliğin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

A
İnsanlar nesne ve olaylara karşı, onların kendilerine ifade ettiği anlamlara göre hareket etmektedirler.
B
Anlamlar, insanların birbirleriyle olan etkileşiminden ortaya çıkmaktadır.
C
Nesneler, kendilerinde içsel olarak bir anlam taşırlar.
D
Anlamlar yorumlayıcı bir süreç içerisinde değişime uğramaktadırlar.
E
Sembolik etkileşimcilik biyolojik ve toplumsal determinizmi reddeder.
Soru 20

G. H. Mead’e göre, benliğin toplumsal gelişiminin dayandığı ikili süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşbölümü-Dayanışma
B
Bilinç-Bilinçaltı
C
İlerleme-Gerileme
D
Hazırlık-Oyun
E
Uzlaşma-Yorumlama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x