Modern Sosyoloji Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Modern Sosyoloji Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Genel Sistem Teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işlevselci yaklaşım içindeki diğer teorilerden etkilenerek şekillenmiştir.
B
ister fiziksel ister toplumsal olsun, bütün sistemler için geçerli evrensel ilkeler formüle etmeye çalışan bir teoridir.
C
Kurucuları arasında S. Simon ve A. Comte sayılabilir.
D
Bilimin tek bir mantığı olduğu fikrinden hareketle sosyal bilimleri doğa bilimlerine indirgemeye çalışan bir teoridir.
E
Bilimsel ilkelerin sadece mekanik fizik ilkelerinden oluşması gerektiğini savunur.
Soru 2

Talcott Parsons'a göre sosyal sistemlerdeki alt sistemlerin işlevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Politika - Amaca ulaşma
B
Ekonomi - Uyum sağlama
C
Sosyal Topluluklar - Bütünleşme
D
Sosyal topluluklar - Güvenlik
E
Güvenlik - Gizli kalıp koruma
Soru 3

Talcott Parsons’un görüşlerine göre aşağıdakilerin hangisinde toplumsal kontrol hiyerarşisi en önemliden başlayarak önem sırasına göre sıralanmıştır?

A
Normlar, Değerler, Yaptırımlar, Roller
B
Değerler, Normlar, Yaptırımlar, Roller
C
Normlar, Değerler, Roller, Yaptırımlar
D
Normlar, Yaptırımlar, Değerler, Roller
E
Değerler, Normlar, Roller, Yaptırımlar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yapısal işlevselciliğin genel özelliklerinden biridir?

A
Yorumlayıcı sosyoloji geleneğine dayanması
B
Temsilcileri arasında Kari Marx ve Jürgen Habermas’ın yer alması
C
insan davranışlarını toplumsal yapıların ve toplumsal çevrenin şekillendirdiği düşüncesine karşı çıkması
D
Toplumsal ilişkilerin analizinde çatışmanın önemi üzerinde durması
E
Toplumu düşünce, duygu ve inançların paylaşıldığı, genel bir görüş birliğine sahip olan bir bütün olarak görmesi
Soru 5

Talcott Parsons’un görüşlerine göre aşağıdakilerden hangisi sosyal sistemlerin evrimsel değişiminin temelinde yatan dört yapısal değişmeden biri değildir?

A
Sapma
B
Farklılaşma
C
Kapsama
D
Uyum yeteneğinin artması
E
Değer genelleştirmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yapısal işlevselci teorinin güçlendirilmesi için çatışma, öznel anlam, ve genelleştirilmiş söylem kavramlarının önemini vurgulamıştır?

A
Jeffrey Alexander
B
Kingsley Davis
C
Kai T. Erikson
D
VVİlbert Moore
E
Neil Smelser
Soru 7

Zahmetli bir eğitim sürecinden geçerek zaman, emek ve para sarf eden becerikli ve yetenekli bireylerin tabakalaşma piramidinde daha önemli yerlere geldiğini vurgulayan düşünür ya da düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erikson
B
Alexander ve Luhman
C
Smelser
D
Davis ve Moore
E
Radcliffe ve Brown
Soru 8

R. Merton’a göre anomi durumundaki bireylerin en yaygın şekilde başvurdukları adaptasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuralcı olma
B
Yenilik getirme
C
Uyum sağlama
D
Vazgeçme
E
Başkaldırma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işlevselciliğe ilk olarak R. Merton’un yaptığı katkılardan biridir?

A
Anomi kavramını ilk olarak kullanan sosyolog olması
B
Toplumu parçalardan oluşan bir bütün olarak görmesi
C
Toplumdaki ekonomi, politika gibi alt sistemlerin işlevsel analizini yapması
D
Toplumsal yapıların parçalarının tamamının olumsuz işlevlere sahip olduğunu ileri sürmesi
E
Toplumsal yapıdaki bazı parçaların sistem açısından disfonksyonel olabileceğini ileri sürmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Püritenler ile ilgili çalışmalar yürüterek beklenen davranışların sınırlarının nasıl değiştiğini ortaya koymuştur?

A
Kai T. Erikson
B
Kingsley Davis
C
Neil Smelser
D
VVİlbert Moore
E
Niklas Luhmann
Soru 11

Toplumsal yaşamda anlaşmazlıklara ve uzlaşmazlıklara dikkat çekerek işlevselciliğe yoğun eleştiriler getiren makro düzeydeki yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organizmacı yaklaşım
B
Çatışmacı yaklaşım
C
Sembolik etkileşim
D
Fenomenoloji
E
Postmodernizm
Soru 12

C. VVright Mills’in çalışmalarında harmanlamaya çalıştığı iki araştırma yoluna verdiği ad aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Soyut ve Somut
B
Makroskobik ve Moleküler
C
Moleküler ve Ampirizm
D
Makroskobik ve Orta Boy
E
Büyük Boy ve Orta Boy
Soru 13

C. VVright Mills’e göre aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalıların özelliklerinden biridir?

A
Prestijleri ve gelirleri artmaktadır.
B
Kendilerini ücretli çalışan işçilerden üstün görmektedirler
C
Beyaz yakalılar toplumu kitle toplumundan kamu toplumuna dönüştürmektedir.
D
Büyük şirketlerin yöneticilerinden oluşmaktadırlar.
E
Tarihe öncülük etmektedirler.
Soru 14

C. VVright Mills ampirizmi bilimle eşitleyip kantitatif araştırma tekniklerini fetişleştiren diğer sosyologların çalışmalarını tanımlamak için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

A
Büyük boy kuramı
B
Orta boy kuramı
C
Soyutlanmış deneyimcilik
D
Makro ölçekli yaklaşım
E
Grand teori
Soru 15

Levvis Coser’in görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sıkıca kaynaşmış gruplarda çatışmayı bastırma eğilimi güçlüdür.
B
Çatışma toplumsal ilişkilerde dengeleyici bir role sahiptir.
C
Çatışmanın ortaya çıkmaması yapının istikralı olduğu anlamına gelmez.
D
ilişkilerin yakınlık derecesi arttıkça çatışmanın yoğunluğu azalır.
E
Dış gruplarla çatışma her zaman güçlendirici etki yaratmayabilir.
Soru 16

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sembolik etkileşimciliğin temel varsayımları ile örtüşmektedir?

A
Araştırmacının kendini aktörün yerine koyarak bakmasına gerek yoktur.
B
Bireyler nesne ve olaylara nesnel anlamları temelinde tepki vermektedirler.
C
insanlar doğduklarında zihin ve benlik sahibidirler.
D
Sembollerin nesne ve olaylara yükledikleri anlamlar değişmez.
E
Zihin işlevsel ve iradesi olan bir süreçtir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimin gelişimine katkıda bulunmamıştır?

A
Charles Horton Cooley
B
G. Herbert Mead
C
VVİlliam Isaac Thomas
D
Neil Smelser
E
Herbert Blumer
Soru 18

Toplumsal aktörlerin, toplumsallaşma sürecinin sonraki aşamalarında yeni roller almalarına ne ad verilir?

A
Yetişkinlerin toplumsallaşması
B
Öz bilincin geliştirilmesi
C
Çocukların büyütülmesi
D
Evliliğin kurumsallaşması
E
Eylemlerin planlanması
Soru 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi Levvis Coser’e ait değildir?

A
Sanayi Toplumunda Sınıf ve Sınıf çatışması
B
Açgözlü Kurumlar
C
Toplumsal Çatışmanın işlevleri
D
Çatışma ve Uzlaşma
E
Sosyolojik Düşüncenin Ustaları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi G. H. Mead’e göre, zihinsel mekanizmanın insana sağladığı yeteneklerden biri değildir?

A
Davranışları amaçlarına uygun hale getirme
B
Semboller aracılığıyla iletişim kurabilme
C
Kendisine ve çevresine yabancılaşma
D
Başkalarına nasıl göründüğünü tasarlayabilme
E
Bilinçli olarak plan yapabilme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x