Modern Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Modern Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumun uygun gördüğü kurumsallaşmış araçların meşru olarak kabul edildiği ancak bu araçlarla toplumun koyduğu hedeflere ulaşmanın mümkün görünmediği durumlarda hedeflerin değiştirildiği, daraltıldığı ve daha küçük hedeflerin benimsendiği adaptasyon türü R. Merton’a göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuralcı olma
B
Yenilik getirme
C
Vazgeçme
D
Başkaldırma
E
Uyum sağlama
Soru 2

Toplumda işsizlik sorununun kişisel değil toplumsal bir sorun olduğunu, bu nedenle çözümü için de kişisel olanak ve beceriler üzerinde durmanın yeterli olmayacağını anlatan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyolojik imgelem
B
Çatışmak Yapısalcılık
C
Pozitivist Gelenek
D
Konsensüs Teorisi
E
Yapısal işlevselcilik
Soru 3

Yeni-işlevselciliğin gelişimine katkıda bulunan ve T. Parsons’ın kuramını durumsallığı, yani koşullara bağlı olarak değişebilirliği kabul etmemekle eleştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Merton
B
N. Luhmann
C
W. Moore
D
K. Davis
E
E. Durkheim
Soru 4

Mills’in iktidar seçkinleri görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Seçkinler doğuştan seçkin bir karakterle dünyaya gelirler.
B
iktidar seçkinleri analizi tüm toplumlar için genel ve tüm toplumlar için geçerlidir.
C
iktidar seçkinlerinin yönetimi doğal ve kaçınılmaz bir durumdur.
D
Büyük şirket yöneticileri, ordunun üst düzey subayları ve federal hükümetin başındakiler iktidar seçkinlerini oluşturur.
E
Kitleler üzerindeki elit takakküm katlanılması gereken bir durumdur.
Soru 5

Az gelişmiş toplumların geri kalmış olmalarının nedenini, bu toplumların kapitalist Batı toplumları ile olan eşitsiz gelişme ilişkilerine bağlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernleşme
B
işlevselcilik
C
Postmodernite
D
Bağımlılık
E
Yapısalcılık
Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi G. H. Mead’ın benlik teorisi ile bağdaşmaz?

A
Benlik bilinci, bireye ömür boyu diğerlerine bağımlı bir yaşam sunar.
B
Benlik bilincinin oluşumu, insan olmanın temel bir parçasıdır.
C
Benlik, bireyin davranışlarının temelini oluştur.
D
Birey, ancak benlik kazandıktan sonra kendi rolünü alabilir.
E
Dilin öğrenilmesi, benliğin farkına varılmasında çok önemlidir.
Soru 7

Fenomenoloji kavramını ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?

A
E. Husserl
B
A. Schutz
C
G. W. F. Hegel
D
M.Weber
E
G. H. Mead
Soru 8

Fenomenoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplum insan öznelliğinin ötesinde, dışarıda keşfedilmeyi bekleyen, kendi kendine var olan bir şey değildir.
B
Kavramlar, insanların belli durumları tanımlamak amacıyla onları anlamlandırmalarından, yani insanların yarattığı anlamlardan ibarettir.
C
Fenomen kavramının anlamı duyularımızla algılayamadığımız şeylerdir.
D
Aynı eylem veya durum birçok farklı şekillerde yorumlanıp anlamlandırılabilir.
E
Fiziksel dünya herkes için aynı anlamı taşıyan, bireylerden bağımsız bir gerçekliğe sahip değildir.
Soru 9

Yüz yüze, yakın ve samimi ilişkilerin bulunduğu, kendi davranış normlarına sahip gruba ne ad verilir?

A
Sembolik grup
B
Birincil grup
C
Rol grubu
D
Bilinç grubu
E
ikincil grup
Soru 10

A. Schutz’a göre aşağıdakilerden hangisi “biz” ilişkisinin özelliklerinden biridir?

A
Toplumsal açıdan öncüllerimiz ve ardıllarımızla kurduğumuz ilişki türü olması
B
Anonim ve nispeten kişisel olmayan bir ilişki biçimi olması
C
Bu ilişkilerde elde edilen bilgilerin toplumsal dünyaya genellenebilir nitelikle olmaları
D
“Onlar” ilişkisine dönüşebilmesi
E
insanların karşılarındaki insanla toplumsal rolleri üzerinden ilişki kurdukları ilişki biçimi olması
Soru 11

Etnometodoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dışarıda bir yerde duran, bireylerin eylem ve etkinliklerinden bağımsız bir şekilde var olan bir toplumsal gerçeklik anlayışını reddeder.
B
Makro ya da mikro yapılar ile ilgilenmez.
C
Gündelik yaşamın örtülü kuralları ve planlı bir doğası olduğunu kabul etmez.
D
Gerçekte bir toplumsal düzen yoktur, toplumun üyeleri bir düzen algıladıkları için düzen varmış gibi görünür.
E
insanların içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak, hatta yaratmak için kullandıkları temel aracın dil ve konuşma etkinliği olduğunu savunur.
Soru 12

Frankfurt Okulunun tarihsel gelişimi içerisinde çalışma alanının tarih ve ekonomiden çok felsefeye kaydığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci dönem (1923-1933)
B
ikinci dönem (1933-1950)
C
Üçüncü dönem (1950-1970)
D
Dördüncü dönem (1970-1986)
E
Beşinci dönem (1986-2016)
Soru 13

Aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisi 1978’de yaptığı çalışma ile toplumsal ilişkilerdeki güç ve statünün vücut kimyasını nasıl etkilediğini incelemiştir?

A
Zimmerman
B
Schutz
C
Kemper
D
Sacks
E
Luckman
Soru 14

(I) Frankfurt Okulu'nun başına geçtikten sonra okulun ilgi alanı büyük ölçüde felsefeye kayar. (II) Felsefesi temelde pozitivizm ve ampirizmin eleştirisine dayanır. (III) Ona göre pozitivizm insan varlığına mekanik bir belirlenimcilik şeması içinde yaklaşır. (IV) Pozitivizm öz ve görünüş arasında bir ayrım yapmaz. (V) Pozitivizm olgu ve değer arasında hiç bir ayrım koymayarak bilgiyi insan istemi ile birleştirir.
Yukarıdaki paragrafta Max Horkheimer ve savunduğu fikirler ile ilgili verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 15

Frankfurt okulu temsilcilerine göre Aydınlanmanın bilim ve ilerleme arasında kurduğu ilişki aşağıdakilerden hangisini güçlendirmiştir?

A
Özerklik
B
Demokrasi
C
Mutluluk
D
Araçsal rasyonalite
E
Karşılıklılık
Soru 16

Adorno'nun, Hegel’in “Diyalektik” yaklaşımındaki olumsuzlama düşüncesi yerine öne sürdüğü kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Negatif Diyalektik
B
Pozitif Diyalektik
C
Minima Moralia
D
Tözsel Diyalektik
E
Aydınlanmanın Diyalektiği
Soru 17

Gündelik yaşam öznel ifadelerle kurulduğu halde sosyolojinin gündelik yaşamı incelerken nesnel ifadeler kullanmaya çalıştığını, bu nedenle sosyolojinin bilimsel rasyonelliğe ulaşmaya çalışırken gündelik yaşamın rasyonelliğinden uzaklaştığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Cicourel
B
H. Sacks
C
M. Lynch
D
E. Schegloff
E
H. Garfinkel
Soru 18

1970’lerde kadın ve doğa arasındaki ilişkiler konusunda giderek artan bir bilinçle kurulmuş, kadın ve doğanın birlikte özgürleştirilebileceği fikri üzerinde temellenmiş yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekofeminizm
B
Siyah Feminizm
C
Üçüncü Dalga Feminizm
D
Postmodern Feminizm,
E
Queer Feminizm
Soru 19

Varoluşçu feminizm temel olarak kadınların ikincil konumunu varoluşçuluk üzerinden açıklayan aşağıdaki düşünürlerden hangisinin düşüncelerinden doğan ve daha sonra farklı yaklaşımlarla zenginleşmiş olan bir feminist teoridir?

A
Simone De Beauvoir
B
Nancy Chodorovv
C
Shulamith Firestone
D
Margaret Benston
E
Lise Vogel
Soru 20

1960’ların sonunda ortaya çıkan, oy hakkının ve fırsat eşitliğinin eşitlik sağlamakta yetersiz kaldığını gören, ataerkil toplumun baskısından kurtuluş yolunu arayan feminist teoriye ne ad verilir?

A
Birinci Dalga Feminizm
B
ikinci Dalga Feminizm
C
Üçüncü Dalga Feminizim
D
Varoluşçu Feminizm
E
Psikanalitik Feminizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x