Modern Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Modern Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

T. Parsons’a göre toplumsal kontrol hiyerarşisi içinde en üstte yer alan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roller
B
Normlar
C
Değerler
D
Yaptırımlar
E
Hukuk
Soru 2

“Modern bilimin herhangi bir toplumsal işleve sahip olmadığı dönemde gelişmemiş olduğunu ancak bir işleve sahip olduğunda geliştiğini vurgulayarak modern bilimin temel işlevinin kapitalist toplumun endüstriyel ihtiyaçlarını karşılamak” olduğunu belirten sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jeffrey Alexander
B
Robert K. Merton
C
Kingsley Davis
D
Kai Erikson
E
Neil Smelser
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Püritenler ile ilgili çalışmalar yürüterek beklenen davranışların sınırlarının nasıl değiştiğini ortaya koymuştur?

A
Kingsley Davis
B
Niklas Luhmann
C
Kai T. Erikson
D
VVİlbert Moore
E
Neil Smelser
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi T. Parsons’a göre B tipi kalıp değişkenlerden biridir?

A
Duygusallık
B
Yaygınlık
C
Kolektif yönelim
D
Evrensellik
E
Nitelik
Soru 5

“Sempatetik içe bakış” yöntemini geliştiren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. H. Cooley
B
M. VVeber
C
E. Durkheim
D
W. I. Thomas
E
H. Blumer
Soru 6

L. Coser'e göre çatışma ilişkinin üzerine kurulduğu temel değerleri ve varsayımları sorgulamıyorsa, bu çatışma türüne ne ad verilir?

A
Olumsuz işlevsel çatışma
B
Yakın toplumsal çatışma
C
Grup dışı çatışma
D
Olumlu işlevsel çatışma
E
Doğru çatışma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi H. Blumer'e göre sembolik etkileşimciliğin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

A
Anlamlar yorumlayıcı bir süreç içerisinde değişime uğramaktadırlar.
B
Sembolik etkileşimcilik biyolojik ve toplumsal determinizmi reddeder.
C
Nesneler, kendilerinde içsel olarak bir anlam taşırlar.
D
insanlar nesne ve olaylara karşı, onların kendilerine ifade ettiği anlamlara göre hareket etmektedirler.
E
Anlamlar, insanların birbirleriyle olan etkileşiminden ortaya çıkmaktadır.
Soru 8

C. Wright Mills’e göre aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalıların özelliklerinden biridir?

A
Kendilerini ücretli çalışan işçilerden üstün görmektedirler
B
Beyaz yakalılar toplumu kitle toplumundan kamu toplumuna dönüştürmektedir.
C
Prestijleri ve gelirleri artmaktadır.
D
Büyük şirketlerin yöneticilerinden oluşmaktadırlar.
E
Tarihe öncülük etmektedirler.
Soru 9

Dahrendorf’a göre yarı gruplar ya da potansiyel gruplar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Maddi nitelikte olmayan çıkarlarla
B
Siyasal çıkarlarla
C
Gizli çıkarlarla
D
Açık çıkarlarla
E
Maddi çıkarlarla
Soru 10

Güdü'yü amacıyla ve çünkü güdüsü olmak üzere ikiye ayıran, ilkinde eylemin amaç açısından açıklandığını, İkincisinde ise amacın bireyin geçmiş deneyimleri açısından açıklandığını savunan sosyolog kimdir?

A
R. Merton
B
T. Parsons
C
E. Durkheim
D
K. Marx
E
A. Schutz
Soru 11

Bir psikiyatri deneyi yaparak deneye katılanların karşılarında bir danışman olmadığı halde varmış gibi davrandıklarını gösteren ve böylece belgeleme yöntemini kullanarak nasıl bir düzen görüntüsü oluşturduklarını ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
H. Garfinkel
B
E. Schegloff
C
H. Sacks
D
A. Cicourel
E
M. Lynch
Soru 12

Bir laboratuvarda araştırmacı etkinliklerinin nasıl bilimsel etkinlikler olarak gerçekleştiğini bilimin gerçeklerinin araştırmacıların gündelik yaşam etkinlikleri aracılığıyla nasıl toplumsal olarak oluşturulduğunu ortaya koymaya çalışan araştırmacı kimdir?

A
Kai Erikson
B
Peter L. Berger
C
Thomas Luckmann
D
Jeffrey Alexander
E
Michael Lynch
Soru 13

Marksizmle ilişkisi dikkate alındığında Frankfurt Okulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Frankfurt Okulu kuramcıları kendilerini Marksist olarak değerlendirmemişlerdir.
B
Kapitalizmi eleştirdikleri gibi Sovyet Sosyalizmini de, Faşizmi eleştirdikleri gibi Stalinizmi de eleştirmişlerdir.
C
Marksizmin içinde doğup geliştiği modernizmle bağlantılarını da ayrıca sorgulamışlardır.
D
Marksizmin ortodoks yorumuna önemli bir meydan okuma gerçekleştirmişlerdir.
E
Frankfurt Okulu, klasik marksizme eleştirel bir yorum getirmeye çalışmıştır.
Soru 14

A Schutz’a göre “sen” yönelimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Onlar ilişkisinin bir parçasıdır.
B
Birçok açıdan Cooley’in “birincil ilişkiler” olarak adlandırdığı ilişkilere benzer.
C
Kişisel olmayan ilişkilerde görülür.
D
insanların karşılarındaki insanın bir olguya atfettikleri öznel anlamı tam olarak anlayabilecekleri tek ilişki biçimidir.
E
Yüz yüze olmayan ilişkiler gerektirir.
Soru 15

Kültür endüstrisinin ana dili, üslubu ya da yaşam iksiri Adorno ve Horkheimer'e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet sansürü
B
Kitle iletişim araçları
C
Dağıtım teknikleri
D
Tüketici talepleri
E
Reklam
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu kuramcılarından Eric Fromm’un eserlerinden biridir?

A
Son Bakışta Aşk
B
Özgürlükten Kaçış
C
Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum
D
Otoriter Kişilik
E
Tek Boyutlu insan
Soru 17

Varoluşçu feminizm temel olarak kadınların ikincil konumunu varoluşçuluk üzerinden açıklayan aşağıdaki düşünürlerden hangisinin düşüncelerinden doğan ve daha sonra farklı yaklaşımlarla zenginleşmiş olan bir feminist teoridir?

A
Margaret Benston
B
Nancy Chodorow
C
Shulamith Firestone
D
Simone De Beauvoir
E
Lise Vogel
Soru 18

1970’lerde kadın ve doğa arasındaki ilişkiler konusunda giderek artan bir bilinçle kurulmuş, kadın ve doğanın birlikte özgürleştirilebileceği fikri üzerinde temellenmiş yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyah Feminizm
B
Postmodern Feminizm,
C
Üçüncü Dalga Feminizm
D
Queer Feminizm
E
Ekofeminizm
Soru 19

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi insan eyleminin nedensel bir açıklamasının yapılamayacağını, bu eyleme ilişkin genel yasaların ortaya konamayacağını savunur?

A
Marksizm
B
Yapısal işlevselcilik
C
Fenomenoloji
D
Toplumsal eylem yaklaşımı
E
Çatışmacı yaklaşımlar
Soru 20

Özgürlük ve aşk gibi hiçbir fiziksel varlığı olmayan ve varlığı tamamen insanlara bağlı olan gerçekler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesnel gerçekler
B
Kurumsal gerçekler
C
Toplumsal gerçekler
D
Sembolik gerçekler
E
Kaba gerçekler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x