Moders Felsefe 1 2015-2016 Vize Sınavı

Moders Felsefe 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi modern çağı ve modern felsefeyi ayrımlaştıran niteliklerden biri değildir?

A
Tanrısal ve dinsel nitelikli kavram ve nosyonların bir tarafa bırakılması
B
Tanrısal öznenin düşüncedeki egemenliğini yitirmesi
C
insan bireyinin düşünen ve eyleyen bir özne olarak tarih sahnesine çıkması
D
Duyuların reddedilmesi ve tamamen akladayalı yeni bir doğa biliminin kurulması
E
Dünyanın, özgür aklın yol göstericiliğinde yeniden keşfedilmeye çalışılması
Soru 2

Montaigne’e göre kuşkuculuk en temel anlamıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davranış ve eyleme kuralı
B
Yaşama karşı olumlayıcı bir tutum
C
Mutluluk reçetesi
D
Yaşama karşı bir beklentisizlik durumu
E
Kötümserlik
Soru 3

Mirándola hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hermetisizm, Kabala ve Talmud gibi dinsel kaynakların bilinmesi gerektiğine inanarak görüşlerine mistik bir boyut kazandırmıştır.
B
Farklı terimlerle aynı kavramları ifade ettiklerine inandığı için Platoncu ve Aristotelesçi düşünme biçimlerini uzlaştırmaya çalışmıştır.
C
insanı Tanrı’nın bu dünyadaki benzeri olarak görerek bir makrokosmos-mikrokosmos öğretisi ortaya koymuştur.
D
Şiddetli bir anti hümanist olan Savonarola’nın görüşleriyle yaşamı boyunca çetin biçimde mücadele etmiştir.
E
Birçok farklı kaynaktan etkilenmiş olsa da tezlerinde Yeni Platoncu çizgiler ağırlık kazanmıştır.
Soru 4

Thomas More’a göre ideal devletin temel ülküsü olan “sosyal adalet” ve “eşitlik” ilkesine yönelik en büyük tehdit aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kölelik
B
Evlilik kurumu
C
Kilise
D
Dinsel hoşgörüsüzlük
E
Özel mülkiyet
Soru 5

Rönesans döneminde halk egemenliği düşüncesine kesin formunu kazandıran ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niccolo Machiavelli
B
Johannes Althusius
C
Jean Bodin
D
Hugo Grotius
E
Francis Bacon
Soru 6

“Modern Felsefe” ifadesi spesifik anlamıyla ele alındığında aşağıdakilerden hangisi 17 . ve 18. yüzyılların başlıca felsefi yaklaşımlarından biridir?

A
Pragmatizm
B
Hümanizm
C
Varoluşçuluk
D
Rasyonalizm
E
idealizm
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Descartes’in törebilimini dayandırdığı pratik ilkelerden biri değildir?

A
Ulusun yasalarına, törelerine, dinsel inançlarına boyun eğ.
B
Yaşamın içinde kendi bildiğin ve inandığın doğruları herşeyin üzerinde tut.
C
Kanılarına bağlı kal ve seçtiğin eylem yolunda kararlı ol.
D
Kendini ve tutkularını çevrene ve talihine uyarla.
E
Senin için en iyi olacak yaşam uğraşını dikkatle seç.
Soru 8

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Bernardinus Telesius’a ait değildir?

A
Madde evrenin en başından itibaren bilinçli bir yapıdır.
B
Doğru bilgi duyu algıları üzerine kurulur.
C
Ruh maddi bir yapı sergiler.
D
insan salt ussal işlemlerle doğruya ulaşabilir.
E
Tüm varoluş madde ve güç ilkeleri üzerine temellenmiştir.
Soru 9

Yaptığı gözlemler sonucu, özellikle güneş sistemi içinde, yalın geometrik oranlar bulunduğunu göstermekle gök cisimlerinin düzenlenişinin genel yapısını da keşfettiğine inanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Kepler
B
N. Copernicus
C
G. Galilei
D
F. Bacon
E
G. Bruno
Soru 10

Bacon’a göre birtakım felsefe sistemlerinden ya da kuramlarından gereğinden fazla etkilenerek dünyayı tamamen bu felsefi sistemlerin ve kuramların bakış açısıyla yorumlayan bir kişi aşağıdaki zihin putlarından hangisinin etkisi altına girmiş olur?

A
Gözlem Putları
B
Tiyatro Putları
C
Mağara Putları
D
Çarşı-Pazar Putları
E
Soy Putları
Soru 11

Descartes’in “sezgisel doğruluk” anlayışı hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
“Ben düşünüyorum” ya da “ben varım” türünden ifadeler sezgisel doğruluk taşırlar.
B
Bir şeyin sezgisel bir doğruluk olabilmesi için zihin tarafından hiçbir kuşkuya yer bırakmayan bir açıklık ve seçiklikle anlaşılması gerekir.
C
Bir şeye eşit olan iki şey birbirine de eşittir türünden bir ifade sezgisel doğruluk olamaz çünkü zihin bu doğruyu elde etmek için bir zihinsel işlem gerçekleştirir.
D
Matematikteki aksiyom ve postülalar doğruluğu sezgisel olarak bilinen doğruluklardır.
E
Bir doğruluktan bir başka doğruluğa aracısız ve ani olarak geçebiliyorsak bu türden doğruluklar da sezgisel doğruluk olurlar.
Soru 12

Modern bilimin kuruluşu bakımından Copernicus ve Keplerin açtığı yolda ilerlemiş, çağdaş gökbilim dinamiğinin, gerekse mekanik fiziğin temellerini atan ve aynı zamanda doğadakidevinimin her türüne ilişkin yasaları formüle den bu nedenlede mekanik fiziğin babası sayılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
T. Sorell
B
D. Garber
C
J. Kepler
D
F. Bacon
E
G. Galilei
Soru 13

Paracelsus'a göre her varlık türünün kendine özgü bir ruhu olsada evrenin bir bütün olarak ruhu vardır. Ona göre bu ruh aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geister
B
Conatus
C
Vulcanus
D
Extanse
E
Modus
Soru 14

Spinoza’ya göre , kendiliğinden var olan, kendi kendisiyle kavranan, kavramı başka birşeyin kavramına bağlı olmayan şeye ne ad verilir?

A
Töz
B
Düşünce
C
Uzam
D
Tanrı
E
Ruh
Soru 15

Spinoza'ya göre insanların hayatta kalma çabasına ne ad verilir?

A
Devinim
B
Tabula Rasa
C
Monad
D
Özveri
E
Conatus
Soru 16

Leibniz’e göre aşağıdakilerden hangisi “herhangi bir algının, içsel durumun bilincinde olma ya da onu düşünme” anlamına gelir?

A
Tamduyum
B
Tamalgı
C
Sezgi
D
idrak
E
irade
Soru 17

Malebranche’e göre aşağıdakilerden hangisi duyumu meydana getiren öğelerden biri değildir?

A
Nesnelerin eylemleri
B
Ruhta oluşan algı
C
Ruhla beden arasındaki paralellik
D
Ruhun ortaya koyduğu yargı
E
Bedendeki duyusal düzenek
Soru 18

Malebranche’a göre öncesiz sonrasız doğrulukların bilgisi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

A
Tanrıda görüş
B
Salt bilinçlilik
C
Zihinsel analoji
D
Deneyim ve algı
E
Dış dünyanın nesnel bilgisi
Soru 19

Ruh, hiçbir gerçek ilişki içinde olmadığı madde dünyasından birşey ummamalı, kendisini bütünüyle Tanrı'ya ve akla adayarak yaşamalıdır; görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerne hangisidir?

A
R. Scruton
B
J. Bennett
C
N. Malebranche
D
A. Geulincx
E
B. D.Sİpinoza
Soru 20

Leibniz’in monadları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Biçimleri yoktur.
B
Kapalı bir birliktir.
C
Uzamlıdırlar.
D
Tinseldirler.
E
Yalın tözlerdir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x