Moders Felsefe 1 2016-2017 Vize Sınavı

Moders Felsefe 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Modern” sözcüğünün kökeninde yer alan sözcüklerinden biri olan “modus” sözcüğünün başlıca anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Son zamanlar
B
Giyimler ve tutumlarda en son tarz
C
Tarz, kip
D
içinde bulunulan zaman
E
En son tarzlarla yapmak ve yapmayı sürdürmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Dante’nin siyasi görüşlerini yansıtan Monarchia isimli eserin ana savlarından biri değildir?

A
Evrensel bir monarşi idaresi kurulması zorunludur.
B
Dünyevi değil kutsal bir egemenlik tesis edilmelidir.
C
imparator daima papadan üstündür.
D
Siyasetin nihai amacı evrensel barıştır.
E
Kilisenin ödevi evrensel barışa giden yolda yol göstericiliktir.
Soru 3

Thomas More’un ütopyasında aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A
Kölelik
B
Para
C
Boşanma
D
Dinsizlik
E
Savaş
Soru 4

Ortaçağın içe dönüklük tutumu ile Rönesansın dışa dönüklüğünü harmanlayan ve dış dünyanın ve insan ruhunun aynı anda keşfedilmesi amacına yönelen ünlü İtalyan hümanisti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boccacio
B
Erasmus
C
Dante
D
Petrarca
E
Mirandola
Soru 5

Jean Bodin hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Papalık idaresine karşı ulus devlet fikrini savunur.
B
Devletin kaynağının Tanrı değil, aile olduğunu söyler.
C
Kralın özel mülkler üzerinde herhangi bir hükmü olmadığını iddia eder.
D
Egemenliğin bölünemeyeceğini ve bu yüzden karma rejimler olamayacağını söyler.
E
Hıristiyanlığa karşı doğal dini destekleyerek laikliğe karşı çıkar.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi modern çağı ve modern felsefeyi ayrımlaştıran niteliklerden biri değildir?

A
Tanrısal öznenin düşüncedeki egemenliğini yitirmesi
B
insan bireyinin düşünen ve eyleyen bir özne olarak tarih sahnesine çıkması
C
Duyuların reddedilmesi ve tamamen akladayalı yeni bir doğa biliminin kurulması
D
Dünyanın, özgür aklın yol göstericiliğinde yeniden keşfedilmeye çalışılması
E
Tanrısal ve dinsel nitelikli kavram ve nosyonların bir tarafa bırakılması
Soru 7

Bernardinus Telesius’a göre “ruh” hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Organizmanın parçalarını bir arada tutup devinimi başlatır.
B
içinde ısı barındıran bir yapıdır.
C
Beyinde yoğunlaşarak tüm vücuda yayılmıştır.
D
Maddesel koşullardan etkilenebilir.
E
Maddeden bütünüyle farklı bir kumaştan yapılmıştır.
Soru 8

Descartes'e göre, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye gereksinim duymayan şeye ne ad verilir?

A
Soy
B
Devinim
C
imge
D
Töz
E
Uzam
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Bacon'a göre, bilim insanlarının doğa üzerinde araştırmalara girişmeden önce zihinlerinde temizlik yapmaları gereken putlardan biri değildir?

A
Sayı putları
B
Tiyatro putları
C
Soy putları
D
Mağara putları
E
Çarşı-pazar putları
Soru 10

Nicolaus Cusanus’a göre insanın öğrenilmiş bilgisizlik denen duruma erişebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin farkına varması gerekir?

A
Aklın, bilgilerimizi bir birlik altında toplamaya yetili olmadığı gerçeği
B
Evrenin özünde eksik ve karmaşık bir yapı olduğu gerçeği
C
Ahlaksal eylemenin bireyler ve toplumlar için imkansız ve gereksiz olduğu gerçeği
D
Aklın evrensel hakikatleri kavramaya tam donanımlı bir gereç olduğu gerçeği
E
Evrenin daima insanın ötesinde duracak olan, tanrısal gerçekliklerden bağımsız ezeli ve ebedi bir yapı olduğu gerçeği
Soru 11

Descartes’in “sezgisel doğruluk” anlayışı hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Matematikteki aksiyom ve postülalar doğruluğu sezgisel olarak bilinen doğruluklardır.
B
Bir şeye eşit olan iki şey birbirine de eşittir türünden bir ifade sezgisel doğruluk olamaz çünkü zihin bu doğruyu elde etmek için bir zihinsel işlem gerçekleştirir.
C
Bir doğruluktan bir başka doğruluğa aracısız ve ani olarak geçebiliyorsak bu türden doğruluklar da sezgisel doğruluk olurlar.
D
“Ben düşünüyorum” ya da “ben varım” türünden ifadeler sezgisel doğruluk taşırlar.
E
Bir şeyin sezgisel bir doğruluk olabilmesi için zihin tarafından hiçbir kuşkuya yer bırakmayan bir açıklık ve seçiklikle anlaşılması gerekir.
Soru 12

Mutlak yetkinlik mutlak varlığa has olsa da işinin gerektirdiği ödevleri yapan her insan ahlaksal yetkinliğe erişebilir.
Yukarıdaki görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bernardinus Telesius
B
Johannes Kepler
C
Giordano Bruno
D
Nicolaus Cusanus
E
Petrus Pomponatius
Soru 13

Doğalaştıran doğa (natura naturans)-doğalaştırılmış doğa (natura naturata) ayrımı aşağıdaki Rönesans düşünürlerinden hangisine aittir?

A
Bernardinus Telesius
B
Nicolaus Cusanus
C
Nicolaus Copernicus
D
Paracelsus
E
Giordano Bruno
Soru 14

Güvenilir bilgiye götüren biricik yöntem matematik yapıda olmalıdır; çünkü matematikteki bilgiler tüm kurucu öğelerinin birbirine uygun olduğu, mutlak doğruluk değeri taşıyan bilgilerdir. Matematikte her şey kesin, net ve açıktır.
Yukarıda verilen güvenilir bilgi hakkındaki görüşe sahip olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geulincx
B
Bennett
C
Hobbes
D
Leibniz
E
Locke
Soru 15

Spinoza’nın düşüncelerinde önemli bir rolü olan çifte görünüm kuramı, aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmek adına ortaya atılmıştır?

A
Tanrı-evren ilişkisi sorunu
B
Zihin-beden ilişkisi sorunu
C
Bireysellik-toplumsallık ilişkisi sorunu
D
Kral ile Tanrı arasındaki siyasi erk paylaşımı sorunu
E
Bilgi-inanç ilişkisi sorunu
Soru 16

Leibniz’e göre aşağıdakilerden hangisi olumsaldır?

A
A-olanın A-olmayan olamaması
B
Tüm bekârların evlenmemiş kişiler olması
C
Eşkenar dörtgenin bir dörtgen olması
D
Dörtgenin dörtkenarı olan bir şekil olması
E
Kedilerin miyavlaması
Soru 17

Leibniz’in ikincil madde dediği şey aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Dünya
B
Töz
C
Cisim
D
Ruh
E
Monad
Soru 18

Malebranche'e göre gerçekliğe ulaşma yolunda bizi yanıltan temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A
istencimizle acele karar vermek
B
Tamamen kendimizi tanrıya adamak
C
Ruh ile beden arasında paralellik kurmak
D
Ruh ile maddeyi sonsuz töz olarak ele almak
E
Zihnimizde bulunan yanlışlıkları sonsuz doğruluklara ulaştırmak
Soru 19

Ruhtaki isteme ile bedendeki devinim arasındaki ilişkinin Tanrı tarafından kurulduğu ve Tanrı’nın tek gerçek neden olduğu görüşüne dayanan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vesilecilik
B
Maddecilik
C
Benzerlik
D
Özgünlük
E
Conatus
Soru 20

Spinoza’nın düşüncesinde önemli bir yeri olan conatus kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Tanrı’nın bilgiye dayalı sevgisi
B
insansal düzeydeki cehalet durumu
C
insan doğasında var olan hayatta kalma çabası
D
Tanrı’nın tam bilgisinin sonsuzluk kipliği altında kavranışı
E
Tanrı’nın sonsuz sayıdaki sıfatlarından her biri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x