Moders Felsefe 1 2018-2019 Vize Sınavı

Moders Felsefe 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Erasmus’un övgüye değer bulduğu delilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özünde aşk bulunan delilik
B
Gerçek akıl yoksunluğu ile beliren biyolojik delilik
C
imanın yalınlığı ile özdeş olan delilik
D
Rahiplerin deliliği
E
Pür akıl yoluyla beliren delilik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi modern çağı ve modern felsefeyi ayrımlaştıran niteliklerden biri değildir?

A
Duyuların reddedilmesi ve tamamen akla dayalı yeni bir doğa biliminin kurulması
B
Tanrısal ve dinsel nitelikli kavram ve nosyonların bir tarafa bırakılması
C
Dünyanın, özgür aklın yol göstericiliğinde yeniden keşfedilmeye çalışılması
D
insan bireyinin düşünen ve eyleyen bir özne olarak tarih sahnesine çıkması
E
Tanrısal öznenin düşüncedeki egemenliğini yitirmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Dante’nin siyasi görüşlerini yansıtan Monarchia isimli eserin ana savlarından biri değildir?

A
Siyasetin nihai amacı evrensel barıştır.
B
Evrensel bir monarşi idaresi kurulması zorunludur.
C
imparator daima papadan üstündür.
D
Kilisenin ödevi evrensel barışa giden yolda yol göstericiliktir.
E
Dünyevi değil kutsal bir egemenlik tesis edilmelidir.
Soru 4

Platon’a göre, insanların genel ahlakını bozduğu için yönetici sınıftakilerin aşağıdaki durumlardan hangisinden uzak durması gerekmekteydi?

A
Kilise ve dini tören
B
Özel mülkiyet ve aile düzeni
C
Adalet ve eşitlik
D
Dinsel hoşgörü ve baskı
E
Akıldışılık ve arınmışlık
Soru 5

İnsanı Tanrı’nın bu dünyadaki benzeri olan onurlu bir varlık olarak gören ve bilgiye ulaşmada sürekli arştırmanın önemini vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boccaccio
B
Luther
C
Dante
D
Mirandola
E
Montaine
Soru 6

Modern felsefenin aşağıdaki düşünürlerden hangisi ile başladığı kabul edilmektedir?

A
Erasmus
B
Mirandola
C
Machiavelli
D
Montaigne
E
Descartes
Soru 7

İnsan aklını, etik ve adalet kavramlarını temel alan batıl inanışları ve doğaüstü olan her şeyi yadsıyan dünya görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hümanizm
B
Eklektisizm
C
Sosyalizm
D
Fanatizm
E
Dogmatizm
Soru 8

Bacon, Herakleitos’a ait olan “İnsanlar bilgiyi küçük dünyada ararlar, daha büyük ve ortaklaşa yaşadığımız dünyada değil.” ifadesinin aşağıdakilerden hangisine işaret ettiğini savunmaktadır?

A
Tiyatro Putları
B
Soy Putları
C
Tümdengelimsel düşünme
D
Mağara Putları
E
Tümevarımsal düşünme
Soru 9

Paracelsus'a göre her varlık türünün kendine özgü bir ruhu olsa da evrenin bir bütün olarak ruhu vardır.
Buna göre bu ruh aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A
Extanse
B
Geister
C
Conatus
D
Modus
E
Vulcanus
Soru 10

Descartes’e göre, kavramı zihindeki diğer idelerden ayırt edebilmemiz ve sınırlarını çizebilmemiz aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Kesinlik
B
Seçiklik
C
Bilgi
D
Sınırlılık
E
Açıklık
Soru 11

Bacon’un ________ yöntemiyle ulaşmak istediği genelleme, bir doğa olayının özünü, formunu yakalamak esasına dayanmaktaydı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamalar?

A
Deney
B
Tümdengelim
C
Tümevarım
D
Monografi
E
Olay inceleme
Soru 12

Rönesans döneminde bilim düşüncesinde gerçek anlamdaki gelişimin öncüsüdür (1473-1543). Doğa bilimi alanında kendi adıyla anılan bir devrimi büyük bir başarıyı gerçekleştrimiştir. Bu alandaki temel yapıtı olan De Revolutionibus Orbium Coelestium (Gök Cisimlerinin Devinimleri Üzerine) ile Hristiyanlığın ve Aristoteles’in evren anlayışını tepe taklak etmiş, Hristiyanlığın yer-merkezci (geosentrik) evren anlayışı yerine güneş-merkezci (heliosentrik) bir evren anlayışını önermiştir.
Yukarıdaki bahsedilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bernardinus Telesius
B
Paracelsus
C
Nicolaus Copernicus
D
Giordano Bruno
E
Nicolaus Cusanus
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Descartes'in yöntem önerilerinden biri değildir?

A
Araştırdığımız sorunların her birini mümkün olduğunca küçük parçalara bölmek
B
Araştırdığımız konuların parçalarını bir arada tutup devinimi başlatmak
C
Doğruluğunu açık ve seçik bilmediğimiz hiçbir şeyi doğru kabul etmemek
D
Sık sık geriye dönüp elde edilen verileri sınamak
E
Araştırdığımız konuları basitten karmaşığa doğru bir sırayla incelemek
Soru 14

Descartes'e göre, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye gereksinim duymayan şeye ne ad verilir?

A
Uzam
B
imge
C
Soy
D
Töz
E
Devinim
Soru 15

Ruhtaki isteme ile bedendeki devinim arasındaki ilişkinin Tanrı tarafından kurulduğu ve Tanrı’nın tek gerçek neden olduğu görüşüne dayanan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vesilecilik
B
Conatus
C
Maddecilik
D
Benzerlik
E
Özgünlük
Soru 16

Spinoza’nın düşüncesinde önemli bir yeri olan conatus kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Tanrı’nın sonsuz sayıdaki sıfatlarından her biri
B
insan doğasında var olan hayatta kalma çabası
C
Tanrı’nın tam bilgisinin sonsuzluk kipliği altında kavranışı
D
insansal düzeydeki cehalet durumu
E
Tanrı’nın bilgiye dayalı sevgisi
Soru 17

Leibniz’in monadları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Uzamlıdırlar.
B
Tinseldirler.
C
Yalın tözlerdir.
D
Biçimleri yoktur.
E
Kapalı bir birliktir.
Soru 18

Spinoza’nın düşüncelerinde önemli bir rolü olan çifte görünüm kuramı, aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmek adına ortaya atılmıştır?

A
Tanrı-evren ilişkisi sorunu
B
Bireysellik-toplumsallık ilişkisi sorunu
C
Kral ile Tanrı arasındaki siyasi erk paylaşımı sorunu
D
Bilgi-inanç ilişkisi sorunu
E
Zihin-beden ilişkisi sorunu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Leibniz’in bilgi kuramında bahsettiği us doğruluk önermelerinden biri değildir?

A
Doğuştan insan zihninde bir yatkınlık olarak bulunurlar.
B
Bunlar öncesiz sonrasız doğrudurlar.
C
Uzamsal ve biçimleri yoktur.
D
Belirli bir olgunluk düzeyine gelindiğinde ussal birey bunların bilincine varır.
E
Us doğrulukları zorunlu doğruluklardır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Spinoza'yı panteist yapan görüşlerden biri değildir?

A
Tanrı ile Doğa özünde bir tek varlıktır.
B
Doğadaki her şey Tanrı’nın bir görünümüdür.
C
Tanrı her şeydir.
D
Tanrı ruh ile beden arasındaki paralelliktir.
E
Her şey Tanrı’dadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x