Muhasebe Denetimi 2015-2016 Final Sınavı

Muhasebe Denetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Denetim raporunda, denetimin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yapıldığı, ifadesine aşağıdakilerden hangisinde yer verilir?

A
Kapsam
B
Giriş
C
Adres
D
Görüş
E
Başlık
Soru 2

Tözel testlerin kapsamında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A
işletmenin dışından gelen kanıtlar
B
işletmenin içinden kaynaklanan kanıtlar
C
Finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar
D
Personelin işleri yerine getirme şekli
E
Sadece muhasebe fişleri ve defterler
Soru 3

“Gelecekte ortaya çıkma olasılığı olan önemli bir belirsizliğin olup olmadığının araştırılması” denetimin hangi aşamasında yapılır?

A
Müşteri seçimi ve işin kabulü sırasında
B
Denetim faaliyetlerini tamamlama süreci içerisinde
C
iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sırasında
D
Denetim riskinin belirlenmesi sırasında
E
Denetimin planlanma süreci içerisinde
Soru 4

Denetçinin, bir kontrol prosedürüne güvenip onu kabul edebilmesi için hoş görebileceği maksimum hata oranına ne ad verilir?

A
Kabul edilebilir hata tutarı
B
Örnekleme riski
C
Önemlilik düzeyi
D
Beta riski
E
Kabul edilebilir sapma oranı
Soru 5

“Varlıklar, verilen bir tarihteki işletmenin hakları ve borçları ise yükümlülükleridir.”
Bu ifade finansal tablolarda ileriye sürülen ve doğrulukları konusunda denetçinin kanıt toplamak zorunda olduğu aşağıdaki savlardan hangisinin tanımıdır?

A
Sahiplik
B
Gerçeklik
C
Bütünlük
D
Değerleme ve gidere dönüştürme
E
Tam açıklama
Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi denetim riski unsurları arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde açıklamaktadır?

A
Doğal risk yüksekse, kontrol riski ve bulma riski düşük tutulmalıdır.
B
Bulma riski denetçinin kontrolünde olmadığından bir şey yapılamaz.
C
Doğal risk ve kontrol riski yüksekse, bulma riski de yükseltilir.
D
Kontrol riskinin düşük olması, bulma riskinin düşük tutulması anlamına gelir.
E
Doğal risk ve kontrol riskindeki azalışlar, bulma riskini arttırarak dengelenebilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin bilanço sonrası önemli olayları ortaya çıkarabilmek için kullandığı denetim yordamlarından biri değildir?

A
Yönetim kurulu kararları ve toplantı tutanaklarının incelenmesi
B
Dönem sonundan (31 Aralık) sonra yapılmış işlemler ve kayıtların incelenmesi
C
işletme tarafından düzenleniyorsa ara mali tabloların incelenmesi
D
Bankalara doğrulama mektubu göndermesi
E
işletme avukatlarıyla görüşmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi izlemeyi gerektiren nedenlerden biridir?

A
Yeni gelişmeler değişen koşullar neticesinde tözel testlerin yerine getirilmesi ihtiyacı
B
Yeni gelişmeler değişen koşullar neticesinde uygunluk testlerinin planlanması ihtiyacı
C
Yeni gelişmeler değişen koşullar neticesinde işletmede uygulanabilecek yeni kontrol yöntemlerinin tespiti ihtiyacı
D
Yeni gelişmeler değişen koşullar neticesinde işletmede uygulanabilecek önemlilik düzeyinin belirlenmesi ihtiyacı
E
Yeni gelişmeler değişen koşullar neticesinde kontrol riskinin yeniden belirlenmesi ihtiyacı
Soru 9

Denetçinin örneklem sonuçlarına dayanarak iç kontrole gereğinden fazla güvenerek, kontrol riskini gerçek değerinden düşük saptaması olasılığına ne ad verilir?

A
Beta riski
B
Doğal risk
C
Alfa riski
D
Örnekleme dışı risk
E
Yanlış kabul riski
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün temel unsurlarından olan kontrol eylemlerinden biridir?

A
Bilgi ve iletişim
B
Risk değerleme
C
Görevlerin ayırımı
D
izleme
E
insan kaynakları politikaları
Soru 11

Finansal tablolarda genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden önemli fakat finansal tabloların bütünü hakkında olumlu görüş bildirmeye engel teşkil etmeyecek bir sapmanın olması durumunda denetçi nasıl görüş bildirmelidir?

A
Şartlı olumsuz
B
Olumlu görüş
C
Olumsuz görüş
D
Şartlı olumlu görüş
E
Görüş bildirmekten kaçınma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kontrol testlerinde kullanılan nitelik örneklemesinde örneklem büyüklüğüne etki eden faktörlerden biri değildir?

A
Evrenin tahmini sapma oranı
B
Kabul edilebilir hata tutarı
C
Evrenin büyüklüğü
D
Kabul edilebilir sapma oranı
E
iç kontrole gereğinden fazla güvenme riski
Soru 13

Denetim çalışmalarında sistematik bir yaklaşım izlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilir?

A
Denetim çalışmaları müşterinin boş zamanları dikkate alınarak yürütülür.
B
Denetim çalışmaları müşterinin istekleri doğrultusunda yürütülür.
C
Denetim çalışmaları tüm işletmelerde aynı şekilde yürütülür.
D
Denetim çalışmaları denetim alanlarına bölünerek yürütülür.
E
Denetim çalışmaları vergi yasalarına uygun yürütülür.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi denetim tanımındaki ana unsurlardan biri değildir?

A
Tarafsız kanıt toplama
B
Denetimin konusu
C
Sonuçların İlgili tarafa iletilmesi
D
Önceden belirlenmiş ölçütler
E
Muhasebe çıktıları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi COSO’ ya göre iç kontrol unsurlarından biridir?

A
Denetim yordamları
B
Yönetim felsefesi
C
Kontrol testleri
D
Kontrol ortamı (çevresi)
E
Örgütsel yapı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet döngüleri yaklaşımına göre bir denetim alanıdır?

A
Bilgi işlem döngüsü
B
Aktif pasif döngüsü
C
Üretim ve stok döngüsü
D
Yabancı para döngüsü
E
işletme yaşam döngüsü
Soru 17

“Bilgi ve iletişim” aşağıdakilerden hangisinin bir unsurudur?

A
Risk değerleme
B
iç kontrol
C
iç denetim
D
Kontrol eylemleri
E
Kontrol çevresi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi genel denetim amaçlarından tam açıklama (sunum) amacını en iyi şekilde tanımlar?

A
işletmenin meydana gelen işlemlerin tüm ayrıntıları ile finansal tablolara yansıttığı savıdır.
B
Denetimde şartlı giderlerin hiçbir soru sorulmadan işletme tarafından açıklanmasıdır.
C
işletmenin finansal tabloları uygun bir sınıflandırma ve açıklamalar yaparak sunduğu savıdır.
D
Denetimde şartlı borçların hiçbir soru sorulmadan işletme tarafından açıklanmasıdır.
E
işletmenin dışarıdan bilinemeyecek konuları finansal tablo dipnotlarında açıklamasıdır.
Soru 19

Denetçi, evrenden birimleri istatistiksel örneklem seçim yöntemlerine göre seçmek isterse aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?

A
Kümelere göre örnekleme
B
Sistematik örnekleme
C
Basit tesadüfi örnekleme
D
Yargısal örnekleme
E
Tabakalara Göre örnekleme
Soru 20

Denetçi aşağıdakilerden hangisini denetimin planlama aşamasında yerine getirir?

A
Önceki denetçiler ile görüşülmesi
B
Analitik incelemelerin yapılması
C
Tözel testlerin sonuçlandırılması
D
Denetim raporunun taslağının hazırlanması
E
iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x