Öğrenme Yönetim Sistemleri 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Öğrenme Yönetim Sistemleri 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ÖYS’de yer alan iletişim ve etkileşim bileşenleri, arasında aşağıdaki araçlardan hangisi yer almaz?

A
Kaynakça
B
Tartışma forumu
C
Wiki
D
Blog
E
Dosya paylaşımı
1 numaralı soru için açıklama 
ÖYS’de yer alan iletişim ve etkileşim bileşenleri, eşzamansız (asenkron) ve eşzamanlı (senkron) araçlar olarak iki kategoride incelenebilir. Eşzamansız iletişim ve etkileşim araçları arasında dahili mesajlaşma, ders duyuruları, ÖYS içi eposta, tartışma forumu, wiki, blog ve dosya paylaşımı gibi araçlar bulunmaktadır.
Soru 2

ÖYS’deki etkili iletişim ve etkileşim bileşenlerinden “Dahili Mesajlaşma” aracının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem dışındaki arkadaşlarıyla mesaj alıp cevap verebilmesine yarayan bir araçtır.
B
Öğrenenlerin alışveriş siteleri ile mesaj alıp verebileceği bir araçtır
C
Özel mesajlarını göndermeye ve almaya yarayan bir araçtır
D
Öğrenenin ailesiyle mesaj gönderip mesaj alabileceği bir araçtır.
E
Öğrenenlerin öğretim elemanına ve diğer öğrenenlere, benzer şekilde öğretim elemanının öğrenenlere, diğer öğretim elemanlarına ve sistemdeki diğer kullanıcılara sistem içerisinden mesaj göndermelerini ve kendilerine gönderilen mesajları cevaplamalarını sağlayan bir araçtır.
2 numaralı soru için açıklama 
Dahili mesajlaşma öğrenenlerin öğretim elemanına ve diğer öğrenenlere, benzer şekilde öğretim elemanının öğrenenlere, diğer öğretim elemanlarına ve sistemdeki diğer kullanıcılara sistem içerisinden mesaj göndermelerini ve kendilerine gönderilen mesajları cevaplamalarını sağlayan bir araçtır.
Soru 3

Ölçme-değerlendirme bileşenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Kısa sınav
B
Ödev
C
Not merkezi
D
Tartışma-forum
E
Markalaştırma
3 numaralı soru için açıklama 
Notlandırılmış etkinlikler, öğrenenlerin tamamladıklarında ya da cevapladıklarında belirli bir puan aldıkları ölçmedeğerlendirme ögeleridir.
Soru 4

Dâhili mesajlaşma ile anlık mesajlaşma arasındaki fark nedir?

A
Eş zamansızdır
B
İnternet gereklidir
C
Eş zamanlıdır
D
Mobil cihaz gereklidir
E
İnternete gerek yoktur
4 numaralı soru için açıklama 
Dahili mesajlaşma eş zamansız iletişim amacıyla kullanılırken, anlık mesajlaşma eş zamanlı iletişim amacıyla kullanılmaktadır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir harici araç yolu değildir?

A
Adobe Connect
B
BigBlueButton
C
OpenMeetings
D
Windows
E
Collaborate Ultra
5 numaralı soru için açıklama 
Windows bir harici araç yolu değildir.
Soru 6

..........., ÖYS üzerinden eğitim veren kurumun kendi logo ve benzeri kurumsal kimliği yansıtan ögelerin sistem arayüzüne entegre edilmesiyle ÖYS’nin kurumsal bir görünüme kavuşturulmasıdır.
Noktalı yere ne gelmelidir?

A
Markalaştırma
B
Logo
C
Arayüz
D
Entegre
E
Kurum
6 numaralı soru için açıklama 
Markalaştırma, ÖYS üzerinden eğitim veren kurumun kendi logo ve benzeri kurumsal kimliği yansıtan ögelerin sistem arayüzüne entegre edilmesiyle ÖYS’nin kurumsal bir görünüme kavuşturulmasıdır.
Soru 7

Öğrenenlerin derse ilişkin çalışmalarını ve ürünlerini bir araya toplamalarına ve öğretim elemanı veya diğer öğrencilerle paylaşmalarına olanak tanıyan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulut Tabanlı Çevrimiçi İşbirliği
B
Dropbox
C
LDAP
D
Hadoop
E
E-portfolyo
7 numaralı soru için açıklama 
Elektronik Portfolyo (ePortfolyo)Elektronik portfolyolar (ePortfolyo) öğrenenlerin derse ilişkin çalışmalarını ve ürünlerini bir araya toplamalarına ve öğretim elemanı veya diğer öğrencilerle paylaşmalarına olanak tanıyan araçlardır.
Soru 8

Sistem genelinde alınabilen raporlardan ilki sistemde tutulan ___________ raporlarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yönetsel
B
Kayıt (log)
C
Ödev
D
e-portfolyo
E
İşbirliği
8 numaralı soru için açıklama 
Sistem genelinde alınabilen raporlardan ilki sistemde tutulan kayıt (log) raporlarıdır.
Soru 9

ÖYS’de yer alan iletişim ve etkileşim bileşenle rinden anlık mesajlaşma ile ilgili hangisi söylenemez?

A
Mesaj lar daha sonraki bir zamanda görüntülenebilmektedir.
B
Kullanıcıların eşzamanlı olarak birbirlerine mesaj gönderdikleri iletişim ve etkileşim aracıdır.
C
Hem birebir karşılıklı iki kullanıcı arasındaki mesajlaşmaya hem de birden fazla kullanıcının katıla bileceği sohbet odaları yoluyla çoklu mesajlaşmaya olanak tanımaktadır.
D
Oluşturulan sohbet odaları anlık tartışmalar yapılmasını sağlamaktadır.
E
Öğ renenlerin ve öğretim elemanının yapılandırılmış bir şekilde birbirlerine sorular yöneltmelerine ve cevaplar vermelerine olanak tanımaktadır.
9 numaralı soru için açıklama 
Anlık mesajlaşma, kullanıcıların eşzamanlı olarak birbirlerine mesaj gönderdikleri iletişim ve etkileşim aracıdır. Bu işlev dahili mesajlaşmadan farklıdır. Dahili mesajlaşma eşzamansız iletişim amacıyla kullanılırken, anlık mesajlaşma eşzaman lı iletişim amacıyla kullanılmaktadır. Bir başka de yişle, dahili mesajlaşma yoluyla gönderilen mesaj lar daha sonraki bir zamanda görüntülenebilmekte veya cevaplanabilmekteyken anlık mesajlaşma yoluyla gönderilen mesaj anında görüntülenebil mekte ve cevaplanabilmektedir. Anlık mesajlaşma hem birebir karşılıklı iki kullanıcı arasındaki me sajlaşmaya hem de birden fazla kullanıcının katıla bileceği sohbet odaları yoluyla çoklu mesajlaşmaya olanak tanımaktadır. Oluşturulan sohbet odaları anlık tartışmalar yapılmasını sağlamaktadır. Çoklu anlık mesajlaşmanın gerçekleştiği sohbet odala rında öğretim elemanı moderatörlük yapabilir ve dilerse belirli öğrenenlerin sohbet odasına katıl malarını sağlayabilir. Anlık mesajlaşma işlevi, öğ renenlerin ve öğretim elemanının yapılandırılmış bir şekilde birbirlerine sorular yöneltmelerine ve cevaplar vermelerine olanak tanımaktadır. ÖYS bünyesinde gerçekleştirilen anlık mesajlaşmalar, sohbet odaları da dahil olmak üzere, sistem tara fından kayıt altına alınmaktadır.
Soru 10

I. Çalıştay sonlandırılır.
II. Notla rın değerlendirilmesi aşamasında öğretim elemanı ödevleri kendisi değerlendirerek puanlandırabilir.
III. Kurulum aşamasında öğretim elemanı gönde rilmesi istenen ödevin talimatlarını, değerlendirme yöntemini ve özellikle akran değerlendirmesi so nucu verilebilecek puanları belirler.
IV. Akran değerlendirme yöner geleri gözden geçirilir ve öğrenenlerin gönderdikleri ödevler akran değerlendirmesi için derse kayıtlı diğer öğrenenlere gönderilir.
Çalıştay aracında akran değerlendirilmesinin aşamalarının sistematik bir şekilde sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

A
III-II-IV-I
B
IV-III-I-II
C
III-IV-I-II
D
III-IV-II-I
E
IV-III-II-I
10 numaralı soru için açıklama 
Birinci aşama olan kurulum aşamasında öğretim elemanı gönde rilmesi istenen ödevin talimatlarını, değerlendirme yöntemini ve özellikle akran değerlendirmesi so nucu verilebilecek puanları belirler. Çalıştayın ikinci aşamasında ise; akran değerlendirme yöner geleri gözden geçirilir ve öğrenenlerin gönderdikleri ödevler akran değerlendirmesi için derse kayıtlı diğer öğrenenlere gönderilir. Üçüncü aşama olan notla rın değerlendirilmesi aşamasında öğretim elemanı ödevleri kendisi değerlendirerek puanlandırabilir. Dördüncü ve son aşama çalıştayın sonlandırıldığı aşamadır.
Soru 11

İçerik organizasyon sürecinde iş akış planları ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

A
Üretim süreçlerinin ve görev dağılımının netleştirilmesi
B
Depolama alanlarının organizasyonu
C
Öğrenenlere dönütlerin nasıl verileceğinin netleştirilmesi
D
Kurum dışı paydaşlara düşen üretim görevinin belirlenmesi
E
Takvime konacak önemli tarihlerin belirlenmesi
11 numaralı soru için açıklama 
Kurumlar, kendi ihtiyaç ve durumlarına göre niteliklerini yükseltmek istiyorsa bu planlama süreçlerini sürekli iyileştirmeleri gerekir. Planlama sürecinde belirli konular netleştirilmelidir.
Soru 12

ÖYS kapsamında içerik organizasyonu ile uğraşan bir eğitim kurumunda önemli tarihlerin unutulması, yayınlama tarihlerinin bilinmemesi ve gerekli sorumluların vakti geldiğinde haberdar edilememesi gibi sorunlar yaşanıyorsa, aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A
WebDAV
B
Ortak takvim uygulaması
C
FTP
D
NAS depolama alanları
E
Telefon zinciri
12 numaralı soru için açıklama 
Kurumların ihtiyaç ve amaçlarına yönelik olarak belirleyeceği üretim planlarının takip edilebilmesi, istenen sürede ve doğru zamanda yetiştirilebilmesi için iş ya da üretim takvimlerine ihtiyaçları olacaktır. Bu takvimin basitten karmaşığa ve genelden özele olacak şekilde tüm kurum içinde net bir şekilde bilinmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Üretim sürecinde alt birimler, kendilerine düşen görevler için ayrıntılı takvimleri esas takvime bağlı olarak oluşturabilir. Projelerin, kesinlikle ucu açık üretim süreçleri olmamalıdır. Yayın tarihi net olmalı, herkes tarafından bilinmeli ve üretim bu tarihe kadar bitirilecek şekilde yürütülmelidir.
Soru 13

Başta içerik yönetim sistemleri (İYS) ve öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) olmak üzere tüm bu sistemlerde “.........” önemli bir konudur.
Noktalı yere ne gelmelidir?

A
İçerik organizasyonu
B
Ders tanıtımı
C
Akademik takvim
D
Yönetim
E
Genel içerik
13 numaralı soru için açıklama 
Başta içerik yönetim sistemleri (İYS) ve öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) olmak üzere tüm bu sistemlerde “içerik organizasyonu” önemli bir konudur.
Soru 14

İçerik, kaydedilmiş olan herhangi bir ......... olarak da tanımlanabilir.
Noktalı yere ne gelmelidir?

A
Enformasyon
B
Kaynak
C
Veri
D
İşletim
E
Haber
14 numaralı soru için açıklama 
İçerik, kaydedilmiş olan herhangi bir Enformasyon olarak da tanımlanabilir.
Soru 15

ÖYS kapsamında içerik organizasyonu konusunu ele aldığımızda bu kaç içerik türü ortaya konabilir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
15 numaralı soru için açıklama 
ÖYS kapsamında içerik organizasyonu konusunu ele aldığımızda bu dört içerik türü ortaya konabilir. Hazır kaynaklar, Öğrenme ürünleri, Değerlendirmeye yönelik içerikler ve Öğrenme nesneleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme nesnelerin yapısından sayılmaz?

A
Genel bakış
B
İşlemler
C
Kavramlar
D
Kişisel Bilgiler
E
Özet
16 numaralı soru için açıklama 
Kişisel Bilgiler, öğrenme nesnelerin yapısından sayılmaz.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi içerik türlerini sınıflamada kullandığımız yaklaşımlardan biri değildir?

A
İçerik Türüne göre
B
Dosya yapısına göre
C
üretim yerine göre
D
Öğrenme nesnelerine göre
E
Seviyelerine göre
17 numaralı soru için açıklama 
İçerik türlerini sınıflandırma yaklaşımlarından bazıları şu şekilde özetlenebilir: İçerik türüne göre (metin, ses, video, v.b.) Dosya yapısına göre (html, pdf, epub) Üretim yerine göre (iç kaynaklar, dış kaynaklar) Öğrenme amaçlarına göre (ders, modül, bölüm, ünite) Seviyelerine göre (ilkokokul, lise, üniversite)
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal içerik yönetiminin kurum içi amaçlarından bir değildir?

A
İç kaynaklarla etkileşimi arttırma
B
Süreçlerin geliştirilmesi
C
Daha iyi karar verebilme
D
Anlamlı iş kültürü
E
Daha iyi enformasyon kalitesi
18 numaralı soru için açıklama 
Kurum İçi Amaçlar Kağıt-tabanlı süreçlerin azaltılması Daha iyi karar verebilme Daha etkili bilgi işleme Süreçlerin geliştirilmesi Rekabet yeteneğinin geliştirilmesi Kurum içi işbirliği Anlamlı iş kültürü Daha iyi enformasyon kalitesi Daha düşük risk Verimli bilgi dağıtımı ve daha iyi iletişim
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Çevrimiçi teknolojiler ve özellikle bulut-tabanlı ortamlar takvim kullanımında sunduğu fırsatlardan biri değildir?

A
Güncellemenin tüm kullanıcılara otomatik olarak iletilmesi
B
Farklı donanımlar (tablet, telefon, bilgisayar) üzerinden erişilebilme
C
Farklı yazılımlar ile entegre çalışma
D
Davet, uyarı ve hatırlatma gönderebilme
E
İçerik türlerinin kıyaslanması ve karşılaştırılmasında kolaylık
19 numaralı soru için açıklama 
Çevrimiçi teknolojiler ve özellikle bulut-tabanlı ortamlar takvim kullanımında sunduğu fırsatlar; • Takvimin tüm çalışanlarla kolay bir şekilde paylaşımı • Güncellemenin tüm kullanıcılara otomatik olarak iletilmesi • İstenen kullanıcılara takvim güncelleme yetkisi verebilme • Farklı donanımlar (tablet, telefon, bilgisayar) üzerinden erişilebilme • Davet, uyarı ve hatırlatma gönderebilme • Etkinliklere açıklama, görsel, dosya, konum,web bağlantıları ekleyebilme • Farklı yazılımlar ile entegre çalışma • Farklı iş(üretim) ya da kullanıcı takvimleri ile entegre çalışma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’lerde ÖYS’de içerik yayınlama yöntemlerinden biri değildir?

A
C++ içerik sunum
B
HTML Tabanlı İçerik Yayınlama
C
FTP Olarak Sunum
D
Embed Kodlarının Kullanımı (Iframe)
E
İçerik Öğesi (WYGIWYS)
20 numaralı soru için açıklama 
C++ kodlama veya programlama dilidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x