Öğrenme Yönetim Sistemleri 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Öğrenme Yönetim Sistemleri 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin etkileşim türlerinden biridir?

A
Öğrenci
B
Okul
C
Öğretmen
D
Yaş
E
Aile
1 numaralı soru için açıklama 
Öğrenci, öğrencinin etkileşim türlerinden biridir.
Soru 2

Yüksek öğretim kurumları, eğitim kurumları tarafından tercih edilen, planlı olarak sunulan öğrenme hizmetinde öğrenme çıktılarının değerlendirildiği ve hedef kitlesinde öğrencilerin olduğu sisteme ne ad verilir?

A
ÖYS
B
LSY
C
RFT
D
KJI
E
HLP
2 numaralı soru için açıklama 
Yüksek öğretim kurumları, eğitim kurumları tarafından tercih edilen, planlı olarak sunulan öğrenme hizmetinde öğrenme çıktılarının değerlendirildiği ve hedef kitlesinde öğrencilerin olduğu sisteme ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemleri) adı verilir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Çevrimiçi Öğrenme’nin özelliklerinden değildir?

A
Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektedir.
B
E-öğrenme, internet tabanlı öğrenme gibi farklı kavramlarla da ifade edilebilir.
C
Geniş bir öğrenme kitlesine hitap eder.
D
Bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşir.
E
Sosyo-ekonomik statü engelleri sınırlılıklarındandır.
3 numaralı soru için açıklama 
Çevrimiçi öğrenme, bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş-zamanlı ya da eş- zamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilen ve bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan öğrenme ortamıdır. Genellikle çevrimiçi öğrenme, e-öğrenme, internet tabanlı öğrenme ifadelerinin aynı anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Çevrimiçi öğrenme, mevcut sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldırmaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yönetim sisteminin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A
Hızlı erişilebilirlik
B
Tutarlı düzenlenmesi
C
Arşivleme ve dosya yönetim yetenekleri
D
İçerik oluştururken kullanılacak diğer araçlardan bağımsız olması
E
Arayüzü kullanıcıların kolay erişimine ve kullanımına uygun olmalıdır.
4 numaralı soru için açıklama 
Öğrenme Yönetim Sistemlerinin içerik oluşturulurken kullanılan diğer araçları desteklemesi (metin, sunum dosyası, flash, pdf) sahip olması gereken başlıca özelliklerdendir. Bağımsız olması söz konusu değildir.
Soru 5

Genellikle Yükseköğretim kurumları, eğitim kurumları tarafından tercih edilen, planlı olarak sunulan öğrenme hizmetinde öğrenme çıktılarının değerlendirildiği ve hedef kitlesinde öğrencilerin olduğu sistemlere ne ad verilir?

A
SCORM
B
LRS
C
Tin Can API
D
CMS
E
LMS
5 numaralı soru için açıklama 
Genellikle Yükseköğretim kurumları, eğitim kurumları tarafından tercih edilen, planlı olarak sunulan öğrenme hizmetinde öğrenme çıktılarının değerlendirildiği ve hedef kitlesinde öğrencilerin olduğu sistemlere “Learning Management System – LMS – Öğrenme Yönetim Sistemleri” adı verilmektedir.
Soru 6

“Sistem mimarisi istenen öğrenme kuramlarına göre hazırlanmış olabilir. Fakat öğrenen merkezli bir yapı oluşturulması”
Tanımı, Öğrenme yönetim sisteminin genel özellikleri içerisinde yer alan hangi yapının tanımıdır?

A
Öğrenen Merkezli Bir Yapı
B
Kullanım Mekan Sınırı Olmaması
C
Esnek Kullanıcı Yetkiler
D
Kolay İçerik Üretimi
E
İçerik Yönetim Arayüzü
6 numaralı soru için açıklama 
Öğrenen Merkezli Bir Yapı: Sistem mimarisi istenen öğrenme kuramlarına göre hazırlanmış olabilir. Fakat öğrenen merkezli bir yapı oluşturulması önerilmektedir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Öğrenme Yönetim Sistemi içerisindeki kullanıcı türlerinden biri değildir?

A
Ders Yürütücüsü
B
Tasarımcı
C
Okuyucu
D
Öğrenci Velisi
E
Öğrenci
7 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcı türleri nelerdir? (Ders Yürütücüsü, Tasarımcı, Okuyucu, Öğrenci, İçerik, İçerik Geliştirici, İçerik Sunucular, Yönetici).
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Eğitim teknolojilerinin sunduğu yararlardan biri değildir?

A
Sağlıklı Yaşam
B
Fırsat Eşitliği
C
Kitle Eğitimi
D
Eğitim Yaşantılarını Zenginleştirme
E
Birinci Kaynaktan Bilgi Temini
8 numaralı soru için açıklama 
Eğitim teknolojisi; öğrenme ve öğretmeyi en iyi biçimde planlayıp gerçekleştirmek ve gerekli değerlendirmeyi yapmak amacıyla öğretme-öğrenme süreçlerine sistematik bir yaklaşımdır. Eğitim teknolojilerinin sunduğu yararlar; Fırsat Eşitliği, Kitle Eğitimi Bireysel Eğitim Eğitim Yaşantılarını Zenginleştirme Yüksek Kalite Ekonomi Zaman ve Mekan Sınırını Kaldırma Mevcut Beşeri ve Maddi KaynaklardanYararlanmayı Arttırmak Yaratıcılık Birinci Kaynaktan Bilgi Temini Tekrar Üretilebilen ve Çoğaltılabilen Sistemler Öğrenme Hızını Arttırma olarak sıralanabilir
Soru 9

Aşağıda verilenlerden hangisi içerik yönetim sistem çeşitlerinden değildir ?

A
Drupal
B
Rubedo
C
Magento
D
Adobe Flash
E
Joomla
9 numaralı soru için açıklama 
İçerik yönetim sistemleri çeşitleri Drupal, Blogspot, Wordpress, Joomla, CakePHP, Magento, Rubedo gibi yapılardır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenme ortamlarının özelliklerindendir?

A
Öğrenci merkezli, etkileşimlidir.
B
Öğrenci pasif dinleyicidir.
C
Öğretmen rehber ve yönlendiricidir.
D
İşbirliğine dayanan öğretim vardır.
E
Teknoloji kullanım alanları haberleşme, paylaşım ve bilgiye erişimdir.
10 numaralı soru için açıklama 
Geleneksel öğrenme ortamının özellikleri şunlardır: Öğretim Ortamı: Eğitmen merkezli Öğretmenin Rolü: Alan uzmanı, öğretme ve yönlendirme Öğrencinin Rolü: Pasif dinleyici Öğrenme Yöntemi: Genellikle bireysel Teknoloji Kullanımı: Alıştırma ve uygulama
Soru 11

Öğrenme yönetim sistemlerinde ders oluşturmak istendiğinde bu ders ile ilgili bazı ayarların en başta yapılması ve bazı bilgilerin de yine en başta girilmesi gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi öncelikli yapılacak olan işlemdir?

A
Dersin kategorisinin belirlenmesi
B
Dersin adının belirlenmesi
C
Dersin döneminin belirlenmesi
D
Dersin kotasını belirlenmesi
E
Zaman diliminin ayarlanması
11 numaralı soru için açıklama 
Öğrenme Yönetim Sistemlerinde ders oluşturulmak istendiğinde öncelikli olarak dersin adı belirlenmelidir.
Soru 12

Öğrenme yönetim sistemlerinde gruplar ve şubelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Grup özelliği öğrenenlerin işbirliği halinde birlikte çalışmaları amacıyla kullanılmaktadır.
B
Öğrenci grupları sayesinde öğrenciler grup olarak projelerini ve taslaklarını organize edebilirler.
C
Ders içindeki gruplar ile şubeler benzer bileşenlerdir.
D
Moodle öğrenme yönetim sisteminde grup bileşeni şube olarak kullanılmaktadır.
E
Belirli büyüklükteki gruplara öğrenciler rastgele atanabilir ya da gruplar manuel olarak oluşturup düzenlenebilir.
12 numaralı soru için açıklama 
Ders içindeki gruplar ile şubeler birbirlerinden farklı bileşenlerdir. Gruplar sayesinde öğrenenler gruplar halinde bir ödev, proje ya da belge üzerinde birlikte çalışabilmektedirler. Şubeler ise yüz yüze okul sistemindeki sınıflar gibidir.
Soru 13

Öğrenci rolü bir ödevi, içeriği, tartışma konusunu düzenleyemezken yönetici, öğretmen veya yardımcı öğretmen söz konusu bu içerikleri düzenleme ve hatta oluşturma yetkisine sahip olabilmektedir.
Verilen örnek öğrenme yönetim sistemlerinde hangi başlık altında açıklanabilir?

A
Roller ve İzinler
B
Derse Misafir Erişimi
C
Ders Kotası
D
Kullanıcı Disk Kotası
E
Ders Formatı
13 numaralı soru için açıklama 
Öğrenci rolü bir ödevi, içeriği, tartışma konusunu düzenleyemezken yönetici, öğretmen veya yardımcı öğretmen söz konusu bu içerikleri düzenleme ve hatta oluşturma yetkisine sahip olabilmektedir. Bu erişim farklılığı “Roller ve İzinler” başlığı altında belirlenmektedir.
Soru 14

Öğrenenlere ilgili hafta işlenecek konular ve tamamlamaları beklenen etkinlikler hakkında bilgi verilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ders Araçlar
B
Tartışınız
C
Okuyunuz
D
Haftaya Başlarken
E
Forum
14 numaralı soru için açıklama 
Öğrenenlere ilgili hafta işlenecek konular ve tamamlamaları beklenen etkinlikler hakkında bilgilerin verildiği bölüm “Haftaya Başlarken” bölümüdür.
Soru 15

Öğrenme Yönetim Sistemlerinde ders oluştururken belirlenen “dersin formatı” aşağıdakilerden hangisini belirler?

A
Kullanım ve görünüm şekli
B
Kullanıcı bilgileri
C
Dersin kotası
D
Dersin özet bilgileri
E
Yardımcı kaynakçalar
15 numaralı soru için açıklama 
ÖYS’lerde ders oluştururken belirlenebilen bir başka ayar ise dersin formatıdır. Dersin formatı ile dersin kullanıcı tarafından kullanım ve görünüm şekli belirlenebilmektedir.
Soru 16

Öğrenme Yönetim Sisteminde, dersi yürüten öğretim elemanı bilgisi aşağıdaki bölümlerden hangisinde verilmelidir?

A
Ön koşullar
B
Başarının Değerlendirilmesi
C
Öğrenme çıktıları
D
Sözlük
E
Ders hakkında
16 numaralı soru için açıklama 
Ders hakkında başlığı altında dersin kısa açıklaması verilebilir. Bu açıklamada dersin hedef kitlesi ve önerilen tamamlama süresi, planlanmışsa çevrimiçi görüşme zamanları gibi bilgiler yer alabilir. Öğretim elemanının adı ve iletişim kurma yöntemleri de bu alanda yer alabilir.
Soru 17

Hangi bölümde öğrenenlere ders ve dersin işleyişi hakkında bilgiler verilmelidir?

A
Ders yoklaması
B
Ders tanıtımı
C
Ders yapısı
D
Ön koşullar
E
Dersin amacı
17 numaralı soru için açıklama 
Ders tanıtımı bölümünde öğrenenlere ders ve dersin işleyişi hakkında bilgiler verilmelidir.
Soru 18

Öğrenme Yönetim Sistemlerinde oluşturulan derste yer alacak etkinlik türlerini açıklayabilme ne ile ilgilidir?

A
Ders ile ilgili bilgi
B
Ders içeriklerinin oluşturulması
C
Dersin ön koşulu
D
Dersin formatı
E
Dersin öğrenme çıktıları
18 numaralı soru için açıklama 
Öğrenme Yönetim Sistemlerinde oluşturulan derste yer alacak etkinlik türlerini açıklayabilme, ders içeriklerinin oluşturulması ile ilgilidir.
Soru 19

Ders menüsündeki ilk öğe ________ olabilir.
Boş bırakılan alana hangisi gelmelidir?

A
Ders Gezinme Menüsü
B
Ders Tanıtımı
C
Duyurular
D
Ders İçerikleri
E
Temel ve Yardımcı Ders Kaynakları
19 numaralı soru için açıklama 
Ders menüsündeki ilk öğe Duyurular olabilir. Duyurular ders etkinlikleri hakkında öğrenenlere bilgi verme amaçlı kullanılabilecek bir araçtır.
Soru 20

Hangi menü öğesi sayesinde dersteki kayıtlı kullanıcıları bir listesine erişilip kullanıcıların izin verilmiş profil bilgileri görüntülenebilir?

A
Raporlar
B
Yardım
C
Notlarım
D
Katılımcılar
E
Dosyalar
20 numaralı soru için açıklama 
Ders menüsünde yer alabilecek diğer bir menü öğesi Katılımcılar’dır. Katılımcılar menü öğesi sayesinde dersteki kayıtlı kullanıcıları bir listesine erişilip kullanıcıların izin verilmiş profil bilgileri görüntülenebilir ve izin verilmişse seçilen kullanıcıya(lara) doğrudan mesaj gönderilebilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x