Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1100-1207 yılları arasında Ahlat merkez olmak üzere Van, Erciş, Tatvan, Malazgirt, Muş ve Sason civarında hüküm sürmüş beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saltuklular
B
Sökmenliler
C
Mengücükler
D
Artuklular
E
Danişmendliler
Soru 2

Danişmendliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Abbasi halifesi Müsterşid ile Büyük Selçuklu hükümdarı Sencer tarafından Emir Gazi’ye Melik unvanı tevcih edilmiştir.
B
Danişmendliler devrinde Hıristiyan ve gayr-i müslimlerin kilise ve ibadethaneleri varlıklarını sürdürmüşlerdir.
C
Beyliğin kurucusu Danişmend Gazi’dir.
D
Danişmendliler Türkiye Selçuklularıyla birlikte Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
E
Danişmendliler’de kendi adına ilk para bastıran Melik Muhammed’dir.
Soru 3

Mengücükler hükümdarı Fahreddin Behramşah ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Behramşah, Rükneddin Süleymanşah’ın 1202 tarihindeki Gürcü seferine katılmıştır.
B
Behramşah “Gazi” unvanıyla anılmıştır.
C
Genceli Nizami, Behramşah namına Mahzenü’l-esrâr adlı eseri kaleme almıştır.
D
Kısa süren saltanatı Danişmendlilerin nüfuzu altında geçmiştir.
E
Devrinde Erzincan ve Mengücükler iktisadi ve kültürel sahada ilerleme kaydetmiştir.
Soru 4

1085-1192 yılları arasında Bitlis, Erzen ve Vestan'da hüküm süren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilmaçoğulları
B
Artuklular
C
Danişmendliler
D
Mengücükler
E
Saltuklular
Soru 5

Divriği Mengücükleri sosyal ve kültürel alanlarda en parlak dönemlerini aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında yaşamışlardır?

A
Melik Salih
B
Ahmedşah
C
ishak
D
Şahinşah
E
Davud
Soru 6

Aydınoğulları beyliğinin en parlak devri hangi hükümdar zamanında yaşanmıştır?

A
Muzafferüddin Alişir Bey
B
Gazi Umur Bey
C
Murad Arslan Bey
D
Ali Bey
E
izzeddin Bey
Soru 7

Lâdik-Denizli Beyliği adıyla da bilinen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karesioğulları
B
Saruhanoğulları
C
Hamitoğulları
D
inançoğulları
E
Aydınoğulları
Soru 8

Menteşeoğulları en geniş sınırlarına aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde ulaşmıştır?

A
Mehmed Bey
B
Musa Bey
C
Ahmed Bey
D
ilyas Bey
E
Mesut Bey
Soru 9

14 Mayıs 1277 tarihinde Konya’yı ele geçirdikten sonra Farsça konuşan devlet adamlarına ve Moğollara tepkisini göstermek için, Bundan böyle divanda, dergahta ve bargahta Türkçeden başka dil konuşulmaya...” diye başlayan fermanı ile hatırlanan Karamanoğulları beyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alaaddin Ali Bey
B
Pir Ahmed Bey
C
Karamanoğlu Mehmet Bey
D
Kerimeddin Karaman Bey
E
İbrahim Bey
Soru 10

Eretna Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adana merkez olmak üzere Çukurova bölgesinde kurulmuştur.
B
Beylik, Kadı Burhaneddin tarafından 1381 yılında ortadan kaldırılmıştır.
C
Devletin son hükümdarı II. Mehmet Bey'dir.
D
Devletin kurucusu aslen Uygur Türk’ü olan Eretna Bey'dir.
E
Eretna Bey, Şeyh Haşan ile yaptığı Karanbük Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını ilan ederek sultan unvanını almıştır.
Soru 11

XII. yüzyılda Seyhun ötesi bozkırlarda yaşayan Türk göçebelerinin İslamlaşmasında önemli rol oynayan ünlü Türk dervişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celalettin Hızır
B
ibni Baytar
C
Molla Fenari
D
Zenbilli Ali Efendi
E
Ahmet Yesevi
Soru 12

Otrar Hadisesi (1220) kimler arasında sorun oluşturmuştur?

A
Karamanoğulları ve Timurlular
B
Danişmendliler ve Saltuklular
C
Moğollar ve Harezmşahlar
D
Babürlüler ve Safeviler
E
Taceddinoğulları ve Akkoyunlar
Soru 13

Harezmşahlar Devleti’nde payitahttaki “kaza divanı”nın başına doğrudan doğruya hükümdar fermanı ile tayin edilen kişinin taşıdığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akzü’l-kuzat
B
Asesbaşı
C
Başbakı Kulu
D
Muhzır
E
Hacegan
Soru 14

Harezmşahların sosyal-kültürel yapısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlet hâzinesinden istifade eden zümreler dışında, bütün halk ra’iya addedilirdi.
B
Tökiş ve Alaeddin devrinde Ürgenc parlak bir ilim ve sanat merkezi olmuştur.
C
Devletçe resmen meşruiyeti tanınmış mezhepler ve tarikatlar dışındaki dini zümrelere katılmak serbesttir.
D
Hükümdar, halkının can, mal ve ırzını korumakla mükelleftir.
E
Dış ülkelerle büyük ölçüde iş yapan zengin ve nüfuzlu tüccarlar sınıfı vardı.
Soru 15

Harzemşahlar Devleti’nde orduya ait bütün idari işlere bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı israf
B
Divan-ı arz
C
Divan-ı tuğra
D
Divan-ı istifa
E
Divan-ı hass
Soru 16

Karakoyunların ilk beyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayram Hoca
B
Kara Mehmet
C
İskender Bey
D
Haşan Ali
E
Şah Kubad
Soru 17

II. Murad döneminde Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah’a elçi olarak giderek Karakoyunluların Oğuzların Deniz Han kolundan geldiğini bizzat hükümdardan dinlediğini ileri süren Osmanlı tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tursun Bey
B
Âşık Paşazade
C
Enveri
D
Şükrullah
E
Neşri
Soru 18

Karakoyunlu Cihan Şah ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Herat’ı direniş görmeden ele geçirip kendi adına hutbe okutmuştur.
B
1447 yılında İsfahan’ı topraklarına katmıştır.
C
ilim adamlarını korumuş kendisi de Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır.
D
Karakoyunlu tahtına oturunca ilk iş olarak Gürcistan seferine çıkmıştır.
E
Gürcü Kralı II. Giorgi’nin yardımıyla Beluciler ayaklanmasını bastırmıştır.
Soru 19

Kara Yusuf’un Tebriz’de Türkmen beylerinin huzurunda sultan ilan ettiği oğlu kimdir?

A
Ebu Said
B
ispend
C
Şah Mehmed
D
Pir Budak
E
Cihan Şah
Soru 20

Kara Yusuf’un 1420 yılında vefatı üzerine Karakoyunlu ordusunda yaşanan büyük karmaşadan faydalanan Şahruh’un kolaylıkla ele geçirdiği yerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Damgan ve Meşhed
B
Şirvan ve Makü
C
Sultaniye ve Tebriz
D
Bağdat ve Cürcan
E
Kazvin ve Kirman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x