Ortaçağ Felsefesi 1 2015-2016 Vize Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Boethius’un tümeller tartışmasında Platoncu çizgiyi koruduğunu söyleyebiliriz (II) Boethius’a göre tümeller yalın anlamda akılda yer alan kavramlar değil, kendi başlarına kalıcılıkları ve varoluşları olan gerçekliklerdir. (III) Tümeller cisimsiz varoluşlardır. (IV) Tümellerin maddesizliği doğaları gereği değil; fakat soyutlama sonucunda ortaya çıkmaktadır. (V)
Bu nedenle tümeller hem zihinde hem de zihin dışında bir varoluş sergileyemezler. Boethius’un tümellere dair düşünceleri ile ilgili yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Plotinos’un Enneades isimli eserinde savunulan tezlerden biridir?

A
Hiçbir form ölümsüz olamaz.
B
Evren, özü gereği iyidir.
C
Gerçekliğin en yüksek formu maddidir.
D
Zihinsel görüden ziyade tecrübi formları tercih etmelidir.
E
Görülebilir olanın ötesinde bir gerçeklik yoktur.
Soru 3

Augustinus’u bir dönem etkisi altına alan Manicilik hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır

A
Eski İran inanışlarıyla Hıristiyanlığın bazı öğelerinin uzlaşımına dayanır.
B
Monist tek Tanrıcı dinlerin ideal bir örneğini oluşturur.
C
iyi ile kötü arasındaki mücadelenin sonsuza dek süreceği düşüncesine dayanır.
D
Kötülüğü evrendeki başlıca ilkelerden biri olarak görür.
E
M.S. üçüncü yüzyılda ortaya çıkmıştır.
Soru 4

On birinci yüzyılda Anselmus tarafından ortaya konan ve birçok Ortaçağ filozofu tarafından benimsenip klasik bir formülasyon olarak kabul gören fides quaerens intellectum ifadesi ne anlama gelmektedir?

A
Bilmek arzusundaki akıl
B
Evrenin sonsuz esenliği
C
Aklın sonsuz Tanrı sevgisi
D
Tanrı’nın yüce aklı
E
Aklı arayan iman
Soru 5

Augustinus, Platon’un anamnesis öğretisinin yerine aşağıdakilerden hangisini koyar?

A
Credo
B
Beatitudo
C
illuminatio
D
Arbitrum
E
Trinitate
Soru 6

Ünlü eseri De Libértate Arbitrii’de özgürlüğü, “iradenin, bizzat doğruluğun kendisi için doğruluğu devam ettirme gücü” şeklinde tanımlayan ve bu yüzden gerçek anlamda özgür bir insanın bencilce bir harekette bulunması, doğrudur diye bencilce bir tercih yapmasının düşünülemeyecek bir davranış olduğu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boethius
B
Abelardus
C
Anselmus
D
Augustinus
E
Duns Scotus
Soru 7

“Niyet” kavramı konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisi Abelardus’a atfedilemez?

A
Hıristiyanların ilk günah adını verdikleri Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasına neden olan olay bütün insanlığı bağlamaz.
B
Niyette göreceli bir duruma düşmemek için niyetimizin Tanrı'nın irade ve niyetine uygun olması gerekir.
C
insanın eylemleri söz konusu olduğunda nesnel bir zemine dayalı içsel bir ahlak yasasına gereksinimimiz vardır.
D
Niyet eylemlerimizde ortaya çıkan sonuçtan çok daha önemlidir.
E
Günay, kötü bir niyet sonucunda ortaya çıkar.
Soru 8

Abelardus’un tümel anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aklın oluşturduğu tek tip kavrayış vardır.
B
Temel olarak her şey tikeldir.
C
Genel kavramlar soyutlama aracılığıyla inşa edilirler.
D
Tümeller sözcükler olarak kaldıkları sürece cisimsel ve duyulanabilirlerdir.
E
Tümeller, kavramlar olarak sadece zihnimizde bulunmaktadırlar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tümellerin gerçekte var olmayan şeyler olduklarını düşünmüştür?

A
Augustinus
B
Roscelinus
C
Abelardus
D
Platon
E
Anselmus
Soru 10

Aristoteles’in ikincil töz, Porphyrios’un ise katholou şeklinde andığı kavram aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Tikel
B
Madde
C
Tanrı
D
Akıl
E
Tümel
Soru 11

Eriugena’ya göre bütün bir yaratılış beş parçaya ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçalardan biri değildir?

A
Akı İsal varlık
B
Beden
C
Zihinsel varlık
D
Gerçek varlık
E
Canlı varlık
Soru 12

Boethius’un Aristoteles’in birincil ousia kavramına karşılık gelecek şekilde kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Natura
B
Essentia
C
Füsis
D
Substantia
E
Logos
Soru 13

(I) Nadiren belli bir zaman ve belli bir mekandadırlar. (II) Oluş ve bozuluşa tabidirler. (Ill) Eriugene de tıpkı Aritoteles'in yaptığı gibi bu nesnelere çeşitli nitelikler yükler. (IV) Bir doğa ve onunla birlikte ortaya çıkan ilinekler içerirler. (V) Görülebilir cisimler görülemeyen şeylerden meydana gelirler.
Eriugena’ya atfedilen görülebilir ya da duyulanabilir nesneler hakkında yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 14

Eriugena’nın Periphyseon isimli eserinde Tanrı’nın temel bir özelliği olarak andığı anaitios kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Her şeye kadirlik
B
Ezelilik
C
Yaratıcılık
D
Nedensizlik
E
Ebedilik
Soru 15

(I) Periphyseon'da dördüncü ayrıma genel olarak analiz adı verilir. (II) Bu süreci en iyi tarif eden ifade: Her şeyin nihai hedefi olarak Tanrıdır. (III) Analiz sürecini anlatırken Eriugena Grekçedeki füsis ve ousia ile Latince natura ve essentia kavramlarını kullanır. (IV) Ona göre Grekler sıklıkla ousia için füsis, füsis içinde ousia kelimesini kullanmışlardır. (V) Füsis Grekçede öz anlamına gelir ve bu yüzden bozulma, azalma söz konusudeğildir.
Yukarıda Eriugena'nm Periphyseon adlı yapıtında savunduğu fikirler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 16

(I) Thomas Aquinas'a göre varlık zorunlu ve tektir. (II) Zorunlu varlık kendisi ne ise o olarak kalan varlıktır. (III) Zorunlu varlık Tanrı'nın kendisidir. (IV) Yaratılış içinde Tanrı kendisi dışındaki bütün varolanlar için bir etkileyici nedendir. (V) Her bir yaratılmış olan, bizzat kendi yetkinliğini elde etmek adına bir çaba göstermektedir.
Yukakarıdaki paragrafta Thomas Aquinas'ın Tanrı ve varlık ile ilgili numaralandırılmış ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 17

Thomas Aquinas’a göre aşağıdakilerden hangisi yaratılış düzeninde en aşağıda bulunan formdur?

A
Hayvansal ruhlar
B
Böcekler ve omurgasızlar
C
Temel öğelerin formları
D
Bitkisel formlar
E
Bileşik formlar
Soru 18

Thomas Aquinas’a göre aşağıdakilerden hangisi doğal yasanın akıl sahibi varlıkları yönlendirirken kullandığı doğal eğilimlerden biri değildir?

A
Akı İsal hayatı geliştirmek
B
Sosyal erdemle büyümek
C
Çoğalmak
D
Mülk ve servet edinmek
E
Sağlığı korumak
Soru 19

Thomas Aquinas’a göre “bir şeyin kendi kendisinden önce gelmesinin aklen imkânsız olması” aşağıdakilerden hangisinin varlığını kabul etmeyi zorunlu hale getirir?

A
Evren
B
ilk neden
C
Töz
D
ilk madde
E
Ruh
Soru 20

(I) Thomas Aquinas’a göre felsefe fizik dünyanın deneye dayalı bilgisini amaçlar. (II) Duyular aracılığıyla elde edilen bilginin içinde kesinlik olmadığını anlatan Herakleitosçu öğreti Aquinas’a göre yanlıştır. (III) Bu fizik dünyada yer alan nesneler sürekli bir değişim içinde olduklarından sadece duyu bilgisinin sınırları içinde kalarak onlara ilişkin yargıda bulunmak da olanaksızdır. (IV) Aquinas’a göre insan sadece akı İsal olduğu sürece insandır. (V) Akılsallık, insanın anlama ediminde bulunması ve yargı üretmesidir.
Yukarıda Thomas Aquinas’ın bilgi anlayışı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x