Ortaçağ Felsefesi 1 2017-2018 Final Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Plotinos’un Enneades isimli eserinde savunulan tezlerden biridir?

A
Evren, özü gereği iyidir.
B
Gerçekliğin en yüksek formu maddidir.
C
Hiçbir form ölümsüz olamaz.
D
Zihinsel görüden ziyade tecrübi formları tercih etmelidir.
E
Görülebilir olanın ötesinde bir gerçeklik yoktur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tümellerin gerçekte var olmayan şeyler olduklarını düşünmüştür?

A
Roscelinus
B
Augustinus
C
Anselmus
D
Abelardus
E
Platon
Soru 3

On birinci yüzyılda Anselmus tarafından ortaya konan ve birçok Ortaçağ filozofu tarafından benimsenip klasik bir formülasyon olarak kabul gören fides quaerens intellectum ifadesi ne anlama gelmektedir?

A
Bilmek arzusundaki akıl
B
Tanrı’nın yüce aklı
C
Aklı arayan iman
D
Aklın sonsuz Tanrı sevgisi
E
Evrenin sonsuz esenliği
Soru 4

(I) Nadiren belli bir zaman ve belli bir mekandadırlar. (II) Oluş ve bozuluşa tabidirler. (III) Eriugene de tıpkı Aritoteles'in yaptığı gibi bu nesnelere çeşitli nitelikler yükler. (IV) Bir doğa ve onunla birlikte ortaya çıkan ilinekler içerirler. (V) Görülebilir cisimler görülemeyen şeylerden meydana gelirler. Eriugena’ya atfedilen görülebilir ya da duyulanabilir nesneler hakkında
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Anselmus’un Ontolojik Tanrı Kanıtlamasını reddeden düşünürlerden biridir?

A
Fredrich Hegel
B
Rene Descartes
C
Immanuel Kant
D
Bonaventura
E
Wilhelm Leibniz
Soru 6

(I) Thomas Aquinas'a göre varlık zorunlu ve tektir. (II) Zorunlu varlık kendisi ne ise o olarak kalan varlıktır. (III) Zorunlu varlık Tanrı'nın kendisidir. (IV) Yaratılış içinde Tanrı kendisi dışındaki bütün varolanlar için bir etkileyici nedendir. (V) Her bir yaratılmış olan, bizzat kendi yetkinliğini elde etmek adına bir çaba göstermektedir.
Yukarıdaki paragrafta Thomas Aquinas'ın Tanrı ve varlık ile ilgili numaralandırılmış ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7

Rogerus Baco’ya göre, bütün bilimleri kuşatan ve tümel bir erdem olarak görülen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlak
B
Matematik
C
ilahiyat
D
Gramer
E
Metafizik
Soru 8

Bonaventura’nın ışık teorisine göre içsel ışık olarak da nitelendirilen üçüncü ışık, hangi işleve sahiptir?

A
Hakikatleri saklamak
B
Zihinsel hakikatleri aydınlatmak
C
Duyu algısını harekete geçirmek
D
Doğal formlara hayat vermek
E
Sanat ve zanaatları aydınlatmak
Soru 9

Aristoteles’in Fizik adlı eserindeki yanlışlarını ortaya koyan düşünürler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Theophrastos - Philon
B
Epikuros - Strato
C
Herakleitos - Theophrastos
D
Strato - Porphyrios
E
Strato - Theophrastos
Soru 10

lohannes Duns Scotus’a göre anlaşılabilir nesneler (res intelligibilis) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Duyular yoluyla oluşan imgelerden elde edilirler.
B
Soyutlama aracılığıyla ortaya çıkarlar.
C
Bilinen nesneleri temsil yeteneğine sahiptirler.
D
insan aklında doğuştan hiçbir anlaşılabilir nesne bulunmaz.
E
Etkin akılda yer alırlar.
Soru 11

Latin İbn Rüşdcülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Guilelmus de Moerbeka’nın Yunanca’dan Latince’ye yaptığı çevirilerin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
B
Özellikle Paris Üniversitesi çatısı altında kümelenmiş düşünürlerce temsil edilmiştir.
C
Başlıca temsilcileri Sigerus de Brabant ve Boethius Dacus’tur.
D
Katolik inancına uygun bir yapıda olduğu için Papalık tarafından da desteklenmiştir.
E
Aristoteles’i model alan ve onu yeniden yorumlamak yoluna giden bir görüştür.
Soru 12

Sigerus de Brabant’a göre dünyadaki olumsallığın başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrı’nın evrene müdahalesi
B
Tanrı
C
Ruh
D
Doğanın yapısı
E
Madde
Soru 13

Branbant’ın, felsefenin konusu olarak belirlediği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tikeller
B
Varlık olarak varlık
C
Düşünülür olanlar
D
Varolanlar
E
Görülür olanlar
Soru 14

Cins ve tür kavramları hakkında aşağıda dile getirilen yargılardan hangisi Ockham’a ait değildir?

A
Şeylerin özlerini imlerler.
B
Şeylerin özünü oluştururlar.
C
Zihin tarafından şekillendirilmiş kavramlardır.
D
Şeylerin özlerini açıklarlar.
E
Zihnin dışında bulunmazlar.
Soru 15

Ockhamlı William’a göre aşağıdakilerden hangisi, Tanrı’nın şeklen olumsuz ama anlamca olumlu sıfatlarından biridir?

A
Yaratıcılık
B
Akıl
C
irade
D
Ölümsüzlük
E
Kanıtlanamazlık
Soru 16

Duns Scotus’a göre sezgisel bilginin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herhangi bir nesnenin varolması zorunlu değildir.
B
Bireysel şeylerin tecrübeye dayalı ilk bilgisidir.
C
Bileşik ve bileşik olmayan bilgidir.
D
Varolan ve özneye verilmiş olandır.
E
Tanrı’nın kendisidir.
Soru 17

Thomas Aquinas’ın beş Tanrı kanıtlamasının tümünde de önemli bir tutamak olarak kabul edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güç
B
Potansiyellik
C
Zorunluluk
D
Öz
E
Hareket
Soru 18

Thomasçılar ile Scotusçular arasındaki tartışma ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisine ilişkindir?

A
Tanrının sıfatları
B
Öz-varoluş ayrımı
C
Ruhun doğası
D
Ahlakın amacı
E
Madde-ruh ayrımı
Soru 19

Francisco Suarez’e göre doğal yasa hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yasanın en merkezi özelliği olarak sorumluluğu gösterebiliriz.
B
Adil ve düzgün bir irade eylemidir.
C
irade bütün insan eylemlerinin biricik ölçütü ve kuralıdır.
D
insandan bağımsız bir varlığa sahiptir.
E
Yasa akıl ile değil irade ile bir buyruk ilişkisine girer.
Soru 20

Francisco Suarez’e göre Tanrı’nın tekliğinin a priori yolla kanıtlanması, Tanrı’nın hangi özelliğini esas alır?

A
Tek yaratıcı olması
B
Özüyle varoluşunun ayrı olması
C
Tek zorunlu varlık olması
D
Evren düzeninin tek yöneticisi olması
E
ilk hareket ettirici olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x