Ortaçağ Felsefesi 1 2017-2018 Vize Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tüm gerçekliğin bir ve ezeli-ebedi olan yetkin ve aşkın bir varlıktan zorunlulukla çıktığını öne süren metafizik öğretiye verilen adlardan biri değildir?

A
illuminatio
B
Südur
C
Türüm
D
Proodos
E
Emanatio
Soru 2

Felsefe tarihinde “quadrivium”u düşünme pratiğine sokan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thomas Aquinas
B
Rogerus Baco
C
Boethius
D
lonnes Scotus
E
Albertus Magnus
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, evrenin yapısını ve Tanrı ile evren arasındaki ilişkiyi açıklamakta hem Stoacılar, hem Plotinos, hem de Augustinus tarafından kullanılmış bir kavramdır?

A
Rationes Seminales
B
Teslis
C
Emanatio
D
illuminatio
E
Metempsykhosis
Soru 4

Boethius’a göre aşağıdakilerden hangisi diğer hepsinin üstünde yer alır?

A
imgeleme
B
Imaginatio
C
Ratio
D
Intelligentia
E
Sensus
Soru 5

Augustinus’u bir dönem etkisi altına alan Manicilik hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır

A
iyi ile kötü arasındaki mücadelenin sonsuza dek süreceği düşüncesine dayanır.
B
M.S. üçüncü yüzyılda ortaya çıkmıştır.
C
Eski İran inanışlarıyla Hıristiyanlığın bazı öğelerinin uzlaşımına dayanır.
D
Kötülüğü evrendeki başlıca ilkelerden biri olarak görür.
E
Monist tek Tanrıcı dinlerin ideal bir örneğini oluşturur.
Soru 6

Augustinus, Platon’un anamnesis öğretisinin yerine aşağıdakilerden hangisini koyar?

A
İII uminatio
B
Arbitrum
C
Beatitudo
D
Trinitate
E
Credo
Soru 7

Platon’un Anselmus üzerindeki etkileri konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Platon hakkındaki düşüncelerini genelde ikincil kaynaklardan edinmiştir.
B
Platon’u ağırlıklı olarak Augustinus aracılığıyla öğrenmiştir.
C
Platon’un kimi eserlerini Calcidius ve Cicero’nun yaptığı çeviriler üzerinden okumuştur.
D
Platon’un Timaios isimli eserinden haberdar olmadığı için yorumları eksik kalmıştır.
E
Temel anlamda Platoncu görüşleri benimsediği söylenebilir.
Soru 8

Abelardus’un tümellik anlayışı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tümeller hiçbir şekilde duyulanabilir olanın ötesinde yer almazlar.
B
Tümeller kavramlar olarak sadece zihnimizde bulunurlar.
C
Tümeller gerçek şeyleri imlerler.
D
Tümeller sözcükler olarak kaldıkları sürece cisimseldirler.
E
Tümeller birbirine benzeyen birçok bireyseli imlemeleri bakımından cisimsizdirler.
Soru 9

Scito te Ipsum başlıklı eserinde çeşitli ahlak sorunlarını ele alan, ahlak anlayışında bireyi ön plana çıkaran ve daha çok adcı diyebileceğimiz bir çizgide yer alan ortaçağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Scotus
B
Anselmus
C
Abelardus
D
Thomas Aquinas
E
Bonaventura
Soru 10

Ünlü eseri De Libértate Arbitrii’de özgürlüğü, “iradeyi, bizzat doğruluğun kendisi için doğruluğu devam ettirme gücü” şeklinde tanımlayan ve bu yüzden gerçek anlamda özgür bir insanın sırf doğru olduğu için, bencilce bir tercih yapmasının düşünülemeyecek bir davranış olduğunu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Augustinus
B
Abelardus
C
Anselmus
D
Boethius
E
Duns Scotus
Soru 11

Aristoteles’in ikincil töz, Porphyrios’un ise katholou şeklinde andığı kavram aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Tanrı
B
Tikel
C
Madde
D
Akıl
E
Tümel
Soru 12

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Anselmus’a atfedilemez?

A
insan üzerine yapılan her araştırmanın başlangıcı imandır.
B
inanmak için önce anlamak gerekir.
C
Bilginin kaynakları akıl ve imandır.
D
Her mükemmelliğin kaynağı Tanrı’dır.
E
Her insan aklında Tanrı ile ilgili bir kavrayışa sahiptir.
Soru 13

Boethius’un Aristoteles’in birincil ousia kavramına karşılık gelecek şekilde kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Natura
B
Essentia
C
Logos
D
Füsis
E
Substantia
Soru 14

Eriugena’nın Periphyseon isimli eserinde Tanrı’nın temel bir özelliği olarak andığı anaitios kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Her şeye kadirlik
B
Yaratıcılık
C
Nedensizlik
D
Ezelilik
E
Ebedilik
Soru 15

Eriugena’nın Periphyseon isimli eserinde aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın özünün, insanın en üstün özellikleriyle bile kavranamavacak yapıda olmasının sebeplerinden biri olarak gösterilir?

A
Tanrı’nın doğanın bir parçası olması
B
Tanrı’nın zamanda başlangıçsız olması
C
Tanrı’nın yapısında madde ve ruhun kompleks biçimde iç içe olması
D
Tanrı’nın özü itibariyle maddi bir yapı olması
E
Tanrı’nın töz olması
Soru 16

(I) Thomas Aquinas’a göre soyutlama etkinliğinin gerçekleşebilmesi için, aklın, ayırdığı şeylerin birbirlerine bağlı bir varoluş sergilemediklerini anlaması zorunludur. (II) Eğer soyutlanması istenen form, bizzat kendi yapısı gereği bir tür maddeye gereksinim duyuyorsa ve ona dayanıyorsa o zaman soyutlama olanaksız hale gelir. (III) Sadece varoluşta birleşmiş olan nesneler soyutlanabilir. (IV) Soyutlama etkinliğinin, formun maddeden ve bütünün kısımdan soyutlanması şeklinde gerçekleştirilen iki türü vardır. (V) Soyutlama sonucunda ortaya çıkan kavramlar bilmenin aracı değil bilmenin nesnesidirler.
Yukarıda Thomas Aquinas’ın “soyutlama” etkinliği hakkındaki düşünceleri ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 17

Thomas Aquinas’a göre felsefedeki gerçek ilerleme aşağıdakilerden hangisiyle birlikte ortaya çıkmıştır?

A
Tanrı varsayımının mutlak biçimde kanıtlanmasıyla
B
Ruhun maddenin önüne geçirilmesiyle
C
Antik Yunan düşüncesinden tam anlamıyla kopulmasıyla
D
Madde ile tözsel form arasındaki ayrımın farkına varılmasıyla
E
insanın sorumluluk sahibi bir ahlaki eyleyen olarak belirmesiyle
Soru 18

Thomas Aquinas’a göre “bir şeyin kendi kendisinden önce gelmesinin aklen imkânsız olması” aşağıdakilerden hangisinin varlığını kabul etmeyi zorunlu hale getirir?

A
ilk madde
B
ilk neden
C
Evren
D
Ruh
E
Töz
Soru 19

Thomas Aquinas’a göre aşağıdakilerden hangisi yaratılış düzeninde en aşağıda bulunan formdur?

A
Hayvansal ruhlar
B
Temel öğelerin formları
C
Bileşik formlar
D
Böcekler ve omurgasızlar
E
Bitkisel formlar
Soru 20

Thomas Aquinas’a göre aşağıdakilerden hangisi doğal yasanın akıl sahibi varlıkları yönlendirirken kullandığı doğal eğilimlerden biri değildir?

A
Sosyal erdemle büyümek
B
Çoğalmak
C
Sağlığı korumak
D
Mülk ve servet edinmek
E
Akı İsal hayatı geliştirmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x