Ortaçağ Felsefesi 2 2016-2017 Final Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eşariyye kelam okuluna göre aşağıdakilerden hangisi insanın kendi eylemlerinden sorumlu tutulmasının temel nedenini oluşturur?

A
Külli irade
B
Niyet
C
Cüz’i irade
D
Kader
E
Amel
Soru 2

Farabi’nin evrenin meydana geliş sürecine ilişkin anlattıklarından yola çıkıldığında onun evrenin meydana gelişini aşağıdakilerden hangisiyle açıkladığı söylenebilir?

A
Mutlak oluş
B
Sürekli yaratma
C
Sürekli oluş
D
Yoktan yaratma
E
Taşma
Soru 3

Razi’nin felsefi sisteminde “hacim” aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
izafi mekân
B
Sermed
C
Mutlak zaman
D
Dehr
E
Zaman
Soru 4

Kindi’ye göre feleğin oluş ve bozuluş kanununa tabi olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tek maddeden meydana gelmiş olması
B
Yoktan yaratılmamış olması
C
Zıddının olmaması
D
Ebedi olup ezeli olmaması
E
Saydam olması
Soru 5

İbn Sina’ya göre varlığın hakikat anlamını taşıması için aşağıdakilerden hangisini taşımaması gerekir?

A
Mahiyet
B
isbat
C
Zorunluluk
D
Dolaysızlık
E
Yalınlık
Soru 6

İbn Sina'nın aklın bilgi üretme sürecindeki aşamaları konusunda Kindi ve Farabi'den farklı olarak gündeme getirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutsal akıl
B
Maddi akıl
C
Beyani akıl
D
Zahiri akıl
E
Güç halindeki akıl
Soru 7

İbn Sina’ya göre aşağıdakilerden hangisi varlık kavramının “tanımlanamaz oluşunun sebeplerinden biridir?

A
Zorunsuz oluşu
B
Açık olmayışı
C
Seçik olmayışı
D
Akılca ulaşılamaz oluşu
E
En genel kavram oluşu
Soru 8

İbn Sina'ya göre aşağıdakilerden hangisi metafizik disiplini ile Tanrı'nın varlığı arasındaki ilişkinin doğru ifadesidir?

A
işlev
B
ilke
C
Konu
D
Mevzu
E
Sorun
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Gazzali'nin hakikati arayanlar olarak nitelendirdiği sınıflardan biri değildir?

A
Kelamcılar
B
Sufiler
C
Batıniler
D
Fıkıhçılar
E
Filozoflar
Soru 10

Gazzali'ye göre filozofların dini ilkelerle çeliştikleri ve hataya düştükleri alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metafizik
B
Matematik
C
Mantık
D
Siyaset
E
Ahlak
Soru 11

Vesileciliği (occasionalism) savunan bir düşünür aşağıdakilerden hangisini zorunlulukla yadsımış olur?

A
Sebep-sonuç ilişkisi
B
Tanrısal irade
C
Kader
D
Doğal determinizm
E
Dış dünyanın varlığı
Soru 12

Gazzali'nin Bağdat Nizamiye Medresesi'nde öğrencisi olduğu tanınmış kelam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cürcani
B
Cüveyni
C
Matüridi
D
Eş'ari
E
Bakıllani
Soru 13

İbn Rüşd’e göre nelik aşağıdakilerden hangisinde aranmalıdır?

A
Dış dünyada
B
Akılda
C
Tümel olanda
D
Mantıkta
E
Toplumda
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'e göre insanın varlık gayesidir?

A
insan türünün devamlılığını sağlamaya çalışmak
B
Aklını kullanarak nazari ve ameli yetkinliğe ulaşmak
C
Evrenin sırlarını çözmek
D
Biyolojik varlığını korumak
E
Konforlu yaşamak
Soru 15

İbn Rüşd’e göre varlık-nelik ilişkisi aşağıdaki ilişkilerden hangisine benzer?

A
Akıl-ruh ilişkisi
B
Suret-ruh ilişkisi
C
Madde-suret ilişkisi
D
Akıl-madde ilişkisi
E
Akıl-suret ilişkisi
Soru 16

Aşağıdaki isim ve unvanlardan hangisi İbn Rüşd'e ait değildir?

A
Averroys
B
Commentator
C
Averroes
D
Aben Roşd
E
Avicenna
Soru 17

Taşköprülü-zade’nin ilimler tasnifini konu alan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tehafütü’l-felasife
B
Hidayetü’l-hikme
C
Maksıdü’l-felasife
D
Miftahu’s-sa’ade
E
Mizanü’l-ilm
Soru 18

Taşköprülüzade’ye göre aşağıdakilerden hangisi varlığın dört mertebesinden biri değildir?

A
Yazıda varlık
B
Zihinde varlık
C
Sözde varlık
D
Toplumsal varlık
E
Dış dünyadaki varlık
Soru 19

Kur’an ve sünnet çerçevesinde iddiasız, gösterişten uzak, takvaya dayalı dindarlığı ve ahlaki arınmayı ilke edinen ve sonraları tasavvuf adını alan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelam hareketi
B
Dehriyye
C
Zühd hareketi
D
Batıniyye
E
Ehl-i beyt
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İbnü'l Arabi'nin kurduğu varlık felsefesinin özünü ifade eder?

A
Tanrı'dan Sudür Etme
B
Varlığın Birliği
C
Yoktan Yaratma
D
Ezelde Yaratma
E
Sürekli Yaratma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x