Ortaçağ Felsefesi 2 2017-2018 Vize Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İkinci nesilden Haşan el-Basri tarafından temsil edilen ve giderek teorik bir boyut kazanan zühd ve ahlak hareketi, VIII. yüzyılın ortalarından itibaren hangi adla anılmaya başlanmıştır?

A
Tasavvuf
B
Riyazet
C
ilham
D
Tabiyye
E
Dehriyye
Soru 2

“Mantık bilmeyenin bilgisine güvenilmez” sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Gazzâli
B
Eş’ari
C
Razî
D
Kındî
E
Aristo
Soru 3

Alemin ezeli olduğunu, dolayısıyla bir yaratıcının bulunmadığını ileri süren felsefe ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dehriyye
B
Tabîiyye
C
Meşşaiyye
D
ihvân-ı Safa
E
işrâkiyye
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Razi’nin âlemin varoluşunu açıklarken başvurduğu ilkelerden biri değildir?

A
Dehr
B
Heyula
C
işrak
D
Hâlâ
E
Nefis
Soru 5

İslam düşüncesinde en geniş kadroya ve en yaygın etkiye sahip olan, temsilcileri arasında Kindi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi önemli düşünürlerin de bulunduğu ve daima Platon ile Aristoteles’i uzlaştırma çabası içinde olan felsefe ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşşaiyye
B
Tabiiyye
C
ihvan-ı Safa
D
işrâkiyye
E
Dehriyye
Soru 6

Kindî’nin bilgiye konu olan varlıkları sınıflandırış şekli aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Zayıf/Güçlü
B
Yüksek/Alçak
C
Aşağı / Orta / Yüksek
D
Bilinebilir / Görülebilir / Tahmin edilebilir
E
Cismi / Hayali / Teorik
Soru 7

Kindi’ye göre aşağıdaki bilgi disiplinlerinden hangisi başka ilimler için araç konumunda olan ilimler arasındadır?

A
Psikoloji
B
Siyaset
C
Ahlak
D
Fizik
E
Astronomi
Soru 8

Kındî için kesintisiz niceliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümel
B
Cüz
C
Çokluk
D
Birlik
E
Tikel
Soru 9

İslam felsefesi terminolojisine göre bir şeyin dış dünyadaki nesnel gerçekliğine genellikle ne ad verilir?

A
Hel
B
Hüviyyet
C
inniyyet
D
Hakikat
E
Mahiyet
Soru 10

Kindî İslam terminolojisinde kullanılan hakikat ve hüviyeti bir arada ifade edecek şekilde aşağıdaki terimlerden hangisini kullanır?

A
idea
B
inniyyet
C
Eyyu
D
Lime
E
Fasıl
Soru 11

Kindî’nin bilgiyi ifade etmek için kullandığı “el-ilm” kelimesi ile ifade etmek istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarsılamaz görüş
B
Varlığın hakikatini kavrayan asıl cevher
C
Varlığın maddi dünyadaki şekli
D
Varlığın hakikatini bilme
E
Sürekli fiil halindeki akıl
Soru 12

İslam düşünce tarihinde hem hekim hem de filozof aynı zamanda tabiatçı / natüralist felsefenin de başarılı bir temsilci olan 865 yılında Tahran yakınlarında Rey şehrinde doğan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazzalî
B
Râzî
C
Molla Fenaî
D
Farabi
E
Nesefî
Soru 13

Râzî’nin “hala” terimi ile dile getirdiği ezeli ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Madde
B
Mutlak zaman
C
Yaratıcı
D
Mutlak mekân
E
Nefis
Soru 14

Râzî’nin ahlaka dair temel düşüncelerini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlaku’t-tabîb
B
El-Câmi’u’l-kebîr
C
Tıbbü’r-rûhânî
D
Alâmâtü’l-ikbâlve’d-devle
E
Risale fi’l-hîle li-defil-ahzân
Soru 15

Razi’ye göre ruh sağlığını sağlamanın yegâne yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beden sıvılarının dengesini korumak
B
Üzüntü ve tereddütlerden arınmak
C
Ahlak ilkelerine bağlılık
D
Öte dünya inancı
E
Beden sağlığını korumak
Soru 16

Razi’nin varlık ve yaradılış anlayışına göre alemin yaratılmasında rol oynayan aşağıdaki ilkelerden hangisi hem ezeli hem de pasif bir özellik taşır?

A
Cüzi nefis
B
Hâlâ
C
Külli nefis
D
Dehr
E
Heyula
Soru 17

Farabi’nin varlık sisteminde ay altı âlemdeki varlıklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mümkün varlık kategorisindedirler.
B
Özleri itibariyle bilkuvve değil, bilfiildirler.
C
Var olmaya ve var olmamaya eşit yatkınlıktadırlar.
D
Hepsinin de bir tür arkhesi vardır.
E
Yok sayılmaları mantık bakımından herhangi bir açmaza yol açmaz.
Soru 18

Farabi’ye göre duyu algılarıyla hiçbir ilişkisi bulunmayıp insanı teorik düşünme ve akıl yürütme imkânına kavuşturan ve insanın ulaşabileceği en yüksek düzeyi ifade eden akıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazari akıl
B
Güç halindeki akıl
C
Ameli akıl
D
Fiil halindeki akıl
E
Kazanılmış akıl
Soru 19

Fârâbî mantık isminin etimolojisini de dikkate alarak bu disiplinin ilk ve ikinci işlevini sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?

A
Kavramlar / Önermeler
B
iç konuşma / Dış konuşma
C
Tikeller / Tümeller
D
Mantık / Kıyas
E
Söz/Dil
Soru 20

Latin Ortaçağı’nda Abunaser adıyla anılan İslâm filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kindî
B
Ebû Bekir Râzî
C
Gazzali
D
ibn Rüşd
E
Fârâbî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x